Izohlo­mulisa intsha inkundla yezemid­lalo eMa­wombe

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

KULINDELEKE ukuba intsha ihlo­mule ngenkundla yezemid­lalo yaseMa­wombe, ngaphansi koMasi­pala waseM­folozi.

Lenkundla eyakhiwe ngezigidi ze­mali, kulindeleke ukuba maduzane njena ibe isiphothuliwe, yavulwa ukuze iqale ukusebenza.

Uh­lelo lok­wakhiwa kwayo luy­ingx­enye yen­tuthuko uMasi­pala waseM­folozi oyid­lulisela ebantwini.

Ekhu­luma naleliphep­hand­aba uSom­lomo kaMasi­pala uKhansela Zakhele Mfusi, uthe babone kune­sidingo soku­son­dezela intsha in­gqala­sizinda, ukuze ik­wazi ukupheka amakhono ayo kwezemid­lalo.

‘Kubalulek­ile ukuthi intsha uma isiqedile izikole, in­gaveli nje ih­lale emakhaya, kodwa kube khona imid­lalo eye­n­zwayo ukuzigcina iphilile, futhi ibe nezinye izindlela zokuthuthuk­isa ngaphan­dle kwezem­fundo.

‘Si­funa futhi nokuthuthuk­isa na­makhono entsha, ukuze kusasa ik­wazi ukuwaseben­zisela ukuthi iziphilise iphinde iz­iqalele na­math­uba okuziphilisa.

‘Njen­goba ubugebengu bun­gaka­phumi esan­dleni ku­len­dawo yethu, si­bone kung­cono ukuthi sisheshe siy­iqoqe lentsha in­gak­abi wu­vanzi, ol­un­gasalawuleki.

‘Nak­wa­manye amaWadi, sisaya ukuy­obona ukuthi ikuphi okunye esin­gak­wenza ukuthi sithuthukise intsha, ohlangoth­ini oluthinta ezemid­lalo’

Ugcine ngelokunxusa umphakathi ubam­bisane nabo ekutheni zonke iza­khiwo abaza­khela abantu, bazigcine ziphep­hile ukuze ku­zothi nakusasa zi­siza­kale.

On­gusih­lalo wentsha phansi kwalo­masi­pala uNksz. Sinikiwe Ngqu­lunga ubonge kakhulu ngokuthi nabo njen­gentsha bakhum­buleke ez­in­tweni ezithinta in­tuthuko.

‘Sin­gaku­jab­ulela ukuthi uma kune­micimbi emikhulu asi­size, ngez­into zokuhamba ez­i­zo­sison­deza ku­lenkundla, kwazise ise­ce­leni lapho sin­ge­nazo iz­into zokuhamba ezanele ukuze sifinyelele khona.

Uphethe inku­lumo yakhe ngokuthi agqugquzele intsha ukuba isun­gule iz­into eziningi mayelana nezemid­lalo, ngoba lo­masi­pala ubukeka futhi uzethemba ekuthuthukiseni ezemid­lalo.

• New sport field for Ma­wombe ru­ral com­mu­nity

Ingx­enye yenkundla okulin­deleke ukuba ihlo­mulise intsha isithombe

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.