IMeya ifisele abaka­matikulet­sheni okuhle

Eyethu Baywatch - - SCHOOLS • EZEZIKOLE - Wise­man Mthiyane

IMEYA ka­Masi­pala we­siFunda i-King Cetshwayo, uKhansela Nonhle Mkhulisi usenike aba­fundi isi­bindi sokuba ban­gan­genwa nga­manzi emadol­weni, uma se­be­qala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. UMkhulisi ukusho lokhu emkhulek­weni waba­fundi be­banga lika­matikulet­sheni abebe­buthene eNyu­vesi yaKwaZulu, On­goye. Uthe un­ethemba lokuthi bazok­wazi ukuphakamisa igama lesi­funda, benyuse nezinga lemi­phumela.

‘Sithanda uku­nikhut­haza zin­gane zethu ukuba nibe nokub­hala okuhle. Emuva kweminyaka manje izivivinyo zokugcina sez­i­hubela sakusha, njen­goba nilungisela ukub­hala kokugcina njengaba­fundi.

‘Ukufinyelela kulesi sigaba kuyinkomba yokusebenza kanz­ima nokuzikhandla kwenu kuleminyaka ebeniyi­donsa esikoleni. Sekuse­duze pham­bili. Nin­galilahli manje ithemba. Kin­ina nonke eni­zob­hala izivivinyo zenu zokugcina zokuphela konyaka, nib­hale kahle. ‘Njen­gengx­enye yokuhlonipha utata uMadiba ake sikhut­haze im­fundo kanye ne­siko lokusebenza kanz­ima,’ kuc­haza iMeya ewuqwe­qwe lukathisha ngokom­sebenzi. Amazwi kaMkhulisi enanelwe yinhlangano kaKhon­golose es­iFun­deni iMusa Dladla.Ikhu­luma ngom­lomo kaNob­hala wayo uMnuz. Tholi Gwala, i-ANC ifisele bonke aba­fundi abazob­hala izivivinyo zokuphela konyaka, okuhle kodwa. ‘Kithina im­fundo yinto es­e­qhul­wini, njen­goba iy­isikhali soku­lungisa umon­akalo owen­zeka esikhathini es­ed­lule. ‘Siyakuqonda ukuthi sinezin­se­lelo zokun­galin­gani njen­ge­si­funda phakathi kwezikole za­se­makhaya nezikole za­se­madolob­heni. ‘Nokho sikholwa wukuthi lezi zin­se­lelo ngeke zibav­imbe aba­fundi bethu ukuthi ba­phumelele nga­malengiso ez­i­fundweni zabo.’

Dis­trict mayor wishes class of 2018 well

Lapha iMeya yase-King Cetshwayo uKhansela Nonhle Mkhulisi yathathwa imi noNgqongqoshe We­zokuthuthuk­iswa Kom­notho Nezemvelo uMnuz. Sihle Zikalala kanye noNob­hala we-ANC eMusa Dladla uMnuz. Tholi Gwala

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.