Siyabadinga yini oPen­ina ez­impil­weni zethu na?

Eyethu Baywatch - - LETTERS • IZINCWADI -

UPen­ina uhlobo lo­muntu ohlale njalo ekukhum­buza ukuthi wena uyisehluleki, wena em­n­denini wakho ayikho into eningaba yiyo ngoba an­i­fundile, nazo zonke nje ezinye iz­into ez­imbi ezingaba yim­ban­gela eye­nza kun­gayeki pham­bili nem­pilo.

UPen­ina wat­shela uHanna ukuthi ngeke aze amt­hole um­nt­wana, uyinyumba futhi kumele ak­wa­mukele lokho aphile nakho, an­ga­lokhu ez­ix­aka ngento angeke aze ayit­hole em­pil­weni yakhe.

Kanti ak­abuzanga elan­geni, ukuthi uHanna lo un­om­nikazi wakhe abax­oxa naye izind­aba ezinkulu, baphen­du­lane baze ben­ze­lane nezithem­biso, ezingeke zaziwe nga­banye abantu.

UHanna wathi ukuba achuku­luzwe uPen­ina ngelinye ilanga ngod­aba lokuba in­yumba kwakhe, wakhala, wa­ca­suka, wenyukela entabeni eyokhuleka, ehamba kan­cane edumele.

Kodwa enhliziy­weni yakhe wayenogqozi, egqugquzelwa ukuthukwa nokugx­ekwa.

Um­buzo-ke uthi, kambe thina uma sivuka ekuseni siyamdinga yini umuntu ozosikhum­buza ukuthi siy­inhloboni yomuntu?

Kambe ubun­jalo bethu baziwa ngubani? Abantu bonke ekuh­laleni, um­n­deni wakho, aban­gani naba­son­de­lene nawe noma kuba nguwe kuphela ozaziyo?

Iz­imo osuke ub­hekene nazo em­pil­weni ezidinga ukuthi uz­ixoxe nongabon­isana naye, kuba ngubani ox­oxa naye omethem­bile ukuthi angaba yisi­fuba sakho?

Nangu-ke wena usuh­leli ubuka ukuthi kambe yini on­gayenza ukuze up­humelele, bese ux­akwa ukuthi eyi, kambe vele ngi­zoze ngi­fune uku­phumelela nje yini le en­gi­zo­phumelela kuy­ona?

Kusho ukuthi kwakuh­lela lokho kuyinkinga ngoba awazi vele ukuthi yini le ofuna uku­phumelela kuy­ona, nga­manye amazwi awu­nalo igoli ofuna ukul­ishaya.

Ukungabi ne­mali kwakho lokho ok­wenza uPen­ina ahlale ekukhum­buza ukuthi wena uyahlupheka, ngoba en­gakuboni uhamba nge­moto noma un­ge­nawo umuzi omuhle.

Em­pe­leni uyaku­siza nga­lokho, ngoba uyakugqugquzela ukuthi uzilungise­lele kang­cono, okun­gasho ukuthi uzot­shela yena ngez­inhlelo za­kho zokuthuthuka.

Yebo, siyabadinga oPen­ina ez­impil­weni zethu, bayasigqugquzela kakhulu, nakuba bona be­suke be­sik­lolodela.

Ngi­fisa ukuxway­isa ukuthi awuk­wazi uku­phumelela ungazazi ukuthi un­gubani, ungazi ukuthi yini en­ga­mandla akho, yiziphi izindlela ozoziseben­zisa ukuze up­humelele. Ngale kwalokho, ngeke uze up­humelele, nokuqhamukayo okubukeka kuy­im­pumelelo, ku­zoba ngok­we­sikhashana ngoba awuh­lelile.

Ngakho ke qala ngokuba nez­inhlelo, bese ubuka oPen­ina ukuthi bathini, uqinise eman­dleni akho ngaphakathi, usebenze kanz­ima ukuze up­humelele.

UHanna wat­shela uNku­lunkulu ukuthi yena un­e­si­beletho, uNku­lunkulu an­ge­naso, ngakho uNku­lunkulu akam­nike in­gane azoyinikezela kuye uNku­lunkulu njen­gowakhe.

Nangem­pela wazalwa uSa­muel, wamnikela kuye waba ngowakhe.

Nathi ke ngokun­jalo, simelwe uku­lalela oPen­ina, basigqugquzele ukuba sik­wazi ukul­ishaya igoli es­il­i­fu­nayo em­pil­weni.

Asiqale kwa­manje siz­ih­lelele onyaka ozayo, sibeke imigomo es­i­zo­hamba ngayo, sazi ukuthi si­fu­nani em­pil­weni, sisebenze sin­gapheli.

Asiseben­zele in­qubekela pham­bili ne­sizwe es­iphilile.

SILINDILE MZ­IMELA Em­pan­geni

We need great mo­ti­va­tors

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.