E­ko­no­mie knel ef­fek­te­trus­t­pres­ta­sie

Hoe vaar die ver­skil­len­de effektetrusts wat tot Suid-a­fri­ka­ners se be­skik­king is?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

ons is hoop­vol dat die vol­gen­de twee of drie jaar baie be­ter vir Suid-a­fri­kaan­se be­leg­gers sal wees, ver­al die­ge­ne wie se af­tree­be­spa­rings groot­liks in effektetrusts be­lê is. Tans is baie men­se dalk ge­neig om te glo dat met die JSE wat nu­we hoog­te­pun­te be­reik, hul­le heel­wat be­ter daar­aan toe is as wat hul­le drie of vyf jaar ge­le­de was. Nie so nie, blyk uit ’n ont­le­ding van die ef­fek­te­trust­be­dryf se drie­jaar­ver­to­ning. In re­ë­le ter­me (wan­neer in­fla­sie in ag ge­neem word) is tal­le be­leg­gers sleg­ter daar­aan toe as wat hul­le et­li­ke ja­re ge­le­de was.

Daar is nie te ont­kom aan die la­e­groei­strik waar­in ons ons be­vind nie, ten min­ste nie voor­dat ’n ver­lig­te po­li­tie­ke be­stel en po­li­tie­ke se­ker­heid be­reik is nie, ge­steun deur ’n dra­ma­tie­se ver­be­te­ring in huis­hou­de­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le sa­ke­ver­troue. On­der­staan­de is ’n “reg­staan-be­re­ke­naar” vir ef­fek­te­trust­be­leg­gers om te meet waar hul­le tans staan.

WÊ­RELD- AL­GE­ME­NE AANDELE

Top-10 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 13,51%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Ab­sa Glo­bal Fee­der Fund, 15% Voor­uit­sig: Sien blad­sy 23.

Fond­se waar­van ons hou: Old Mu­tu­al Glo­bal E­qui­ty, Al­lan Gray-or­bis Glo­bal E­qui­ty Fee­der, S­tan­lib Glo­bal E­qui­ty, Coro­na­ti­on Glo­bal Op­por­tu­ni­ty E­qui­ty, In­ves­tec Glo­bal Fran­chi­se en PSG We­alth Glo­bal C­re­a­tor.

WÊ­RELD-MUL­TI-BA­TE AANPASBAAR Top-10 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 10,33%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Mi-plan Glo­bal Ma­cro, 14,81% Voor­uit­sig: Goed. Die wê­reld­e­ko­no­mie het van­jaar aan­sien­lik ver­ste­wig en in die twee­de kwar­taal teen ’n ste­wi­ge 3,8% ge­an­nu­a­li­seerd ge­groei. Op­waart­se mo­men­tum op kort ter­myn sal klaar­blyk­lik voort­duur. Fond­se waar­van ons hou: PSG Glo­bal F­lex­i­ble, Mar­ri­ott In­ter­na­ti­o­nal Fee­der en Foord Fee­der.

AL­GE­ME­NE ONTWIKKELINGSMARK(OM) FOND­SE

Top-3 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 3,7%

No 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Old Mu­tu­al Glo­bal OM, 7,48%

Voor­uit­sig: Lang­ter­myn­voor­uit­sig­te is be­son­der aan­trek­lik be­tref­fen­de ont­wik­kel­de mark­te, ge­ge­we die OM’E se aan­trek­li­ke de­mo­gra­fie­se di­na­mi­ka. Boon­op ver­han­del Om-e­kwi­tei­te teen ’n dis­kon­to van so­wat 30% tot ont­wik­kel­de mark­te op ’n prys-tot-op­brengs- so­wel as ‘n prys-tot-boek-grond­slag. Fond­se waar­van ons hou: Old Mu­tu­al Glo­bal EM, Coro­na­ti­on Glo­bal EM F­lex­i­ble en S­tan­lib EM.

SA AL­GE­ME­NE AANDELE

Top-10 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 7,19%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: An­chor BCI E­qui­ty-a, 10,19% Voor­uit­sig: ’n Mark­her­gra­de­ring is hoogs on­waar­skyn­lik, ge­ge­we die hui­di­ge swak fis­ka­le si­tu­a­sie, la­er e­ko­no­mie­se groei, on­der­pres­ta­sie van on­der­ne­mings in staats­be­sit en die im­pak van moont­li­ke kre­die­taf­gra­de­rings.

Fond­se waar­van ons hou: PSG E­qui­ty, In­ves­tec E­qui­ty, Al­lan Gray E­qui­ty, Coro­na­ti­on E­qui­ty, Pru­den­ti­al E­qui­ty, Pru­den­ti­al Di­vi­dend Max­i­mi­ser en Old Mu­tu­al Ma­na­ged Alpha E­qui­ty. SA GROOTKAPITALISASIE

Top-10 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 3%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Ab­sa Lar­ge Cap, 4,65%

Voor­uit­sig: Die­self­de as die vo­ri­ge ka­te­go­rie.

Fond­se waar­van ons hou: Die mees­te fond­se in hier­die ka­te­go­rie is Top-40- In­deks­vol­mag­fond­se. SA ME­DI­UM- EN KLEIN­KA­PI­TA­LI­SA­SIE Top-7 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 2,1 %

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Ned­group En­tre­pre­neur, 6,61%

Voor­uit­sig: Die­self­de as die vo­ri­ge ka­te­go­rie.

Fond­se waar­van ons hou: Ne­d­cap En­tre­pre­neur, Old Mu­tu­al Mid & S­mall, Coro­na­ti­on S­mal­ler Com­pa­nies en In­ves­tec E­mer­ging Com­pa­nies. SA hoë e­kwi­teit (ge­ba­lan­seer­de fonds) Top-10 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 7,99%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Cen­taur BCI Ba­lan­ced-a, 9,17% Voor­uit­sig: Die­self­de as die vo­ri­ge ka­te­go­rie. Fond­se waar­van ons hou: In­ves­tec Ma­na­ged, In­ves­tec Op­por­tu­ni­ty, PSG Ba­lan­ced, Al­lan Gray Ba­lan­ced, Old Mu­tu­al Ba­lan­ced A en Coro­na­ti­on Ba­lan­ced Plus.

SA IN­KOM­STE

Top-10 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 8,6%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re

no­mi­na­le op­brengs: Fair­tree F­lex­i­ble In­co­me Plus P­res­cient, 9,66%

Voor­uit­sig: Kan dalk be­ter as aandele wees vir die vol­gen­de jaar of wat. Fond­se waar­van ons hou: Fair­tree F­lex­i­ble In­co­me P­res­cient, Coro­na­ti­on S­tra­te­gic In­co­me, Ef­fi­cient BCI Fixed In­co­me, PSG Di­ver­si­fied In­co­me en In­ves­tec Di­ver­si­fied In­co­me.

SA GE­NO­TEER­DE EI­EN­DOM

Top-10 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: 16,2%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Ab­sa E­qui­ty Pro­per­ty, 24,87%

Voor­uit­sig: Kan waar­skyn­lik SA e­kwi­tei­te uit­pres­teer, spe­si­fiek om­dat plaas­li­ke ei­en­doms­maat­skap­pye wê­reld­wyd uit­brei en in­ter­na­si­o­na­le ei­en­doms­maat­skap­pye twee­le­di­ge no­te­rings ver­kies. Fond­se waar­van ons hou: Ab­sa E­qui­ty Pro­per­ty, Ca­ta­lyst Pro­per­ty E­qui­ty, In­ves­tec Pro­per­ty E­qui­ty, S­tan­lib Pro­per­ty In­co­me en Pru­den­ti­al En­han­ced SA Trac­ker.

SA HULPBRONFONDSE Top-9 ge­mid­del­de 3-jaar- ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs: -5,7%

No. 1 ge­gra­deer­de fonds en ver­ge­lyk­ba­re no­mi­na­le op­brengs: Ne­w­funds S&P GIVI SA, 2,77%

Voor­uit­sig: Myn­we­se gaan waar­skyn­lik aan­hou met sy wip­wa­en­tjie­rit. Dit is ’n land­skap wat wis­sel van be­rig­te oor ho­ër in­ter­na­si­o­na­le kom­mo­di­teits­pry­se en ster­ker ba­lans­sta­te tot die C­hi­ne­se vraag vir kom­mo­di­tei­te wat ver­min­der kan word. Plaas­li­ke myn­we­se word ook be­na­deel deur ’n on­guns­ti­ge re­gu­la­to­rie­se om­ge­wing.

Fond­se waar­van ons hou: Old Mu­tu­al Mi­ning & Re­sour­ces, Coro­na­ti­on Re­sour­ces en In­ves­tec Com­mo­di­ty. ■

* Al­le be­re­ke­nin­ge is ge­doen op ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs­te, met ge­bruik van Pro­fi­le Da­ta-sy­fers tot 30 Ju­nie 2017.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.