Un­come os­omab­hizin­isi uRamaphosa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDA - Wise­man Mthiyane

UMONGAMELI wezwe uMnuz. Cyril Ramaphosa usen­come iq­haza lo­somab­hizin­isi eku­fuku­leni um­notho wakuleli.

URamaphosa ukhu­lume kan­jena es­idl­weni sokuqoqa iz­imali senhlangano kaKhon­golose, ebe­si­ban­jelwe eM­folozi Casino, ngeSa­batha.

Unxuse os­omab­hizin­isi ukuba baqhubeke nok­we­seka uKhon­golose.

‘Kuy­iqin­iso elingephikwe ukuthi im­pumelelo yosomab­hizin­isi abam­nyama kuleli yen­ziwe yithi njen­goKhon­golose, ngokux­egisa imi­thetho yokuh­weba, njen­goba in in­gi­labo ling os­omab­hizi ni si abakhulu nje.

‘Siyan­inxusa ke nani ukuba niqhubeke nokux­hasa lom­butho kaTambo noMan­dela.

Ukux­hasa uKhon­golose ku­fana nokut­shala um­notho wekusasa lezwe lethu.

‘Yin­gakho nje siqale umkhankaso wokunx­enxa abat­shal­iz­imali ban­gaphan­dle ukuba bat­shale imali en­gango-R1,3tril­lion lapha eMzansi.’

URamaphosa obephelezelwa ngaba­holi be­si­gungu sikazwelonke sikaKhon­golose, aba­holi be­si­fun­dazwe naba­holi be­si­funda sikaKhon­golose eMusa Dladla, ubuye wan­coma ubunye obukhon­jiswa nga­malungu kaKhon­golose KwaZulu-Na­tal.

‘Kuyangi­jab­u­lisa njalo uma ngi­lapha eKZN, ukuthi ngih­lala ngizwa ngezind­aba zokuqin­iswa kobum­bano, nokuthi amaqa­bane ase­hambe kan­gakanani ne­m­izamo yokubuy­isana.

‘Lokhu ku­jab­u­lisa kakhulu, ngoba nathi lapha ezin­geni likazwelonke siqhuba wona lowom­khankaso wokubuy­isana, ikakhu­lukazi nge­muva kwenkomfa yaseNas­rec.

‘Siyazi ukuthi uma i-ANC ibum­bene, no­somab­hizin­isi bayakuzwa lokho, kodwa uma sih­lukene nabo bayaqhela eduze kwethu.

‘Nge­sikhathi sin­gena kuhu­lu­meni wen­tando yeningi, ngo-1994 ukukhula kom­notho wethu kwakuhamba kan­cane, kodwa manje sekukhule kakhulu.

Si­fika ku­lo­hu­lu­meni besin­a­bantu abaqashiwe abangu-8 mil­lion, kodwa manje sesin­a­bantu abaqashiwe abangu-16 mil­lion.

Lokho kusho ukuthi ngem­pela siyazish­intsha iz­impilo za­bantu.

URamaphosa ubuye wed­lulela nas­e­sizweni sak­waMkhwanazi, es­iKwaDlangezwa, nalapho ed­lulisele khona ngob­unini bomh­laba owathathwa kule­si­sizwe eminyak­eni em­i­ningi eye­d­lule. Ramaphosa com­mends busi­ness com­mu­nity

UMongameli Ramaphosa, uNkk No­cawe Mafu, usih­lalo we-ANC eKZN uMnuz. Sihle Zikalala nePhini lakhe uMnuz. Mike Mabuyakhulu be­y­ohlonipha amaqhawe asala enkundleni et­sheni lesikhum­buzo eSikhaleni

Nge­sikhathi kuqhubeka isidlo sase­busuku no­somab­hizin­isi bekukhona kwe­sokunx­ele usih­lalo we-ANC eKZN uMnuz. Sihle Zikalala, uMongameli Cyril Ramaphosa noMnuz. Senzo Mchunu

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.