Kuxway­iswa abantshontsha ezoku­takula

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Wise­man Mthiyane

NJENGENGXENYE yokun­qanda izigameko zoku­minza kwa­bantu, ez­i­jwayele uk­wen­zeka ngalesi sikhathi sama­ho­lidi, abakwa-Sea Res­cue se­be­qhamuke nesu lokun­qanda uku­minza, elaziwa ngomkhankaso i’pink buoy.

‘Nokho, ngenxa yezigameko zok­weba, nalo loluh­lelo lu­len­gela en­gcupheni yoku­minza kwalona.

‘Loluh­lelo luy­into elula, kodwa ena­mandla: lamath­oy­izi an­tanta emanzini, nabonakala enom­bala ophinki, yi­wona aset­shen­ziswa kakhulu kwiz­imo zoku­takula abantu uma becwila - kodwa futhi ziyak­wazi ukubekwa ezan­dleni za­malungu om­phakathi, nawo an­galekelela lapho abab­hukudi be­se­bun­z­i­meni.

Lokhu akusebenzi kuphela ol­wan­dle, nase­manzini agu­dle ugu, kodwa nasemi­fu­leni, amadamu nase­manzini ahamba ngezindlela ezahlukene.

Lapha en­daweni, lezi zinto zibekwa ezin­daweni ezithandwa kakhulu njen­gase-Richards Bay Hall nase-Pel­i­can Is­land, lapho okushona khona amanzi, nok­wenza abab­hukudi bak­wazi ukuz­imela.

Lezi zinto ezo phinki, nez­i­boshwa ngez­in­tambo zi­fakwa kwiz­into efana nez­iqan­disi, bese zinikeza imiyalelo kanye nezi­nom­bolo zez­imo ezi­phuthu­mayo.

Labo aba­suke be­bukela, uma be­bona kunomb­hukudi os­enkin­geni, basen­gayiphosa lento ephinki ku­lowom­untu os­enkin­geni, ukuze bak­wazi ukum­donsa ngen­tambo, aphephe.

Ukubam­bisana kom­phakathi kubalulek­ile kakhulu. Uma kodwa lezi zinto eziphinki zintshontshwa noma zicekelwa phansi, miningi imiphe­fu­mulo en­galahleka lapho.

Ku­manje, sekususwe enye yalezi zinto eziphinki e-Bay Hall.

Kunxuswa noma ngubani ongaba nol­wazi nga­lokhu, ax­humane ne­sisebenzi sakwa-Sea Res­cue, kwa 082 990 5949. Ayikho im­ibuzo ezobuzwa, futhi akukho macala azovulelwa abantu, uma lezi zinto zibuyiselwa. Don’t steal the res­cue buoys!

Kwiz­imo ezi­phuthu­mayo kuphoswa zona lezi zinto eziphinki ukuze abab­hukudi babam­balele kuzo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.