Ku­zo­gonywa izin­gane Em­pan­geni

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Lau­rie Smith

UMTHOLAMPILO waseM­pan­geni okuPearce Cres­cent, wazisa um­phakathi ngohlelo lwawo olu­vuleleke kuwo wonke umuntu olu­zoba mh­laziwu, 22 De­cem­ber kophezulu. Ku­loluh­lelo abaHlengikazi kanye nabasebenzi baloMtho­lampilo bazobe be­siza amalungu om­phakathi iz­in­tweni ezahlukahlukene, njen­goku­gonywa kwezin­gane ezine­minyaka ephakathi (0-6 years) Ukuhlolela isifo sikashukela noku­nikeza iza­luleko ku­labo abanaso ngendlela okumele baziphathe ngayo, nokudla okumele baku­dle.

Ba­zobuye futhi balekelele ngokuphen­dula im­ibuzo ku­labo abanezinkinga ezahlukahlukahlukene.Ku­zovulwa nge­hora lesikhom­bisa ekuseni (7am).

Ngem­i­nin­ing­wane un­gashayela loMtho­lampilo ku­lenom­bolo ethi 035 907 5684

Lapha kubonakala umh­lengikazi egoma enye yezin­gane

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.