Sishiye kukhalwa isiphepho kwaMh­labuyalin­gana kwaphe­p­huka izindlu

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

ISALE deng­wane imin­deni en­ga­mashumi ay­isithupha nge­sikhathi kuh­lasele isiphepho esina­mandla en­daweni yaseZa­mazama eMboza, kwaMh­labuyalin­gana ngoLwe­sih­lanu kusihlwa.

Ikhansela lendawo, uMnuz John­son Gwala elizwe ngalesi siphepho lisemh­langan­weni ka­masi­pala, lithe abez­imo ezi­phuthu­mayo bebe­matasa behlola umon­akalo owen­zek­ile.

Imingi leza­khamuzi lithe lilale lim­ile, njen­goba izindlu zazo ziphe­p­hukelwe wuphahla, kanti abanye ban­genise ko­makhel­wane babo, ababe nenhlanhla yokun­gapheshukelwa izindlu.

UGwala uthe lesi siphepho sithathe nje imizuzu ey­ishumi kuphela, kodwa www.bayside­group.co.za umon­akalo ube mkhulu kakhulu.

Esinye isakhamuzi es­ih­lukun­yezwe yilesi siphepho uNksz. Londiwe Gumede uthe umon­akalo ubaphoqe ukuthi balale bemi ngezinyawo, ngoba ben­ge­nayo in­dawo yoku­fihla ikhanda.

‘Ukudla kwethu kon­akele kakhulu, njen­goba kuphe­p­huke up­hahla kanye nengx­enye yo­donga.

‘Kube nje yisikhashana ufika lo­moya liduma kanz­ima. Kuthe kusen­jalo sezwa isililo ko­makhel­wane nabo abapheshukelwe.

‘Ngithe ngisaca­banga uku­phuthuma khona ngabona kuphakama up­hahla lwendlu ebe­sikuyo,’ kubeka uNksz Gumede ohlala nezin­gane ez­in­tathu.

Uqhube wathi ngaleso sikhathi, ebese sele yedwa endlini, njen­goba abafowabo ba­phume bag­u­lukudela, nge­sikhathi kuphe­p­huka indlu.

Uthi kwen­zeka lokhu nje, bese bevele bekuthengile nokudla kukaKhisimuzi, nokuy­into eye­nza basale bengazi ukuthi bay­o­d­lani ngoKhisimuzi.

‘Kung­cono ok­wez­im­pahla zokugqoka noku­lala, ngoba ziyawasheka. Kucekeleke phansi konke esinakho, okuh­langan­isa nez­i­ti­fiketi ez­ibalulek­ile,’ kubeka uNksz. Gumede.

Ikhansela lendawo, uMnuz Gwala uthe ih­ho­visi lakhe lithin­tek­ile kulesi siphepho, nama-com­puter ane­m­i­nin­ing­wane ya­bantu abadin­gayo isha­balele.

Uthem­bise ukul­wed­lulisela ku­masi­pala ud­aba lwalomon­akalo, wabuye wath­em­bisa nokux­ox­isana no­somab­hizin­isi ben­dawo, ukuba bahlangan­ise izandla uku­siza abahlukumezek­ile.

‘Khona nje ngi­bonga uNku­lunkulu ngokuthi avikele imiphe­fu­mulo ya­bantu bakhe kube yim­pahla kuphela eli­malayo,’ kubeka uMnuz Gwala. Storm wreaks havoc in Umh­labuyalin­gana

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.