Maak ge­bruik van hoogs ge­di­ver­si­fi­seer­de aan­bod

As jy di­ver­si­fi­ka­sie soek, is Rem­gro dalk ’n goeie op­sie. Sy beleggings is in ver­skeie sek­to­re, onder an­de­re in ge­sond­heid­sorg, ver­se­ke­ring en ver­brui­ker­s­pro­duk­te.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

as jy ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de por­te­feul­je wil hê met bloot­stel­ling aan die fi­nan­si­ë­le, bank-, ver­brui­ker­s­pro­duk­te-, ver­se­ke­rings-, ny­wer­heids-, in­fra­struk­tuur-, me­dia- en sport­sek­tor is Rem­gro dalk net die een vir jou. Rem­gro se aan­deel­be­leg­gings­por­te­feul­je sluit in be­lan­ge in Me­di­cli­nic In­ter­na­ti­o­nal, Rand Mer­chant In­su­ran­ce Hol­dings (RMI), Rand Mer­chant Bank Hol­dings (RMBH), Fir­strand, Dis­tell, RCL Foods en G­rin­drod.

Ge­sond­heid­sorg

Ge­sond­heid­sorg, met on­ge­veer 29% van die groep se in­trin­sie­ke net­to ba­te­waar­de (NBW), ver­teen­woor­dig die groot­ste deel van Rem­gro se por­te­feul­je. Me­di­cli­nic se mark­waar­de het in die af­ge­lo­pe fi­nan­si­ë­le jaar meer as 40% ge­daal, en Me­di­cli­nic het ge­volg­lik die groot­ste ne­ga­tie­we by­drae tot Rem­gro se NBW ge­le­wer. Dit is te wy­te aan een­ma­li­ge kos­te ra­ken­de die oor­na­me en om­ge­keer­de no­te­ring van Al Noor Hos­pi­tals, pro­ble­me met die in­te­gra­sie van die ge­sond­heid­sorg in die Mid­de­oos­te en re­gu­la­to­rie­se te­rug­slae in S­wit­ser­land en die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te.

Hier­die fak­to­re is re­le­vant, maar dit lyk as­of die erg­ste sce­na­rio’s in die aan­deel ge­prys is, wat hom dalk on­der­ge­waar­deer maak. Die bestuur bly vol ver­troue oor groei­moont­lik­he­de op lang ter­myn in die Mid­de-oos­te.

So­wat 72% van in­kom­ste en so­wat 68% van ver­dien­ste voor ren­te, be­las­ting, skuld, waar­de­ver­min­de­ring en a­mor­ti­sa­sie (e­bit­da) van Me­di­cli­nic In­ter­na­ti­o­nal se ge­sond­heids­org­be­dry­wig­he­de kom nou van bui­te A­fri­ka, wat ’n rand­ver­skan­sings­ver­de­di­ging aan­dui. Die ge­sond­heids­org­sek­tor bied ook die moont­lik­heid van ’n de­fen­sie­we sek­tor in ’n por­te­feul­je.

Me­di­cli­nic het ’n aan­bod ge­maak om die so­wat 70% van die B­rit­se pri­va­te hos­pi­taal­groep S­pi­re He­alt­hca­re wat hy nie reeds be­sit nie, te koop. Teen ’n pre­mie van 29% op ’n swaar be­druk­te S­pi­re-aan­deel­prys is die aan­bod af­ge­keur. Daar word be­spie­gel dat Me­di­cli­nic sy aan­bod bin­ne­kort sal ver­hoog. As die ver­kry­ging plaas­vind, sal dit so­wat 1% tot 2% by Me­di­cli­nic se ver­dien­ste by­voeg.

Bank­we­se

Bank­be­leg­gings sluit in ’n be­lang van 28,2% in RMBH en 3,9% in Fir­strand, wat on­ge­veer 23% van die groep se NBW ver­teen­woor­dig. RMBH se ver­naam­ste ba­te is ’n be­lang van 34,1% in Fir­strand, en sy pres­ta­sie sluit dus nou aan by dié van Fir­strand.

RMBH be­sit ook ’n be­lang van 27,5% in At­ter­bu­ry Pro­per­ty Hol­dings, ’n be­lang van 34,1% in Pro­per­tui­ty De­ve­lop­ment en ’n be­lang van 40% in Ge­ne­sis Pro­per­ties, hoe­wel hier­die beleggings slegs on­ge­veer 1% van die maat­skap­py se we­sens­ver­dien­ste by­dra.

In die jong­ste fi­nan­si­ë­le jaar het Fir­strand en RMBH goed ge­vaar in ’n on­se­ke­re e­ko­no­mie­se kli­maat. Die ban­ke het be­wys dat hul­le ’n sta­bie­le en groei­en­de (maar on­langs meer be­skeie) by­dra­er tot Rem­gro se ver­dien­ste is.

Ver­se­ke­ring

Rem­gro se bloot­stel­ling aan die ver­se­ke­ring­sek­tor is sy be­lang van 29,9% in RMI, wat so­wat 12% van die maat­skap­py se NBW uit­maak.

Die on­der­lig­gen­de ge­no­teer­de beleggings van RMI sluit in Dis­co­ve­ry (be­lang van 25,1%) en MMI Hol­dings (be­lang van 25,7%). Die on­ge­no­teer­de beleggings sluit in Out­su­ran­ce (be­lang van 88,5%), Has­tings (be­lang van 29,9%), RMI In­ves­t­ment Ma­na­gers (100%-be­lang), Alp­ha­co­de en sy eer­ste twee vol­gen­de ge­ne­ra­sie beleggings, Mer­chant Ca­pi­tal (be­lang van 25,1%) en En­ter­sekt.

We­sens­ver­dien­ste uit voort­ge­set­te be­dry­wig­he­de vir RMI het in van­jaar se fi­nan­si­ë­le jaar met 16,4% ge­groei, met uit­staan­de pres­ta­sies deur Dis­co­ve­ry (ge­nor­ma­li­seer­de ver­dien­ste +8,7%) en Out­su­ran­ce (ge­nor­ma­li­seer­de ver­dien­ste +25,7%).

Ver­brui­ker­s­pro­duk­te

Die beleggings in ver­brui­ker­s­pro­duk­te ver­teen­woor­dig so­wat 21% van die groep se NBW en sluit in ge­no­teer­de voed­sel- en dran­k­aan­de­le RCL Foods en Dis­tell, en on­ge­no­teer­de aandele van U­ni­le­ver. Hier­die af­de­ling was ’n ne­ga­tie­we by­dra­er tot ver­dien­ste en net­to in­kom­ste in die jaar tot Ju­nie van­jaar. Pluim­vee-in­voer het RCL Foods se in­kom­ste ne­ga­tief be­ïn­vloed, ter­wyl sui­ker en die meu­le­naars­be­dryf oor die jaar toe­ge­neem het. Dis­tell se ver­dien­ste was plat tot mar­gi­naal la­er, ter­wyl U­ni­le­ver se ver­dien­ste ne­ga­tief ge­raak is deur her­struk­tu­re­rings­kos­te.

Rem­gro wil sy 25,75%-be­lang in U­ni­le­ver SA te­rug­ver­koop aan U­ni­le­ver in ruil vir R4,9 mil­jard in kon­tant en U­ni­le­ver se S­pre­ad-saak, wat o­ën­skyn­lik lo­gies pas by die voed­sel­saak. Die R4,9 mil­jard kan ver­de­re kon­tant vir be­leg­ging vry­stel (of ’n uit­ke­ring aan aan­deel­hou­ers?).

In­fra­struk­tuur

In­fra­struk­tuur­be­leg­gings sluit in G­rin­drod, SEACOM en Com­mu­ni­ty In­ves­t­ment Ven­tu­re (CIV). Ter­wyl G­rin­drod en SEACOM ne­ga­tief by­ge­dra het tot ver­dien­ste vir hier­die ge­deel­te van die por­te­feul­je was CIV sterk en het hy op sy beurt ’n po­si­tie­we by­drae tot Rem­gro se ver­dien­ste ge­le­wer. CIV, wie se groot­ste be­leg­ging Dark Fi­b­re A­fri­ca is, se by­drae tot Rem­gro se we­sens­ver­dien­ste het met ’n ys­li­ke 72% tot R110 mil­joen ge­styg.

Daar kan in die na­bye toe­koms ’n goeie ont­slui­ting van waar­de by G­rin­drod wees as die vrag- en ver­ske­pings­af­de­ling af­son­der­lik ge­no­teer word, soos voor­ge­stel is.

Die kwes­sie van be­leg­ging

Die ver­skei­den­heid van sek­to­re en maat­skap­pye, o­pen­baar so­wel as pri­vaat, wat Rem­gro bied, is aan­trek­lik. Hy stel mark­deel­ne­mers bloot aan de­fen­sie­we en rand­ver­skan­sings­ken­mer­ke, ter­wyl hy kon­tant ge­ne­reer en stuk­kies po­ten­si­ë­le waar­de hou wat nog ont­sluit moet word.

Die aan­deel ver­han­del tans teen ’n ver­wag­te prys-ver­dien­ste­veel­voud van 13 keer, wat aan­sien­lik goed­ko­per is as die Top40-in­deks (so­wat 21 keer). By die e­va­lu­e­ring van be­leg­gings­be­heer­maat­skap­pye is die dis­kon­to op NBW eg­ter be­lang­ri­ker, en Rem­gro s’n is tans on­ge­veer 20%, ho­ër as die ge­wo­ne his­to­rie­se dis­kon­to op NBW van 15%. Die di­vi­dend­op­brengs van 2,4% sal ’n ker­sie op die koek vir be­leg­gers wees. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

S­haun Mu­ri­son is ’n se­ni­or mark­ont­le­der by IG.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.