Uz­i­bona es­en­gun­jiniyela wakusasa uNqo­bile

Eyethu Baywatch - - SCHOOLS • EZEZIKOLE - Thando Ndlovu

ISIQENGQE som­fundi waseTisand Tech­ni­cal High School, eSikhaleni, uNqo­bile Mthembu sithi in­dlela yaso ebheke emkhakheni we­zobun­jiniyela iyaqhubeka noku­vuthwa. Lom­fundi ukhu­lume kan­jena en­gx­oxweni abe nayo nephep­hand­aba, nge­muva koku­wola imik­lomelo yaba­fundi abenze kahle ez­i­fundweni zabo, em­cim­bini obungesonto eled­lule.

UMthembu ugqugquzele on­tan­gayakhe be­si­fazane ukuba, bagx­ile ez­i­fundweni zemikhakha yezobuch­wepheshe, ngoba ku­lapho am­ath­uba amaningi kwezemisebenzi evuleke khona. Okunye oku­menze waba nentshisekelo ku­lom­sebenzi ukuthi uhu­lu­meni, use­vulele bonke abantu am­ath­uba alin­ganayo okunc­in­ti­sana.Lom­fundi ubuye wabonga nabazali bakhe ngokumgqugquzela ngem­fundo. ‘Nokubam­bisana kwami noth­isha, ngiphinde ngisebenze ngokuz­imisela, yikhona ok­wenze ngath­ola lendondo en­gihlonishwe ngayo yisikole. Ngiz­imisele ukuthi ngin­gagcini ngayo, kodwa ngiqhubekele pham­bili, ngizuze ezinye iz­iqu.’ Lom­fundi uthe kumphatha kabi ukubona on­tanga yakhe, ben­gayithatheli phezulu im­fundo, kodwa begx­ila kakhulu ez­in­tweni ezingabuyiseli lutho njen­gob­ugebengu nezi­dakamizwa. ‘Ku­man­tombazane an­gangami, ngiy­acela akug­weme ukukhulelwa es­e­man­cane, ngoba lokho kuy­isiqalo sok­ufa kwekusasa lo­muntu os­e­musha. Abaningi ababe be­sak­wazi ukuphinda bavuke bazithathe,’ kuc­haza lom­fundi oqaqek­ile kakhulu.

Tisand’s top achiever dreams of be­com­ing an en­gi­neer

Thando Ndlovu

Nguyena lona uNqo­bile Mthembu one­phupho lokuba un­jiniyela wakusasa

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.