Kufe oyedwa betholana namaphoy­isa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

USALE enkundleni um­solwa oyedwa nge­sikhathi aba­solwa abathathu bedubu­lana namaphoy­isa ngezulu lezandla.

Lesi sigameko sokuban­jwa kwenkunzi kuhlonyiwe sen­zeke KwaMbonambi nge­siLwe­sih­lanu ol­wed­lule.

Ku­bikwa ukuthi abal­isa abathathu ebe­behlome bey­izin­go­volo ngez­ib­hamu, bagasele eposini KwaMbonambi, bafika ba­funa imali ngodli, nokube sekunc­inzwa amaphoy­isa ngalesi sigameko.

Ngokusho kokhu­lumela amaphoy­isa es­iFunda saseKing Cetshwayo, uKa­puteni Mbon­geni Md­lalose, nge­sikhathi kutheleka amaphoy­isa, aba­solwa ba­phume nge­sam­a­gun­dana, bacela em­pun­zini. ‘Nge­sikhathi amaphoy­isa eba­jaha, baphen­duke badubula beb­hekise kuwo, namaphoy­isa abe es­ephen­dula ngenganono ebhekise kuba­solwa, kwadubuleka oyedwa washon­ela en­daweni yesehlakalo. ‘Emva kwalokho kube seku­boshwa um­solwa we­si­bili. Owe­sithathu yena uk­wazile uku­phu­lukundlela wan­gena ehlathini wanya­malala.

‘Kube sekutho­lakala iz­ib­hamu ez­im­bili zohlobo lwe-9mm kanye nevolo­volo,’ kubeka uMd­lalose. Uqhube wathi um­solwa oboshiwe uzob­hekana na­macala okubamba inkunzi kuhlonyiwe, elokuzama ukubu­lala kanye nelokutho­lakala ne­sib­hamu esingekho emth­weth­weni Sus­pect shot dead dur­ing the armed rob­bery in KwaMbonambi

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.