Utholwe ezilengisile um­fundi

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Wise­man Mthiyane

BASASHAQEKILE oth­isha, aba­fundi nabazali be­sikole i-Dover Com­bined Farm School, ngokuzwa izind­aba zokud­lula emh­labeni ko­munye waba­fundi bakulesi sikole, uNqo­bile Mn­qayi.Lom­fundi obenza ibanga lika-Grade 11 utholwe ezilengisile ekhaya kubo eliseGobandlovu ngaseSikhaleni. Ekhu­luma nephep­hand­aba uthis­hanhloko we­sikole uMnuz. Won­der­boy Mzobe uthe izind­aba zokud­lula emh­labeni kwalom­fundi zibashaqise kakhulu njen­ge­sikole, ngoba beben­gakulin­dele lokhu ok­wen­zek­ile.

‘Saziswe ngesonto eled­lule ngokud­lula kwalom­fundi kabuh­lungu kan­gaka, njen­goba etholwe ezilengisile ngen­tambo, futhi en­gashiyanga namyalezo ngez­iza­thu ezenze athathe isin­qumo esinz­ima njen­galesi.

‘Sonke njen­ge­sikole sisethuk­ile. Okusix­akayo lom­fundi ube­sem­n­cane futhi enekusasa eliqhakazile. Be­sisalin­dele okuningi kuye, njen­goba be­si­zo­gadla ngaye kuba­fundi bethu be­banga lika­matikulet­sheni ban­gonyaka ozayo.

‘Angingabazi ukuthi ube­zo­phumelela ez­i­fundweni za­khe, njen­goba sekuqaliwe ukub­halwa kwezi­vivinyo zokuphela konyaka.

‘Yisigameko sokuqala lesi esen­zeke lapha esikoleni, ukuba sishiywe ngo­munye waba­fundi bethu ku­lonyaka, futhi lokhu kwen­zeke esikhathini lapho khona sesi­wu­songa un­yaka.

‘Im­pela sizwe ubuh­lungu obukhulu ngoku­lahlekelwa yilom­fundi.

‘Imi­ca­bango ne­mikhuleko yethu siy­ibeke em­n­denini wakhe ukuba uqine,’ kuc­haza uM­zobe.Uthisha wakhe uMnuz.

Zakhele Khoza uc­haze lom­fundi oben­e­minyaka engu-21, njen­go­munye wal­abo ba­fundi abebe­vulelek­ile, ekhu­l­ulek­ile, en­ge­nankinga futhi ez­imisele nasem­seben­zini we­sikole. Sekuh­lelwe nenkonzo yesikhum­buzo sakhe ezoban­jelwa khona esikoleni.

Learner’s hang­ing tragedy

Um­fundi uNqo­bile Mn­qayi oth­olwe ezilengisile kubo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.