Bahlo­mule ngama-desk

Eyethu Baywatch - - SCHOOLS • EZEZIKOLE - Wise­man Mthiyane

INJABULO ibib­halwe ebusweni ku­malungu es­iGungu es­i­lawula isikole, oth­isha naba­fundi base-Dover Com­bined Farm School ngesonto eled­lule, nge­sikhathi inkam­pani yakwa-Wild­lands izonikela ngama-desk okuh­lala aba­fundi.Lama-desk angu-15 ad­luliselwe kuthis­hanhloko we­sikole uMnuz.

Won­der­boy Mzobe. Lenkam­pani yakwa-Wild­lands, eyakhe lama-desk in­gaphansi kwekhwapha lenkam­pani yakwa-South 32. Ngokuc­haza kukaM­zobe, lama-desk azod­lala inkulu in­dima esikoleni sakhe, njen­goba elin­dele isi­balo es­iphezulu saba­fundi ban­gonyaka ozayo, ngenxa yezinga eliphezulu lem­fundo elitho­lakala kulesi sikole.

‘Ngiz­izwa ngi­jab­ule nga­lom­nikelo esi­wutho­lile wama-desk, futhi ngiyethemba ukuthi lokhu kuy­isiqalo sez­into ez­inhle ezisazok­wen­zeka phakathi kwethu nez­im­boni ez­iz­imele. ‘Em­pe­leni njen­ge­sikole saz­i­bophezela ngasekuqaleni kwalonyaka, ukuqin­isa umkhankaso wokuzivuse­lela nokuza­kha kabusha, sis­abela kwikhwelo elahlatshwa nguMongameli wezwe uMnuz. Cyril Ramaphosa.

‘Selokhu siqale lonyaka ngegiya eliphezulu siyaz­i­bona iz­im­boni nezinkam­pani ez­iz­imele ziqala zis­i­buka ngenye in­dlela. Siyethemba ukuthi isazobuya futhi lenkam­pani izo­faka isandla kwezinye izidingo ze­sikole, njen­goba isikole sethu sise­nen­zise­lelo eziningi kwingqala sizinda.’

‘Siy­ohlala njalo sizivulile izandla ku­labo abafisa ukuphosa it­she es­i­vi­va­neni sok­wakhiwa kabusha kwalesi sikole sethu esinom­lando wokukhiqiza izinga lem­fundo ne­mi­phumela emihle ka­mati kulet­sheni,’ kuc­haza uM­zobe obe­bukeka ejab­ule. Desk do­na­tion for Dover School

Injabulo ibib­halwe ebusweni kuba­fundi base-Dover Com­bined Farm School kanye noth­isha babo. Ophakathi nen­dawo nguthis­hanhloko uMnuz. Won­der­boy Mzobe, yiphini lakhe uMnuz. Za­mani Ngema, obe­mele i-Wild­lands uMnuz. Sikhum­buzo Mh­longo kanye noth­isha uNothando Nx­u­malo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.