Ku­vulwe ibandla lamaJeri­cho

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

KUFANISWE ne­si­bu­siso ukutheleka nokun­y­athela kukaMongameli we­bandla lamaJeri­cho, iNkosi Kukhanyak­wezwe Vi­lakazi.Lomholi utheleke egat­sheni lalelibandla elik­waSkhemelele kwaMh­labuyalin­gana ngoMgqi­belo, owed­lule.

Inkosi Vi­lakazi ibiqhamuka ekomkhulu lalelibandla eliz­inze eNgqoseni kaLobamba eSwazini, ebephelezelwa yiz­im­punga zabe­fun­disi baleli bandla, aba­jutshwe yikomkhulu ukuba babe yingx­enye yaloluhambo.

Inhloso enkulu yalomholi bekuwuku­zo­qhuba inkonzo yesidlo, uku­vulwa kwendlu kanye nokukhulekela aqinise amalungu aleli bandla ngomthandazo nangezwi lenkosi.

Kuthe uma etheleka nge­hora le­sine ntam­bama, wafika maqede wafaka umkhuleko yize inkonzo enkulu iqale libum­bene eleshumi kusihlwa.

Kuze kwala­mula ukushaya kwe­leshumi nanye ngeSonto em­ini, ilokhu idonse njalo inkonzo.

Ukutheleka kwalomholi kube ne­sasasa kubazal­wane na­malungu om­phakathi wak­waMh­labuyalin­gana, abakuthathe ukutheleka kwalomholi njen­ge­si­bu­siso. Of­fi­cial open­ing of a tem­ple

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.