A­fri­ka­ban­ke ge­bruik nu­we teg­no­lo­gie om ou uit­da­gings te klop

Die vas­te­land se bank­sek­tor span nu­we teg­no­lo­gie in om ou uit­da­gings te klop.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

fi­nan­si­ë­le teg­no­lo­gieë (fin­tegs) bied ’n won­der­li­ke ven­noot­skaps­ge­leent­heid aan A­fri­ka se ban­ke, ver­al om baie van die kon­ti­nent se en­de­mie­se kon­tant­be­stuur­en li­ki­di­teits­uit­da­gings te ta­kel. Fin­tegs be­staan ook dik­wels in ’n regs-, wet­ge­wen­de en na­ko­ming­snie­mands­land. Fin­tegs be­no­dig die ri­si­ko­be­stuur en an­der ag­ter­kan­toor­ver­mo­ëns van ge­ves­tig­de ban­ke as hul­le ’n er­ken­de en na­ko­mings­regs­i­den­ti­teit wil op­bou. Hul­le klein groot­te en ves­ti­gings­ge­aard­heid be­te­ken ook dat fin­tegs toe­gang tot die groot en ge­ves­tig­de kli­ën­te­ba­sis van ban­ke be­no­dig.

Fin­tegs is spe­si­fiek re­le­vant vir A­fri­ka se ban­ke wat be­tref die ont­wik­ke­ling van di­gi­ta­le ant­woor­de vir baie van A­fri­ka se tra­di­si­o­ne­le bank­uit­da­gings. Dit sluit in:

Wet­ge­wing – El­ke A­fri­ka­land het sy eie bank, uit­voer­be­heer- en al­ge­me­ne­sa­ke­re­ëls en wet­ge­wing wat uit­da­gings bied om goe­de­re en geld oor gren­se heen te ver­voer.

Ge­o­gra­fie­se di­ver­si­teit – Om­dat A­fri­ka uit baie lan­de be­staan, het on­der­ne­mings wat oor gren­se heen sa­ke doen, ver­skeie ban­ke. Om ver­skeie ban­ke in ver­skeie mark­te te ge­bruik, ver­hoog uit­ga­wes ter­wyl dit ook die ver­moë be­perk om streek­ste­sou­rieë te be­dryf.

Li­ki­di­teit – Be­per­ken­de va­lu­ta­be­heer­maat­re­ëls be­te­ken dat on­der­ne­mings nie mak­lik geld tus­sen hul­le A­fri­ka-be­dry­we kan ver­skuif nie.

Kon­tant – Ten spy­te van die groei in mo­bie­le bank­we­se in A­fri­ka bly die vas­te­land aan­ge­we­se op kon­tant as ’n tran­sak­sie­me­di­um so­wel as ’n bê­re­plek van waar­de.

Be­ta­lings­voor­waar­des – A­fri­ka se min­der ont­wik­kel­de wet­ge­wen­de om­ge­wing be­te­ken dat kon­trak­te moei­lik af­dwing­baar kan wees. In dié om­ge­wing oor­heers ’n kul­tuur van voor­af­be­ta­ling. Wan­neer on­der­ne­mings hul­le in A­fri­ka ves­tig, moet hul­le ge­lei word in wat sal werk as ’n be­ta­ling­stel­sel op die vas­te­land, en dan ge­help word om dit te ves­tig in ’n groot­liks kon­tant­ge­gron­de han­dels­om­ge­wing.

Om baie van dié uit­da­gings die hoof te bied, is ’n aan­tal ban­ke reeds in ven­noot­skap met ve­le fin­tegs oor A­fri­ka heen, dink by­voor­beeld aan finteg-ont­wik­kel­de diens­te soos S­nap­s­can, S­ly­de­pay en We C­hat. Hul­le het ’n reeks waar­de­toe­ge­voeg­de diens­te wat ont­wik­kel is om die he­le bank­heel­al di­gi­taal te bied in al hoe mak­li­ker kom­bi­na­sies wat mo­biel be­dryf word. Kort­liks, die di­gi­ta­le rei­se van tal­le A­fri­ka­ban­ke toon pre­sies hoe ban­ke en fin­tegs me­kaar in A­fri­ka be­no­dig.

Selfs mo­bie­le geld moet im­mers deur reg­te geld in ’n bank ge­rug­steun word. Tran­sak­sies wat ge­steun word deur ver­sprei­de lê­er­teg­no­lo­gie, be­reik by­voor­beeld ’n sta­di­um waar hul­le werk­lik goed moet koop of ver­koop. In dié sta­di­um moet die tran­sak­sie te­rug­gaan in die be­staan­de fi­nan­si­ë­le stel­sel.

Tot op he­de het die fin­tegs en nie-tra­di­si­o­ne­le fi­nan­si­ë­le­diens­te­voor­sie­ners die mees ek­stre­me ont­wrig­ting in A­fri­ka se mo­bie­le­tran­sak­sie en mo­bie­le­beur­sie-om­ge­wings aan­ge­dryf. Pro­duk­te soos M-pe­sa, wat by­voor­beeld 24/7 mo­bie­le be­ta­lings in werk­li­ke tyd voor­sien, het ‘n re­vo­lu­sie ver­oor­saak in die be­ta­lings­land­skap in A­fri­ka. Dit het tra­di­si­o­ne­le fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers ge­noop om me­de­din­gen­de ver­mo­ëns te ont­wik­kel en in wer­king te stel, soos Pe­sa­link, ’n 24/7- werk­li­ke tyd re­ke­ning-to­t­re­ke­ning­stel­sel in Ke­nia.

Daar was ook baie groei in die aan­tal fin­tegs wat toe­ge­voeg­de­waar­de­ver­mo­ëns in ver­skil­le sta­dia van die waar­de­ket­ting le­wer (by­ko­mend tot stan­daard­oor­drag­te). Daar is by­voor­beeld ’n aan­tal fin­tegs wat in A­fri­ka nuts­be­ta­lings moont­lik maak by­ko­mend tot die stan­daard-der­de­par­ty-oor­drag­te. Hier­die plat­forms dwing ban­ke om ook dié funk­sies aan te bied om se­ker te maak dat ban­ke nie as tus­sen­gan­gers uit die be­taal­stel­sel ge­dwing word nie.

Be­hal­we ven­noot­skap­pe werk ban­ke ook saam met fin­tegs om maat­diens­te te ont­wik­kel. S­tan­dard Bank be­gin by­voor­beeld met ’n ver­sprei­de lê­er­teg­no­lo­gie­stel­sel wat ten doel het om om ge­de­ma­te­ri­a­li­seer­de han­dels- en be­ta­lings­tran­sak­sies te on­der­steun.

A­fri­ka se ont­wik­ke­ling van ’n di­gi­ta­le bank­ver­moë wat deur mo­bie­le kom­mu­ni­ka­sie be­werk­stel­lig is, het die wy­se waar­op ban­ke voor­heen on­ge­bank­te kli­ën­te kan be­reik en diens heel­te­mal ver­an­der. Ven­noot­skap­pe met hui­di­ge fin­tegs én eie ont­wik­ke­ling van nu­we fin­tegs laat A­fri­ka se ban­ke hul­le kli­ënt­reik­ver­moë wy­er strek saam met die om­vang en re­le­van­sie van diens­te wat ban­ke kan le­wer. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Kent Marais is S­tan­dard Bank se hoof van pro­duk­be­stuur, tran­sak­sie­pro­duk­te en diens­te.

Fin­tegs be­no­dig die ri­si­ko­be­stuur en an­der ag­ter­kan­toor­ver­mo­ëns van ge­ves­tig­de ban­ke as hul­le ’n er­ken­de en na­ko­mings­regs­i­den­ti­teit wil op­bou.

S­nap­s­can, wat vin­ni­ge en mak­li­ke be­ta­lings per sel­foon bied, is ’n ven­noot­skap tus­sen ’n plaas­li­ke teg­no­lo­gie­fir­ma en S­tan­dard Bank.

’n M-pe­sa-win­kel in Ta­lek, Ke­nia. M-pe­sa is deur die sel­foon­fir­mas Sa­fa­ri­com en Vod­a­fo­ne be­gin om kon­tant­lo­se be­ta­lings per sel­foon moont­lik te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.