Amabomvu asonga ngokul­wisana nenkohlakalo

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

INHLANGANO ya­maKhoman­isi es­i­fun­deni i-Riot Mako­man­isi Mkhwanazi isizwakalise ukukhat­hazeka ngezinga lem­pilo ya­bantu baku­len­dawo. Lokhu kugqame nge­sikhathi lenhlangano iham­bele en­daweni yaseGoy­in­tethe, ekuWadi 8 ngaphansi koMasi­pala waseM­folozi. Ukuham­bela kwalenhlangano yam­abomvu ku­len­dawo bekuy­ingx­enye yoku­zok­wethula ngokusem thet hweni umkhankaso wayo owaziwa nge-Red Oc­to­ber Cam­paign, lapho khona be­hamba behlola isimo senhlalo yeza­khamizi za­kuleli, babuye baqinise ne­mikhankaso yokul­wisana nokucin­dezelwa kwabam­pofu ngongxi­wankulu.

OnguNob­hala walenhlangano es­i­fun­deni saseKing Cetshwayo uMnuz. David Chonco uthe ukuham­bela kwabo eGoy­in­tethe kuwukukhom­bisa ukuthi babakhathalele kan­gakanani abantu abahlwempu.

‘Asiy­ona nje inhlangano ekhathalele abantu base­madolob­heni kuphela, kodwa na­bantu base­makhaya sikhat­hazek­ile ngezinga lem­pilo abayiphi­layo. Lokhu sikuqon­danise nokukhum­bula isi­gayi­gayi sethu uS­talin Mtshali, osanda kud­lula emh­labeni.

‘Se­siqale umkhankaso wokuthi sin­gahlali phansi silin­dele abantu ukuthi baze bay­on­gena emigwaqeni, uma kunez­into ezingabaphethe kahle. Si­funa ukunx­enxa uhu­lu­meni ukuba asheshise uh­lelo lokulethwa kwezidingo nqangi za­bantu. Obey­isikhu­lumi so­suku uMnuz. Si­fiso Gwala, obe­qhamuka es­i­gung­wini es­iphezulu sam­abomvu es­i­fun­dazweni, uthe bazol­wela uku­son­deza iz­inhlangano ezinga­ma­dle lan­da­wonye ukuze kusheshiswe ukuletha kwezidingo nqangi kubantu.’Si­funa noku­fundisa intsha ngez­into ezithinta inkohlakalo, ukuze ik­wazi ukuthi ibe nezwi nalapho engaboni kahle khona, ez­in­tweni ez­iqon­dene nen­tuthuko. Si­funa ik­wazi uku­vikela iz­imali zabakhokhi ben­tela,’ kuc­haza uGwala.

SACP launches Red Oc­to­ber cam­paign

Thando Ndlovu

UMnuz. Si­fiso Gwala ophake impi yokul­wisana nenkohlakalo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.