Kukhulekelwe aba­fundi e-Dover

Eyethu Baywatch - - SCHOOL • EZEZIKOLE - Thando Ndlovu

UPHINDE waqin­iswa kakhulu umkhankaso woku­phumelela nga­malengiso kwaba­fundi baseDover Com­bined Farm School. Lomkhankaso obizwa nge#100% ugqame nge­sikhathi lesi sikole sasema­pu­lazini sinomkhuleko wokukhulekela aba­fundi ase­be­zo­qala ukub­hala izivivinyo zabo zokuphela konyaka.Izikhu­lumi nezikhu­lumi ebez­i­menywe ku­lomkhuleko zilibeke ngem­baba elokuthi, sekuy­isikhathi manje sokuba lesi sikole sibuyele ezin­geni eliphezulu lemi­phumela, njen­goba kwaku­vele kuy­into yaso uku­phumelela ngezinga lika-100%.

UM­fun­disi Siyabonga Dube obethula intshu­mayelo yosuku ukhut­haze aba­fundi ukuba baqinise kakhulu emkhulek­weni, bakhohlwe yiz­into zobum­nandi.

‘Njen­ge­sikole, oth­isha nabazali silapha uku­zoniqin­isa idolo lokuthi konke kusen­gen­zeka.

Ing­cabha ikin­ina ba­fundi. Ngisho nal­abo abese be­lahle ithemba, namh­lanje ngi­zothi kubo, cha kusen­gen­zeka.

‘Kulesi sikhathi ake nikhohlwe yizinkundla zokux­humana, nib­hekane nez­incwadi.

Lide ibanga es­e­nil­i­ham­bile, ukuthi seningehlulwa ukubekezelela lesi sikhathi esisele sokub­hala. Umkhuleko uwodwa ngeke uni­size, kodwa kumele niqinise nasez­incwa­dini ukuze ni­phumelele,’ kuqe­qe­bula uDube. Akuyena yedwa uM­fun­disi uDube omise aba­fundi base-Dover isi­bindi, kodwa noth­is­hanhloko we­sikole uMnuz. Won­der­boy Mzobe nePhini lakhe uMnuz. ZG Ngema na­banye oth­isha, bonke bafisele aba­fundi ukub­hala okuhle.

Dover Com­bined Farm School holds a prayer for its ma­tric­u­lants

Aba­fundi baka­matikulet­sheni yi­bona abebe­hola lomkhuleko nga­mac­ulo

Ingx­enye yaba­fundi baka­matikulet­sheni ebisemkhulek­weni we­sikole

UMnuz. ZG Ngema oy­iPhini likathis­hanhloko es­hayelela isipik­ili sokugcina

UM­fun­disi Siyabonga Dube nguyena obe­hola lomkhuleko

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.