Se­be­funa uRamaphosa ngol­waseMand­lazini

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA -

IZAKHAMUZI za­seMand­lazini naseMam­buka sez­inxuse uMongameli wezwe uMnuz. Cyril Ramaphosa ukuba

an­genelele od­abeni lokubuyiselwa komh­laba wazo.

Lokhu ku­vele nge­sikhathi lom­phakathi ubambe umb­hik­isho ngoM­som­bu­luko, uham­bisa izikha­lazo zawo kwa-Transnet.

Obe­hola lom­bik­isho, uMnuz Sig­wili Ncube uthe kubaphatha kabi ukuthi selokhu bafaka isicelo sokubuyiselwa umh­laba wabo, na­manje akukaze kwen­zeke lutho.

‘Isin­gaphezu kwa­mashumi am­a­bili manje iminyaka safaka lolud­aba lwethu, kodwa asizwa lutho ngesicelo sethu.

‘Okusiphatha kabi ukuthi umasi­pala kanye nezinkam­pani eziku­lomh­lana wokhokho bethu esi­wu­fu­nayo, sez­i­bolek­isa ngawo ngaphan­dle kokux­humana nathi.

‘UNcube uthe babone kuy­isu elihle ukuthi babuye bed­lulise ol­unye uhla lwezikhalo zabo ku­mengameli wezwe, uMnuz Ramaphosa.

‘Si­funa uMnyango ob­hekene nokubuyiselwa koMh­laba up­hakamise ama­sok­isi ku­lolud­aba, ukuze abanikazi bomh­laba bak­wazi ukuthola am­atayitela obunikazi bomh­laba wabo,’ kubeka uMnuz Ncube obe­vutha engabaselwe.

Uthe enye inkinga abab­hekene nayo, wukuthi abak­wazi ukux­ox­isana nalezi zim­boni eza­khe ku­lomh­laba, ngoba ayikho into abayiphethe eqinisek­isa ukuthi umh­laba ngowabi ngem­pela. Mand­lazini com­mu­nity urge Pres­i­dent Ramaphosa to in­ter­vene in land claim

Muzi Zin­c­ume

Um­phakathi waseMand­lazini usu­funa ud­aba lomh­laba wawo lun­genelwe nguMongameli Cyril Ramaphosa

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.