Ya­maLuthela ebimisiwe

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA -

uM­fun­disi Themba Khathi ukuthi iziphi iziny­ath­elo ez­i­zothathwa, njen­goba kwe­qiwe umyalelo obu­phuma ehho­visi aliphethe, akathan­danga ukuphawula. Uku­nalokho ug­cizelele ngokuthi zonke izinkinga ezikhona zi­zox­azu­l­ulwa ekomkhulu lalelibandla. Mayelana nom­buzo wokuthi nali ibandla lih­lakazeka phakathi njen­goba kwen­zeke izolo, se­bekhonzela ezin­daweni ezehlukene uthe, kuya ngo­muntu ukuthi iyiphi in­dlela ay­i­bonayo ukuthi iyam­lun­gela. Omunye waba­holi balelibandla igama lakhe eligodliwe ngenxa yez­imo zokuphepha uthe, lesi sin­qumo besin­gafanele ukuthi ba­sithathe, ngoba lom­cimbi wen­ziwa umh­laba wonke.

Uthe useyabona ukuthi enye into abay­is­abayo ukuthi, bayabona ukuthi sesiyabaphelela isikhathi sabo, futhi sekuse­duze ukuthi uma sekukhethwe ubuholi obusha, maningi amahlazo azovela,’ kuc­haza lomholi.

Lutheran church con­tinue show­ing crack

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.