Kuban­jwe inkunzi isi­tolo sasoLundi

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

AMAPHOYISA asoLundi aphenya icala lokuban­jwa inkunzi kuhlonyiwe, lapho kuthathwe khona isamba se­mali esin­gadalul­wanga ngoM­som­bu­luko owed­lule.

Ku­bikwa ukuthi ngoM­som­bu­luko ekuseni, um­sebenzi os­haya isisefo ebe­sesi­tolo, nge­sikhathi ebona un­o­gada olanda imali en­gena kulesi sitolo egqutshwa wum­solwa obe­mkhombe nge­sib­hamu.

Okhu­lumela amaphoyisa es­i­funda sase-Zu­l­u­land, uKa­puteni Nkosie Gwala, uthe um­solwa uqhube lono­gada baqonda ehho­visi elih­lala imali lapho kunesi sefo khona.

‘Sit­hole ukuthi ngaleso sikhathi um­solwa ubuye waphoqa lom­sebenzi ukuthi ahambe nabo ukuya kuleli­h­ho­visi.

Kuthe uma ben­gena um­solwa waphoqa un­o­gada, ukuthi akavule lesi sisefo.

‘Un­o­gada ube es­ed­lulisa izikhiye ze­sisefo ku­lom­sebenzi, ukuthi kube nguye ovula isisefo se­mali,’kubeka uGwala.

Uqhube wathi ngaleso sikhathi um­solwa uqhubeke nokuphoqa lom­sebenzi ukuthi afake yonke imali ku­plas­tiki.

‘Ngaleso sikhathi um­solwa we­si­bili ebe­matasa ez­i­tapela ezise­fweni, maqede wad­lulela kuleli­h­ho­visi, okuh­lala kulo imali, wa­funa ngodli imali es­h­intshek­ile.

‘Bathe uma se­be­qedile ukuthatha imali, bathatha isib­hamu sikanogada, baqede bashaya ut­shani.

Akubanga khona kudubula kulesi sigameko.

Ngokusho koz­i­bonele, bekun­aba­solwa abathathu ebe­behlomile.

Omunye emi ngaphan­dle egade okuthi khwasha. Nge­sikhathi laba aba­solwa aba­bili be­matasa, bethatha imali es­i­tolo,’ kubeka uKapt. Gwala.

UGwala uthe icala lokuban­jwa kwenkunzi kuhlonyiwe livulwe es­iteshini samaphoy­isa oLundi kanti akuk­a­boshwa muntu.

Ulundi su­per­mar­ket robbed

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.