Bakhum­bule abad­lula nge­sifo sen­gcu­laza

Eyethu Baywatch - - FRONT PAGE - Thando Ndlovu

NAKUBA kube wusuku olu­vuse izilonda ezin­dala ku­labo ase­bashiwa yiz­ihlobo zabo ngenxa yesan­d­ulela ngcu­laza, kodwa bakhom­bise ukubahlonipha nge­sikhathi bekhum­bula lo­lusuku phansi kwe­si­funda sase-King Cetshwayo.

Lokhu kwen­zeke em­cim­bini obuqhubeka ehholo laseNza­l­a­bantu ngaphansi koMasi­pala waseM­folozi ngoMgqi­belo.

Lom­cimbi uqale ngokuthi kube nomviliyelo osukele esikole saseMkhayi­deni, waze wayophelela ezinkundleni za­seNza­l­a­bantu, lapho izikhu­lumi ebez­i­holwa yilowo ongusham­p­eni kule­si­funda uNgqongqoshe Wezemid­lalo uNkk.

Bongi Sit­hole-Moloi zishiye­lane khona inkundla.Nakuba ilanga bel­ishisa kodwa al­ibaqedanga amandla okuthi baqhubeke nokuviliyela ez­i­ta­l­a­dini, lapho bebed­lulisela khona umyalezo em­phakathini mayelana nokuziphatha.

UNkk. Sit­hole-Moloi ukhale kakhulu ngob­aba abadala abane­mikhuba yokuheha aman­tombazanyana ase­man­cane, ngez­into ezi­wubuk­hazik­hazi bese, kuthi ekugci­neni baz­icekele phansi izin­gane za­bantu.

Uphinde waxway­isa kakhulu intsha ukuthi ku­fanele ijab­ule ibuye izithibe, njen­goba seku­fike isikhathi sama­holide, lapho ubum­nandi bu­chitheke zonke izin­dawo.

Ugcine ngelokubonga uhu­lu­meni kazwelonke nowe­si­fun­dazwe ngokuthi, aqhubeke nohlelo lokus­a­bal­al­isa amaphilisi, kuh­langene nezinye izin­siza ku­vikela, ku­labo aban­gakan­genwa yile­sisifo.

Omunye wentsha ebiy­ingx­enye yalomgubho uNksz. Ntombenhle Mthiyane ubonge ukuthola ul­wazi abahlony­iswe ngalo.

Thando Ndlovu

Yingx­enye yentsha ebiviliyela emigwaqeni yaseNza­l­a­bantu ikhum­bula labo abad­lula ngenxa yesan­d­ulela ngcu­laza

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.