Bathi sekusele um­n­dondo nge­la­maLuthela

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

BAZOGCINA se­be­wumt­shingo ubethwa wubani abazal­wane baseLuthela, ku­lan­dela ukux­oshwa kwaba­holi ba­maSekethe, okun­goMongameli. Lokhu ku­lan­dela ukuthi iningi lal­aba­holi selit­hole iz­incwadi ez­ibamisayo, njen­goba kuy­i­manje sekusele oMongameli abathathu, okun­gowaseThek­wini, eShowe kanye na­soN­dini. Bay­ishumi se­be­bonke oMongameli balelibandla ku­ma­dayosisi akhona.

Oku­fike kux­ake ukuthi laba­holi bax­oshelwa iz­iza­thu ezinye zazo ezin­gen­abo ub­u­fakazi, bese ku­zothi labo ba­holi abangaziphethe kahle, ban­gax­oshwa kutha­lal­iswe. Lelibandla like lad­uma ngom­sindo wokun­ya­malala kwe­mali en­gango-R40 mil­lion.

Elinye ilungu lale libandla elin­gathan­danga uku­dalulwa lithe ziningi iz­in­qumo ezithath­wayo kulelibandla, zibuye zin­ga­lan­delwa.

‘Siya­man­gala ukuthi kun­gani ku­phun­ywe iqhubu ngomongameli, ekubeni azikho iz­in­qumo abazithatha be­bodwa, kodwa babe­vume­lene nabazal­wane, ngoba be­funa ku­vikeleke iz­imali ze­bandla nem­pahla es­iphen­duke eya­bathize.’

‘Okunye ok­wenza ukuthi baphoqe lemali ukuthi, iz­imali ebezis­esikhwa­meni seDayosi seziya ngokuphela, noku­zok­wenza kuze kuthin­teke labo abath­em­bele em­pesh­enini.

‘Lokhu kubeka ikusasa lebandla en­gcupheni, njen­goba kubukeka sen­gathi li­zohlukana ka­bili.

Kusi­mangazile nokuh­lehliswa kom­cimbi ohlale ubakhona minyaka yonke, lapho okuh­langan­iswa khona abazal­wane aba­suke be­phuma kuso sonke isi­fun­dazwe.

‘Sizwile futhi ukuthi lom­cimbi uh­lehliswe nguM­fun­disi Themba Khathi, lona iningi elin­gasama­mukeli okuy­i­manje up­hethe ih­ho­visi lalelibandla eM­phu­mulo,’ kuc­haza leli lungu lebandla.

Ebuzwa mayelana naloku­miswa, uM­fun­disi Khathi uthe, yena ak­wen­zayo usuke ethun­ywe ngabaphezulu asebenza phansi kwabo oMb­hishobhi Ab­sa­lom Mnisi. Nokho imithombo yan­gaphakathi, ikuqinisek­isile ukuthi, lom­cimbi uyaqhubeka.

Kuthiwa ku­lapho oku­zokhulekelwa khona izinkinga ezikhungethe lelibandla ukuba ziphele.

Infighting con­tin­ues at the trou­bled Lutheran Church

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.