Ku­funwa odl­wen­gule isalukazi

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA -

AMAPHOYISA aseGingindlovu aphenya icala lokudl­wen­gulwa kwe­salukazi esine­minyaka engu-78, saseWom­bane ngaphan­dle kwaseShowe.

Lesi salukazi kuthiwa sivelelwe yilomshophi ebusuku bangeSa­batha.

Ku­solwa ukuthi um­solwa ub­hadame lesi salukazi sisalele nomzukulu waso one­minyaka engu-12, noku­lapho en­gene khona ngenkani ngokukhahlela isi­cabha sasendlini, wase egila lomkhuba.

Ngokuc­haza kweKhansela lendawo, uMnu. Bhekinkosi Ngidi, lesi sigameko besin­gag­we­meka, ukuba um­solwa uben­gasele yedwa ekhaya.

‘Si­nenkolelo yokuthi um­solwa ngu­muntu wen­dawo, obazi kahle ukuthi lesi salukazi sih­leli sodwa nalomzukulu os­ewum­fana om­n­cane.

‘Sikhat­hazek­ile ngalezi zigameko, njen­goba nan­gonyaka od­lule, esinye isalukazi sa­takulwa wumphakathi, nge­sikhathi um­solwa es­ezama ukus­inukubeza.’

UNgidi unxuse umphakathi ukuba ubavikele abantu abadala, futhi ungabashiyi bodwa emakhaya.

Okhu­lumela amaphoyisa as­esiFun­deni i-King Cetshwayo, uKapteni Mbon­geni Md­lalose uthe icala lokudl­wen­gula se­liv­uliwe es­iteshini samaphoy­isa saseGingindlovu, kanti idokodo lecala selid­luliselwe Eshowe Fam­ily Vi­olance, Child Pro­tec­tion and Sex­ual Of­fices lapho oku­zok­wen­ziwa khona up­henyo ol­un­zulu.

‘Up­henyo lwethu luyaqhubeka, ok­wa­manje akuk­a­boshwa muntu,’ kuc­haza uMd­lalose.

Elderly cit­i­zen rape re­ported at eShowe

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.