Kuyin­gozi ukugeja um­godi kwaba­holi ba­maqembu ezepoli­tiki

Eyethu Baywatch - - LETTERS • IZINCWADI -

ANGIKHOLWA ukuthi kum­nandi kux­amu uma ethe uya­baleka un­gena em­go­dini wakhe abese uyageja. Nobani nje uma ube­sehlelile ukuthi ngiyal­ishaya lapha igoli, akum­nandi uma es­eligeja. Kung­cono ke laba bona ngoba abafi, baba nalo elinye ithuba.

Mh­lawumbe yin­goba isivinini abeze ngaso siyabavumela ukuthi baphile emva kokugeja. Kukhona abanye aben­zisa ok­wesinye isil­wane, sona es­ithi uma sigeje lendawo ebe­siy­i­funa, sivele sife juqu.An­githi manje siqon­danisa sisekude, siye sesiya nge­sikhulu isivinini. Umqondo waso usuke un­gahle­langa kahle ngal­en­dawo es­isuke siy­i­funa, sisuke sica­bange nje siy­ibuka sona san­ga­ca­banga ukuthi kungaba khona um­nyakazo lapho siqon­danise khona bese siyageja.Ngisasho lokho nje, sen­gathi amaqembu ezepoli­tiki an­gak­wenza kube wumkhuba wabo ukuhlonipha iz­ingqondo za­banye abantu. Kumee bakhum­bule ukuthi nabo bayak­wazi uku­ca­banga. Akusho ukuthi abakushoyo bona njen­gosopoli­tiki sekuphelele. Akekho omunye umuntu ongabe esasho utho ngale kwalokho.

Ngiyazi ukuthi lokhu kuyinkinga edalwa ukuthi abantu bakithi abaningi abal­wenzi ucwaningo ngalezi zinku­lumo zosopoli­tiki. Kubalulek­ile ukuqhathanisa os­ek­wake kwen­zeka ok­u­fana noma oku­cishe ku­fane na­ley­onku­lumo noma isenzo.

Ngiyaqonda futhi ukuthi enye inkinga idalwe uhlobo lwem­fundo esayithola, eyayin­gak­wazi ukusihlomisa ngezikhali ez­in­jen­galezo. Ngisho im­fundo emazin­geni aphakeme, lapho izin­sizwa nez­in­tokazi zakithi ez­im­nyama zih­lale khona, zabizwa ngez­i­fundiswa zomh­laba, za­hola iz­imali eziphezulu, zabizwa ngoDokotela noSol­wazi ngenxa yoku­funda kwabo.Yizo ike lezi zi­fundiswa zakithi ezi­vaise ukugeja um­godi uma sezin­gene kwezepoli­tiki. Singaba­bala baningi, omunye wabo nje nguDokotela Mam­phela Ram­phela.Un­gesinye sez­i­fundiswa es­iz­iqhenyayo ngaso, kodwa wehluleka wan­cama ukuza­khela igama kwezepoli­tiki.Asiz­ijwayeze uk­wenza ucwaningo ngaphambi kokuz­i­faka ez­in­tweni ezin­ga­ham­bisani nathi.

Nonto Mz­imela Po­lit­i­cal par­ties must re­spect vot­ers

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.