Imashele ukub­hukuda mah­hala i-EFF

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

AMALUNGU ez­inhlangano ze­zom­busazwe e-King Cetshwayo, amashele emah­ho­visi eZemvele Wildlife ngosonto eled­lule, ey­o­d­lulisa uhlu lwezikha­lazo zawo.

Lomb­hik­isho ubuholwa yi-Eco­nomic Free­dom Fight­ers (EFF), ebi­ham­bisana ne-ANC ne-IFP.La­maqembu akubeke kwa­caca ukuthi awa­ham­bisani nokukhokhiswa kwa­bantu iz­imali, uma be­funa ukub­hukuda ol­wan­dle lwaseM­tun­zini.

Obe­hola lomb­hik­isho, uMnuz Sim­phiwe Ndlela, uthe kubakhat­haza kakhulu ukuthi abantu bakhokhiswa imali elin­gan­iselwa ku-R30 nga­munye, ukuze bavun­yelwe ukub­hukuda ku­lolu lwan­dle.

‘Sim­ile ekutheni akekho umuntu okumele akhokhiswe ngokub­hukuda ol­wan­dle, njen­goba en­gekho umuntu onelun­gelo lobunikazi bol­wan­dle.

‘Iningi la­bantu bakithi abana­mali, ngakho ke abak­wazi uku­vin­jelwa ukub­hukuda noma bapho­qwe ngenkani ukuba bakhokhe.

‘Si­funa futhi nezikhulu za­kwa-Wildlife zenze isiqinisek­iso sokuthi, ku­lolul­wan­dle kukhona abahlengi (life saver) abazo­siza ngokuh­lenga abam­in­zayo.

‘Si­funa futhi kuh­linzekwe ne­mipheme yokukhosela uma lina.

Si­funa kube khona nezin­dawo ez­ih­lelek­ile zaba­day­isi,’ kubeka uMnuz. Ndlela.

Uqhube wathi badinga ukuthi kun­wetshwe umg­waqo ukul­wisana nes­iminyaminya ku­len­dawo nge­sikhathi sama­ho­lidi. ‘Si­zok­wenza konke okuse­man­dleni ukuthi kub­hukudwe mah­hala ku­lolul­wan­dle,’ kug­cizelela uNdlela.

Leliqulu libe selid­lulisela uhlu lwezikha­lazo zabo kwibamba leme­nenja yakwa-Wild Life e-King Cetshwayo, uMnuz. Cedric Coet­zee, bam­nika izin­suku eziy­isikhom­bisa ukuphen­dula.

EFF de­mands free swim­ming at Mtun­zini beach

Muzi Zin­c­ume

Amalungu e-EFF eham­bisana naweIFP ne-ANC be­mashela Ezemvelo Wildlife eM­tun­zini ngoLwe­sih­lanu

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.