Ba­sola im­iqasho ngob­ugebengu eMand­lanzini

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

NAKUBA im­iqasho em­i­ningi eMand­lanzini yakhelwe labo aba­suka kude nezin­dawo zokusebenza, kodwa kubukeka sen­gathi abanye bayiseben­zisela uk­wenza ubugebengu.

Esinye isakhamuzi sendawo uMnuz. Al­mon Dube ukhale kakhulu ngendlela imi­thetho eyay­isingethwe ngayo, nge­sikhathi se­be­buyiselwa ku­len­dawo ababesuswe kuy­ona ngend­lakadla. Ibuh­lungu lento eye­n­zeka kithi, kwathathwa izin­dawo zethu, za­day­iswa, iningilethu la­fuqelwa eN­tam­banana.’

Ok­waba buh­lungu kakhulu ukuthi lezozin­dawo, za­wela ezan­dleni za­ban­gafanele. Abanye babo ba­bethen­gela ukuqala am­ab­hizin­isi be­nayo imizi yabo, lapho behlala khona, nok­wenza bengabi nand­aba ngisho iz­into zon­akala, ngoba nje be­funa imali,’ kuc­haza uDube.

Okukhal­isa kakhulu iza­khamuzi za­ku­len­dawo ukuthi im­iqasho iy­ona es­i­miningi ngaphezu kwem­izi, in­jalo futhi isix­ube yonke inhlobo ya­bantu kusukela kwabebala elimhlophe, nabaqhamuka emazweni an­go­makhel­wane.

UDube uthe yize be­bona ukuthi mkhulu umon­akalo os­uwen­zek­ile, kodwa basam­nxusa uhu­lu­meni ukuthi an­genelele, okun­ge­nani afake isiteshi samaphoy­isa ku­len­dawo.

IKhansela lendawo uMnuz. Praisegod Zondo uthe aku­wona um­sebenzi ka­masi­pala uku­lungisa isimo es­i­dalwe yiwo umphakathi.

‘Ok­wethu wukubuka ukuthi izidingo zom­phakathi ziyafezeka yini, futhi ku­lukhuni ukun­genelela ngoba se­be­baningi abahlali ku­len­dawo.’

UZondo ubuye wanxusa umphakathi ukuthi ubam­bisane nale­zoz­inhlaka ze­zokuphepha ezin­gaphakathi, nakuba abanye bekhala nge­sih­luku sazo.

Lez­inhlaka azisukeli muntu, kodwa zibuyisela isimo saseMand­lanzini, kwebe­saziwa sithule futhi silawuleka.

Com­mu­nity blame rental hous­ing for high crime rate

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.