Bakhut­hazwe ngem­fundo abaseMgezeni

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

BAKHUNJUZWE ngokubaluleka kwem­fundo, babuye banxuswa ukuba bayiseben­zise uku­vula yonke iminyango yem­pilo aba­fundi baseMgezeni High School, eN­tam­banana.

Likhu­luma naba­fundi abebelungisela ukub­hala izivivinyo zabo, iPhini leMeya ka­Masi­pala waseM­folozi, uKhansela Si­man­gele Tha­bethe lithe na­manje im­fundo kuyiyo kuphela isikhali sem­pumelelo. Uxwayise iningi lentsha en­gasalawuleki, ey­inxusa ukuba ibuyele esikoleni, ngoba izwe alik­wazi ukuseben­zisa abantu aban­ga­fundile.

‘Ayikho into em­nandi njen­gokuthi kusasa uthi uma ud­lula ece­leni kwale­sikole eni­funda kuso, uz­izwe ujab­ula ngoba ku­lapho osuke up­hekwe khona ukuthi uze ufinyelele es­i­con­g­weni, kuc­haza uTha­bethe onanelwe ngehlombe ngaba­fundi be­sikole.

UTha­bethe unxuse aba­fundi be­banga likama tikulet­sheni ukuba naku­lonyaka bakuphinde lokho abad­ume ngakho, uku­phumelela nga­malengiso, baqhubeke nokubeka lo­masi­pala kwibal­azwe. Ebonga ega­meni laba­fundi, uNkosenhle Mthiyane uthe baz­i­bone kubafanele ukuthi benze kahle ku­lonyaka, njen­goba bet­hole lenhlanhla yokuthi loluh­lelo lomkhuleko luqale ngabo. Uphinde wabonga noth­isha babo abasebenze ngokuzikhandla kusukela un­yaka uqala, kuze kube ku­fika isikhathi lapho sek­u­fanele bazuze lokho abaku­fundile.

‘Nakuba sibe ne­sikhathi esinz­ima soku­funda kodwa si­bonga oth­isha na b aza­lia baku qi ni seki si leukut hi sih­lale siphep­hile.’

Deputy Mayor for Um­folozi Mu­nic­i­pal­ity motivates learn­ers

IPhini leMeya ka­Masi­pala waseM­folozi uKhansela Si­man­gele Tha­bethe ekhu­luma naba­fundi baseMgezeni High School

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.