Ugubhe lokuzalwa kanye nez­ihlobo

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

BEKUYINJABULO yo­dwa nge­sikhathi uNkk Con­stance Ndlovu egubha usuku lwakhe lokuzalwa em­cim­bini obuqhubeka ekhaya lakhe eMand­lanzini ngo­suku lukaKhisimuzi ekhaya lakhe.

Ez­i­bon­gela ku­labo

abebe­m­sin­gathile okuy­iz­ihlobo na­ban­gani ubonge ukuthi us­az­izwa esaphila nge­muva kokuqeda iminyaka engu 21 es­em­seben­zini wobuthisha.

Uphinde futhi wabonga kakhulu um­n­deni wakhe obume­seka ngazo zonke izikhathi nge­sikhathi esasebenza nokuy­i­lapho

isikhathi esiningi aben­ga­si­chithi ekhaya ngenxa yomsebenzi.

Ube es­egcina ngelokud­lulisela umyalezo wakhe entsheni ukuba ig­weme iz­into ezin­gadi­cilela phansi ikusasa layo.

Nge­muva kwezinku­lumo kube sekubuswa ngez­i­bili­boco.

Thando Ndlovu

Kusukela kwe­sobunx­ele uMnu Julius Ndlovu ongu­sokhaya obe­bukela nge­sikhathi uNkk Con­stance Ndlovu ekanye nom­n­gani wakhe uNkk Ntando Mthembu nge­sikhathi belun­gela ukusika ikhekhe likanokusho

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.