Bakhala ngemigwaqo en­galungile

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

BAZITHOLA beb­hekene nengcin­dezi yoku­lungisa am­ab­hasi al­i­mala njalo, abezinkam­pani zam­ab­hasi, iningi lazo ez­i­ham­bela emigwaqeni yase­makhaya.

Lokhu ku­dalwa yisimo semigwaqo en­gemihle abayiseben­zisayo.

Omele inhlangano yabag­i­beli es­i­fun­deni sase-King Cetshwayo, uMnuz. Musa Mbuyazi usole kakhulu uMnyango We­zokuthutha, ethi awuba­sizi nga­lutho, ekubeni imigwaqo yase­makhaya yiy­ona es­et­shen­ziswa yiningi la­bantu.

‘Okukhal­isa umphakathi wukuthi ngisho am­ab­hu­loho ase­madala kakhulu, kanti lokhu kubeka iz­impilo zabag­i­beli en­gcupheni.

‘Siyakuqonda ukuthi omasi­pala bab­hekene ne­migwaqo em­incane, lena en­genelela emakhaya kuphela.

Esiku­fisayo ukuba silekelelwe ngokuthi basix­human­ise noMnyango We­zokuthutha, ukuze isheshe ilungiseke,’ kuc­haza uMbuyazi. Nabam­ab­hasi nabo baziphen­d­ulele ngokuthi bab­hekene nenkinga yemigwaqo, njen­goba am­ab­hasi es­i­manje en­gasafani nawakuqala.

Am­ab­hasi akuqala ayek­wazi ukume­lana nezin­dawo za­se­makhaya nasedolob­heni, ek­wazi uku­siza ku­zona zonke izin­dawo.

Enye yezinkinga ezikhona uma sivakashela uMnyango We­zokuthutha es­i­fun­deni sase-King Cetshwayo, basikhomba eMnyang­weni We­si­fun­dazwe, nokun­gelula ukuthi sisheshe sifinyelele khona ngoba kukude, kanti ne­minyango ok­u­fanele siyin­gene asiyazi,’ kuzikhelela uMbuyazi. Okhu­lumela uMnyango We­zokuthutha, kusukela es­i­fun­deni sase-King Cetshwayo kuze kuy­ofika es­i­fun­dazweni emah­ho­visi aseM­gun­gundlovu, akatho­lakalanga ukuphawula, kwaze kwashaya isikhathi sokushi­cilela.

Bus op­er­a­tors want ru­ral roads re­paired

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.