Amaphoy­isa anxusa ukuseben­zisana nabez­i­tokofela

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

AMAPHOY­ISA as­esiFun­deni iKing Cetshwayo, asexwayise amalungu om­phakathi kanye nal­abo ababeka iz­imali njengezikotofela ukuba baqaphele izin­swe­laboya.

UMkhu­lumeli wamaphoy­isa kulesi si­funda uKapteni Mbon­geni Md­lalose uthe, isikhathi sama­ho­lidi kakhisimusi sesikhom­bisile ukuba yinkinga kubona, ngenxa yokud­langa kobugebengu.

‘Se­sikubone kaningi kwen­zeka, ukuthi izigebengu ziy­athanda uku­cathamela abantu aba­suke be­zohlukanisa iz­imali zabo, aba­suke bez­ibekele un­yaka wonke njengez­i­tokofela.

‘Si­fisa uk­wazisa wonke umphakathi waku­len­dawo ukuthi njengamaphoy­isa, ses­imi ngo­mumo uku­siza umphakathi wakithi ekul­wisa­neni nobugebengu.

‘Sih­laba umkhosi naku­labo abafisa ukuyokhipha iz­imali zabo emab­hange be­hamba benga­maqoqo, ukuba ban­gen­qeni ukusi­biza njengamaphoy­isa sizobaqapha, ukuze izin­swe­laboya zin­gayitholi in­tuba.

‘Ithimba lethu lamaphoy­isa limi ngo­mumo ukub­hekana nanoma nhloboni yobugebengu, ikakhu­lukazi up­hiko lwethu lwe­zobunhloli, olu­zobe luholwa nguKhomanda Thami Ntuli.

‘Ku­lama­ho­lidi sizobe si­phume sithe chithi saka, sigcwele idol­obha lonke kanye nazo zonke iz­itolo ezinkulu, sizo­qapha ubugebengu.

‘Ngakho si­fisa ukuh­laba ikhwelo kubo bonke aba­thengi, ukuba baseben­zise ithuba lokukhithiza kusashaya umoya, ban­galindi izin­suku zokugcina ez­i­ham­bisana ne­siphithiphithi sikakhisimusi,’ kuc­haza uMd­lalose.

UNyanda ubuye waxway­isa nezin­swe­laboya ukuthi zi­gawule zib­heke, ngoba ngeke baz­ibekezelele.

Ku­zobe kukho­nya thina emigwaqeni nasez­i­tolo ezinkulu ku­lama­ho­lidi.

Izigebengu az­i­nan­dawo, ku­zomele zicinge enye in­dawo yokud­lalela, kodwa hhayi lapha.

UNyanda ubuye wanxusa nabazali bezin­gane ukuba bazi­gade kakhulu ngalesi sikhathi sama­ho­lidi.

Uma in­gane in­gekho ekhaya, umzali akayazi lapho ikhona, ukuze uma seyehlelwa yisigameko, ilut­hole usizo.

Po­lice gear­ing up for busy fes­tive sea­son

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.