S­ja­ria-vol­doe­nend en min­der wis­sel­val­lig

Dié fonds is ge­skik vir be­leg­gers wat ma­ti­ge tot hoë lang­ter­myn­groei van hul S­ja­ria-vol­doe­nen­de be­leg­ging ver­lang, met min­der wis­sel­val­lig­heid as sui­wer aandele op kort ter­myn.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

Wat die fonds­be­stuur­der sê:

Dié fonds is een van die min ge­ba­lan­seer­de fond­se wat nie al­leen S­ja­ria-vol­doe­nend is nie maar ook ’n groot par­ty­dig­heid het vir om­ge­wings-, maat­skap­li­ke en be­stuurs­oor­we­gings (OMB), sê Maahir Ja­koet, be­leg­gings­ont­le­der vir Old Mu­tu­al Cu­sto­mi­sed So­lu­ti­ons.

“’n Op­merk­li­ke ei­en­skap van die in­ter­na­si­o­na­le kom­po­nent bin­ne die fonds, is dat dit ont­werp is aan Omb-be­gin­sels.”

Die fonds se stra­te­gie is om gro­ter op­brengs en min­der wis­sel­val­lig­heid as die mark te be­haal. Die fonds het hoë bloot­stel­ling aan in­ter­na­si­o­na­le pro­duk­te, wat dit in staat stel om gro­ter di­ver­si­fi­ka­sie te be­haal en ge­volg­lik min­der wis­sel­val­lig te wees.

“Aandele het nog altyd be­ter op­brengs­te as die an­der ba­te­klas­se be­haal. Ons hoë bloot­stel­ling aan aandele be­voor­deel ons en bin­ne die aandele is ons ge­plaas om la­er vlak­ke van wis­sel­val­lig­heid as die fonds se maat­staf te hand­haaf,” sê die fonds­be­stuur­ders.

Vol­gens Ja­koet is die fonds vir be­leg­gers met ’n tyd­ho­ri­son van min­stens drie jaar en wat na be­sten­di­ge ka­pi­taal­groei op lang ter­myn op soek is, en ’n lae to­le­ran­sie vir wis­sel­val­lig­heid het. Be­leg­gers wat vir hul af­tre­de, op­voe­ding of e­ni­ge spe­si­fie­ke doel, soos by­voor­beeld hadj, spaar, kan die fonds oor­weeg, sê hy.

Die fonds word oor­een­koms­tig Old Mu­tu­al Cu­sto­mi­sed So­lu­ti­ons se stra­te­gie van “be­stuur­de wis­sel­val­lig­heid” hanteer. Die on­der­lig­gen­de fi­lo­so­fie­se uit­gangs­punt van dié stra­te­gie is dat ho­ër ri­si­ko nie nood­wen­dig ho­ër op­brengs­te be­te­ken nie, ver­dui­de­lik hy.

“Em­pi­rie­se be­wy­se, plaas­lik én oor­see, toon dat la­er­ri­si­kopor­te­feul­jes be­ter as ho­ër­ri­si­kopor­te­feul­jes vaar. Die ge­leent­heid van ri­si­ko wat ver­keerd ge­prys word, be­nut ons met be­hulp van ons stra­te­gie van be­stuur­de wis­sel­val­lig­heid,” sê hy.

Vol­gens hom is die fonds se be­leg­ging­styl ob­jek­tief en sis­te­ma­ties. Die stra­te­gie dra nie die e­ti­ket van ’n tra­di­si­o­ne­le styl nie, maar soek maat­skap­pye wat aan­trek­li­ke waar­da­sies het en maat­skap­pye met goeie mo­men­tum, en bestuur ter­self­der­tyd ri­si­ko.

Hy sê e­ni­ge toe­val­li­ge in­kom­ste wat as nie toe­laat­baar ge­ag word nie, word daag­liks op­ge­loop en af­ge­trek. “Dié fond­se word dan oor­be­taal aan ’n on­af­hank­li­ke lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sie wat die S­ja­ria Toe­sig­hou­den­de Raad aan­wys.”

Waar­om fin­week dit sou toe­voeg:

Die fonds is ’n S­ja­ria-vol­doe­nen­de ba­te­toe­wy­sings­fonds wat be­leg­gers toe­gang bied tot plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le ba­te­klas­se, waar­on­der aandele en nie-aan­de­le­se­ku­ri­tei­te, soos soe­koeks (Isla­mi­tie­se ef­fek­te).

Dit word streng vol­gens S­ja­ria bestuur en be­lê nie in maat­skap­pye wie se kern­sa­ke al­ko­hol, dob­bel, nie-ha­laal­voed­sel of met ren­te­dra­en­de in­stru­men­te te doen het nie.

Die fonds vol­doen aan wet­ge­wing ra­ken­de af­tree­fond­se. Dit is daar­om ge­skik as ’n on­af­hank­li­ke fonds in af­treepro­duk­te waar vol­doe­ning aan re­gu­la­sie 28 ver­eis word. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Vry­wa­ring: Old Mu­tu­al In­ves­t­ment Group (Edms.) Bpk is ’n ge­li­sen­si­eer­de FDV. Die bo­ge­noem­de fonds* is ’n ge­re­gis­treer­de kol­lek­tie­we be­leg­ging­ske­ma wat bestuur word deur Old Mu­tu­al U­nit Trust Ma­na­gers (RF) (Edms.) Bpk. Die re­le­van­te fonds se Mi­ni­mumo­pen­ba­rings­do­ku­ment is be­skik­baar by www.omut.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.