Inhlokomo ku­vulwa es­okushayela eNkandla

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

SEKUZOFANA ne­phupho ukuthi um­phakathi waseNkandla uham­bele kwa­manye am­dolobha ukuze ut­hole iz­incwadi zokushayela.

Lokhu kubonakale nge­sikhathi uMasi­pala waseNkandla uson­dezela lom­phakathi isikhungo samalayisensi okushayela.

Ikhu­luma ku­lom­cimbi woku­vulwa kwalesi sikhungo, iMeya uMnuz.

Thami Ntuli ithe, sekuy­isikhathi sokuba zi­dle ekhaya.

‘Si­bonga uMnyango We­zokuthutha ngoku­sivumela ukuthi, nathi sivule lendawo, njen­goba bese kuyithina sodwa es­isalele emuva.

Wonke amadolobha anazo lezi zikhungo,’ kuc­haza uN­tuli.

LeMeya ithe okuy­i­jab­u­lisa ngalesi sikhungo wukuthi, baningi abantu ben­dawo abahlo­mule nga­math­uba emisebenzi.

‘Se­si­fik­ile isikhathi sokuthi in­tuthuko sin­gay­ibukeli kude njen­gom­phakathi waseNkandla, kodwa siyithinte ngezandla.

‘Okhu­lumele im­boni yezokuthutha uMnuz Buza Ndlela un­come loluh­lelo njen­golu­zoba­siza kakhulu, ngisho ekuthele­leni iz­imoto.

Uphinde wanxusa ukuthi isi­fiso sabo esikhulu ukuthi, babone nabo be­vulelwa isikhungo soku­vuse­lela iz­imvume zez­i­moto. New li­cens­ing cen­tre for Nkandla mo­torists

Isi­ham­beli es­iqav­ile iNkosi Man­go­suthu Buthelezi ebi­zovula ngokusem­theth­weni isikhungo samalayisense. Eduze kwayo yiMeya yaseNkandla uMnuz. Thami Ntuli

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.