Basabise ngokup­haz­a­misa aba­fundi

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

AMALUNGU enhlangano ya­matek­isi i-Old Main Road Taxi As­so­ci­a­tion, afunga ayagomela ngokuthi ngeke aze aphu­mule zin­gafeziwe izikha­lazo zawo zoku­lungiswa komg­waqo.Lomg­waqo abakhala ngawo labo so­matek­isi ngu-D 1558. Bathi sekuphele iminyaka lomg­waqo un­ganakiwe, kanti lokhu kuli­maza iz­imoto zabo ez­i­hamba kuwo nsuku zonke.Babuye bavalela ekho­neni isikhulu soMnyango We­zokuthutha, bethi asiz­i­bophezele ngokub­hala phansi, isivumel­wano sokuqal­iswa uku­lungiswa kwalomg­waqo.Lomb­hik­isho ubu­vimbe umg­waqo u-P230 ophakathi kweShowe neM­pan­geni ngoLwe­sih­lanu ol­wed­lule.

La­bo­so­matek­isi abasebenza eNte­ne­shane, Nt­shidi naseNcek­wane ebebe­d­inwe be­gane un­wabu, bawu­vale thaqa lomg­waqo, kusukela nge­hora lokuqala ekuseni, beshisa am­ath­ayi babuye bav­imba nanga­mat­she.Omunye wal­abo so­matek­isi, uMnuz. Khum­bu­lani Ng­cobo, uthe se­bekhathele yizethem­biso za­manga ezen­ziwa isikhulu sa­loMnyango we­zokuThutha.

‘Si­funa ukukubeka ku­cace ukuthi uma lesi sikhulu sin­ga­ham­bisani nez­im­funo zethu, nathi ke sizo­qhubeka noku­vala lomg­waqo.

‘Lomg­waqo u-D1558 ohlangan­isa iDlalan­gubo neKwaDlangezwa us­es­imweni es­ib­heda kakhulu, iz­imoto zethu zil­i­mala nsuku za­phuma. Se­sizame konke okuse­man­dleni ukunx­enxa lesi sikhulu ukuthi zi­wu­lungise, kodwa kuba nhlanga ze­muka nomoya.’

UNg­cobo uxwayise ngokuthi uma loMnyango uh­luleka nokufeza izethem­biso zawo, bazop­haz­a­misa nezi­vivinyo zaba­fundi baka­matikulet­sheni.

Taxi op­er­a­tors de­mand road re­ha­bil­i­ta­tion

Muzi Zin­c­ume

Ubu­valwe nangamahlahla umg­waqo nge­sikhathi kub­hik­isha os­o­matek­isi

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.