Sebe­n­e­sikhungo soku­vota es­isha abaseMh­langa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Wiseman Mthiyane

UKUHAMBA am­a­banga amade kweza­khamizi za­s­esigo­dini saseMh­langa, ngaseNg­welezana uma ziy­ovota, seku­zoba wum­lando, njen­goba lendawo isinikezwe isikhungo sayo esise­duze.

Lezi zind­aba ziqinisek­iswe yiKhansela lesigceme sikaWadi 27 uMnuz. Simphiwe Mz­imela.Ekhu­luma emh­langan­weni wom­phakathi waseMh­langa obungeSonto, uMz­imela uthe umasi­pala usuze wa­sizwa isikha­lazo som­phakathi waseMh­langa, obukhala ngokuhamba am­a­banga amade uya esikhung­weni soku­vota esiseSigisi.

‘Phakathi kwez­into en­giz­izele lapha yikho uku­zoniqinisek­isa mphakathi waseMh­langa, ukuthi kusukela manje seni­zoba naso isikhungo senu soku­vota.

Leso sikhungo yisonto i-Amaz­ing Grace elikhona ku­len­dawo.

‘Leli sonto seli­zoba yisikhungo senu eni­zo­siseben­zisa uku­zob­halisela khona uku­vota noku­zoz­ib­heka am­agama enu kanye nakho uku­vota.

Ngeke niphinde ni­hambe am­a­banga amade uma sekuy­isikhathi sokhetho.

Lena yingx­enye yeza­khamizi za­seMh­langa ebezisemh­langan­weni wom­phakathi, nez­ibikelwe nge­sikhungo soku­vota es­isha

‘Kodwa ke kusukela manje ngin­gan­inxusa nje ukuba ni­vakashele emah­ho­visi esikhungo senhlangano ebhekele ukhetho, asezindlini zika­masi­pala wethu, eRichards Bay.

Uma nifika khona nib­halise am­agama enu, nic­haze ukuthi nina beniseben­zisa isikhungo soku­vota esiseSigisi.Lokho ku­zon­ci­phisa umth­walo wenhlangano ebhekele ukhetho.

‘UMz­imela ubuye wakug­cizelela ukuthi abantu ba­phume ngob­uningi babo ukuy­ob­halisela uku­vota nokub­heka am­agama abo ukuthi asavela yini ohlwini loku­vota.

‘Ukuze sik­wazi ukuy­ovota okheth­weni lwan­gonyaka ozayo ngo-May, ku­zomele siseben­zise ithuba es­ilinikwe yinhlangano yokhetho lomh­laka 26 no 27 Jan­uary ngonyaka ozayo. Ku­lomh­langano kubuye kwab­hungwa nangezinye iz­ihloko ez­i­fana nohlelo loku­sizwa kwabam­pofu ngokungcwaba iz­ihlobo zabo, wud­aba luk­a­gesi, am­ath­oy­ilethe kanye nobugebengu. Mh­langa res­i­dents get new vot­ing sta­tion

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.