Ifuna baqashwe abasebenzi ngokugcwele ekaVavi

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

INYUNYANA yabasebenzi i-SAFTU ifuna ngenkani ukuba kuqashwe abasebenzi baka­masi­pala ezweni lonke ngokugcwele.

Lokhu ku­vezwe nguNob­hala jikelele walenyun­yana, uMnuz. Zwelinz­ima Vavi.

UVavi ubekhu­luma nge­sikhathi kuh­langene ubuholi obuphezulu balenyun­yana, e-Richards Bay, kanye na­malungu alenhlangano aseben­zela umasi­pala waseMh­lathuze.

Lomh­langano ubu­zo­qin­isa idolo amalungu alenyun­yana, up­hinde unx­enxe na­banye aba­funa uku­joy­ina lenyun­yana. UVavi uxwayise abangabakhu­lumeli babasebenzi ukuba ban­gath­o­lakali be­sezikhundleni eziphezulu ko­masi­pala, ngoba lokho kuyosho ukuthi bangaba­holi aban­gath­em­bek­ile.

Ak­abafih­le­langa abay­izikhulu zomasi­pala aban­gay­i­funi inyunyana yabo i-De­mawusa ukuthi, bay­izigebengu ngoba i-Samwu ay­isath­em­bek­ile.

Up­hinde wakhala nges­imo sezinga eliphezulu lokudilizwa kwabasebenzi kodwa imisebenzi ibe ikhona njen­goba imisebenzi yomasi­pala yez­into ezithinta umphakathi ih­lale ikhona, bese kuthiwa kongiwa imali ukuze kufezwe izinga lenkohlakalo yokukhwa­ban­isa ngaphakathi.

‘Siwu-De­mawusa si­funa ukukuqinisek­isa ukuthi asi­funi inyunyana yethu itho­lakale ezen­zweni zobugebengu noma ez­in­tweni ezicin­dezela abasebenzi.

‘Asizile uku­zolwa no­masi­pala ngoba siyayidinga imisebenzi yabo, ukuze ku­siza­kale imiphakathi abayiseben­ze­layo, kodwa si­funa ukuthi abasebenzi abenza ley­omisebenzi baz­izwe be­jab­ule, futhi benelisek­ile kuy­ona yonke imikhakha ukuze baqhube kahle imisebenzi.

‘Njen­goba yena uhu­lu­meni abeka um­thetho wokuthi um­sebenzi os­enezinyanga ez­in­tathu noma ngaphezulu ku­fanele aqashwe ngokugcwele, kodwa kuyasix­aka uma sizwa kuthiwa kukhona abanikwa izinkon­tileka ze­sikhathi es­ithize ko­masi­pala. kwezinye izikhathi nalezinkon­tileka zibuye zin­gavuse­lelwa.

‘Up­hinde waku­veza ukuthi ba­lan­dele yonke imigudu ebek­u­fanele bad­lule kuy­ona, ukuze inyunyana ye-De­mawusa ya­mukeleke ngokusem­theth­weni.

Lenyun­yana isiyasebenza nakwa­banye omasi­pala abakhulu ngaphezu kowaseMh­lathuze.Uthe ngalenyun­yana bahlose uku­vikela abasebenzi ukuba ban­gacin­dezelwa ngabaqashi.

De­mawusa want work­ers to be per­ma­nently em­ployed at mu­nic­i­pal­i­ties

Thando Ndlovu

uZwelinz­ima Vavi obe­qhamuka kuSaftu ekhu­luma nabasebenzi baka­masi­pala eMh­lathuze

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.