IMeya iha­lalisele iVukanathi ngokuh­la­bana

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Wise­man Mthiyane

IMEYA kaMasi­pala waseMh­lathuze uKhansela Mduduzi Mh­longo use­chome ngophaphe leg­walag­wala ithempeli lamaNazaretha laseNd­abay- akhe, iVukanathi.

Lelithempeli lisanda kuh­la­bana ngezin­dondo eziningi, kwinkomfa yentsha yalelibandla eyaziwa nge-NABACHU, ebiban­jelwe kwaSkhemelele.

UMh­longo un­come lelibandla ngokugqamisa inkolo pham­bili, wase enxusa ukuba na­manye am­a­bandla ab­heb­hezele umoya wobunye nokuthan­dana, nokud­lulisa izwi likaNku­lunkulu ngezindlela eziningi.

UMh­longo ubephelezelwa nga­manye amakhansela kamasi­pala waseMh­lathuze, njen­goKhansela To­bias Gumede, uKhansela MaMz­imela-Mthethwa, noM­fun­disi Es­sau Mthethwa. IVukanathi lin­gelinye lamath­empeli amadala en­daweni yaseNd­abayakhe, ne­se­likhiqize amanye am­ath­empeli asendaweni.

Ku­lenkomfa ebikwa Skhemelele lelithempeli libuye nen­dondo ku­makhosazane en­teth­elelo, kwaba nga­makhosazana an­gaphansi kweminyaka engu-11, kwaba nga­makhosazana ane­minyaka en­gaphansi kuka-15, kwaba nga­makhosana amadala nem­bongi.

Ukun­qoba kwabo lezi zin­dondo kubenze bad­lulela emzuliswa­neni kazwelonke walom­nc­in­tiswano obuseSe­cunda, es­i­fun­dazweni saseMpumalanga. Aliqali ukudla umh­langan­iso lelithempeli.

Nan­gonyaka od­lule lag­ila iz­imanga em­nc­in­tiswa­neni owawuse-Moses Mab­hida eThekwini, lapho elabuya khona nezin­debe ez­im­bili.

UMshu­mayeli walelithempeli, uMnuz. SE Mz­imela uthe abakadeli ukuqoqa izin­dondo, wathi ba­funa ukuwashaya amakhandla onke amanye am­ath­empeli ngez­into ez­inhle zikaShembe uNyazil­wezulu.

Mayor con­grat­u­lates Vukanathi tem­ple con­gre­ga­tion

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.