Badan­gele kuh­lehla inkomfa ye-IFP

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

AKUSAFIHLIWE manje ukuthi iningi lamalungu eqembu le-IFP alen­eme ngesin­qumo sokuh­lehliswa kwengqungquthela yaleliqembu ebib­hekwe ngabomvu.Lokhu kuh­laluke kwa­manye amalungu akhu­lume nephep­hand­aba, nan­gathan­danga uku­dalulwa, nge­muva kokuzwakala kwezind­aba zokuh­lehliswa kwalengqungquthela, ebi­zokhetha nobuholi obusha.Ukuh­lehliswa kwengqungquthela kuqinisek­iswe nguMkhu­lumeli waleliqembu kuzwelonke, uMnuz. Mkhuleko Hlengwa, othe lengqungquthela ibilin­deleke ukuba ibe nge­sekuphe­leni kwalenyanga.‘Ngin­gakuqinisek­isa ukuh­lehliswa kwengqungquthela. Lesi yis­in­qumo es­ithathwe wuMh­lahlandlela we­qembu, emh­langan­weni obuseThek­wini.‘Zonke iz­inhlaka zobuholi be­qembu zazisiwe ngalesi sin­qumo, emh­langan­weni ebez­ibizelwe kuwo wangeSonto eled­lule, nalapho ezic­hazelwe ka­banzi ngez­iza­thu ez­i­holele ekuh­lehlisweni kwalengqungquthela,’ kuc­haza uHlengwa.Omunye wa­malungu abe­dan­gele uthe, sibad­u­mazile lesi sin­qumo njen­goba bese bey­ib­heke ngamehlo abomvu lengqungquthela, njen­goba bese in­esikhathi es­ide yagcina ukuh­lala.‘Uma ub­heka umgqigqo we­qembu nan­gendlela elenza ngayo ko­masi­pala uma kunezin­ketho zokuchibiyela, wonke lowom­futho uzok­wehla manje ku­malungu eqembu.‘Lenkomfa be­siy­ilin­dele kakhulu, njen­goba noMongameli we­qembu umMnt­wana wak­waPhin­dan­gene ube­se­vu­mile ukuz­ibeka phansi iz­in­tambo, ad­edele abanye. Sidumele kakhulu nga­lento eye­n­zek­ile,’ kuc­haza leli lungu elin­gathan­danga uku­dalulwa igama.

Anger as IFP con­fer­ence post­poned again

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.