Ubeke isikole iMe­vamhlophe kwibal­azwe

Eyethu Baywatch - - SCHOOLS • EZIZIKOLE - Wise­man Mthiyane

NAPHEZU kok­wen­tula izin­siza ku­funda, isikole sam­a­banga aphezulu sase­makhaya iMe­vamhlophe High School sesin­ge­nile kwibal­azwe lezikole za­lelizwe.

Lokhu kun­genxa yomfundi walesi sikole owenza i-Grade 11, uNok­wanda Gumede. UGumede us­anda ku­wola in­qwaba yemik­lomelo em­cin­tiswa­neni obizwa nge-Fi­nan­cial Lit­er­acy Speech Com­pe­ti­tion, nga­lokho waphakamisa ifulegi lalesi sikole esisendaweni yak­waMadlebe ngaphansi kwenkosi uZenzo Zungu.

Lom­fundi obukeka eqaqek­ile ez­i­fundweni za­khe, uqale ukuzi­dlela amahlanga ku­lom­nc­in­tiswano es­i­ga­beni es­iphansi, wed­lulela es­i­ga­beni sesi­funda, wagcina ed­lulele es­i­ga­beni sesi­fun­dazwe, nokuy­i­lapho ephume khona isi­bili.

Ngokun­qoba kwakhe ku­lom­nc­in­tiswano uhambe nomk­lomelo kaR10 000, wazuzela isikole omunye umk­lomelo ka-R10 000, wazuzela uthisha obe­m­cija ngomk­lomelo ka-R1 000, wase ehla­bana nge tablet kanokusho.

Bekun­gokokuqala ukuba lesi sikole sin­genele lom­nc­in­tiswano obusuwen­ziwa iminyaka en­ga­mashumi am­a­bili.

Lom­fundi one­minyaka engu-16, manje use­zomela isi­fun­dazwe ku­lom­nc­in­tiswano es­i­ga­beni sikazwelonke, es­i­zoban­jelwa eGoli, ngomh­laka 11 Oc­to­ber. Ku­lom­nc­in­tiswano uGumede ubethula inku­lumo yem­izuzu emih­lanu ngaphansi kwe­sihloko es­ithi ‘Un­galiqala kan­jani ib­hizin­isi’?

Lom­nc­in­tiswano ux­haswe yisikhungo i-Fi­nan­cial Sec­tor Con­duct Au­thor­ity, Fi­nan­cial Ser­vices Con­sumer Ed­u­ca­tion Foun­da­tion, Fi­nan­cial Plan­ning In­si­ti­tute of South­ern Africa, uMnyango Wezem­fundo KwaZulu-Natal kanye neKZN Fi­nan­cial Lit­er­acy As­so­ci­a­tion.

Ec­haza ngalem­pumelelo yomfundi wake uthisha we­sikole, uMnuz. Nh­laka­nipho Jangaza uthe lom­fundi akaci­nanga nje kuphela ngokuphakamisela phezulu ifulegi lesikole, kodwa ubeke ne­si­funda sase-King Cetshwayo kwibal­azwe.

‘Siya­jab­ula ukuthi isikole sethu siyavelela em­phakathini ngez­into ez­inhle, futhi uNok­wanda uzoben­diza ngeb­hanoyi okokuqala elibangise kwaNya­makayipheli.

‘Lesi sikole sathola izinga lika96% kwimi­phumela ka­matikulet­sheni ngonyaka od­lule, kanti ku­lonyaka sihlose uku­fika kwiz­inga lika-100%.’

IPhini likathis­hanhloko we­sikole uMnuz. Mjab­u­liseni Ngubane uthe im­pumelelo kaGumede izok­wenza bonke abantu baqale ba­si­buke nga­manye amehlo manje isikole sakhe.

• Me­vamhlophe High School scores big in speech com­pe­ti­tion

Bekuy­in­jab­ulo yo­dwa kubungazwa im­pumelelo kaNok­wanda Gmede. Kwe­sokunx­ele nguthisha uMnuz. Nh­laka­nipho Jangaza noNok­wanda bephethe iz­iti­fiketi. Nge­muva yiPhini likathis­hanhloko uMnuz. Mjab­u­liseni Ngubane nomzali kaNok­wanda uNksz. El­iz­a­beth Mh­longo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.