Babungaze okuningi abaseSi­bongu­musa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

ITHEMPELI lamaNazaretha eliseNd­abayakhe, iSi­bongu­musa Tem­ple li­wu­vale ngegiya elipheu­zlu un­yaka.

Lokhu kubonakale, ngesonto eled­lule, nge­sikhathi lelubandla lih­lele in­dumezulu yom­cimbi woku­vala un­yaka nokubonga im­pumelelo yalo.

Ekhu­luma ku­lom­cimbi uMshu­mayeli wethempeli, uMnuz. Mletheni Mz­imela, uthe konke babone sekuy­isikhathi sokuba babungaze im­pumelelo abay­izuzile njenge­bandla.

‘Selokhu lelithempeli lavulwa ngubaba uNyazi lweZulu, ngo2014, ziningi iz­into ez­inhle es­iz­i­bonile zen­zeka phambi kwethu, kodwa besin­gakaze siz­i­bonge.’

Siqale ngegiya eliphansi, sibukelwa ophansu sibizwa ngeHlathini Tem­ple, kodwa san­gadik­ibala, ngoba be­sazi ukuthi yini uShembe ay­i­funa kithi.’

Abaningi abakhol­wanga nge­sikhathi kutheleka owaseZul­wini, ezovula lo­muzi ngokusem­theth­weni.

Selokhu livuliwe lelithempeli, sesikhiphe imishado en­gaphezu kwa­mashumi am­athathu, san­genisa en­gaphezu kwa­mashumi am­a­bili nan­tathu.

‘Siqale lapha sina­malungu amahlanu abe nez­i­moto, kodwa manje iz­imoto es­ezi­lapha zinga­mashumi am­a­bili nam­bili.

‘Konke lokho yimisebenzi yoNyazi LweZulu. Okunye futhi ebe­sikubungaza wu­moya wobunye esinawo nokuthan­dana sodwa njengama Nazaretha.

‘Selokhu livuliwe ithempeli, angikhum­buli nan­gelilodwa ilanga ngiqula amacala,’ kuc­haza uMz­imela. Lo­cal church cel­e­brat­ing achieve­ments

Abahleli balom­cimbi, iNgud­lun­gudlu yaseSi­bongu­musa, abashaye into ecokeme

Inhlal­isuthi yaseSi­bongu­musa ebi­zobungaza iz­ibu­siso zethempeli

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.