Kuxway­iswe abesi­fazane

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

OKHULUMELA amaphoy­isa es­iFunda sase-King Cetshwayo, uKa­puteni Mbon­geni Md­lalose, usenxuse umphakathi ikakhu­lukazi abesi­fazane, ukuba ben­gag­i­beli iz­imoto za­bantu abangabazi.

UMd­lalose wenze lesi sexway­iso, nge­muva kwe­sigameko esen­zeke ngesonto eled­lule, sokuthun­jwa nokudl­wen­gulwa kowe­si­fazane one­minyaka ewu-18 wak­we­saKwaM­thethwa.

Ku­bikwa ukuthi lowe­si­fazane ebe­suka emah­ho­visi oMnyango Weza­sekhaya, e-Richard’s Bay, nge­sikhathi egit­shezwa wum­solwa, okun­gowokud­abuka eTan­za­nia.

UMd­lalose uthe lona, we­si­fazane ebez­i­ham­bela eduzane komg­waqo nge­sikhathi es­e­git­shezwa wum­solwa, noshaye washushu­luza nge­moto elib­hekise ngaseM­pan­geni.

‘Lowe­si­fazane uthe um­solwa uhambe naye waze way­ofika lapha ehlala khona eM­pan­geni, nokuy­i­lapho amdl­wen­gulele khona, kusukela ngoLwe­sih­lanu, waze wa­phun­yuka ngoM­som­bu­luko ekuseni, nokuy­i­lapho ehlabe nge­jubane way­obika emtho­lampilo waseM­pan­geni.

‘Ube es­e­lethwa kithi yizikhulu sasemtho­lampilo, nokuy­i­lapho sivule khona icala lokudl­wen­gula nokuthumba es­iteshini samaphoy­isa eM­pan­geni.

‘Emva koku­vula lel­i­cala idokodo libe seled­luliselwa ophik­weni oluphenya amacala aphathe­lene nokuh­lukun­yezwa kwabesi­fazane.’

Um­phenyi we­cala uqale ukuphenya kwakhe, noku­holele eku­bosh­weni kom­solwa waseTan­za­nia, one­minyaka ewu-28.‘

Lom­lisa ube­sevelile enkan­tolo ye­mantshi eM­pan­geni ngoLwe­sithathu, uku­zobekwa amacala okudl­wen­gula nokuthumba, kodwa ube es­e­buyiselwa ez­i­tok­isini, njen­goba inkan­tolo ibisathun­gatha uto­lika we­siSh­wahil,’ kubeka uMd­lalose.

King Cetshwayo Po­lice Clus­ter warn the com­mu­nity to re­frain from tak­ing lift from strangers

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.