Die on­voor­spel­baar­heid van die rand

Die plaas­li­ke geld­een­heid kan dalk sy jaar­eind­ver­ster­king tot in 2018 be­hou, on­ge­ag die uit­koms van die ANC se lei­er­skap­kon­fe­ren­sie en ’n moont­li­ke ver­de­re kre­diet­graad­af­gra­de­ring.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die rand hou aan om Suid-a­fri­ka­ners te ver­stom. Dit het met 3,5% tot R13,67 teen die dol­lar ver­ste­wig net ’n dag ná die ge­vrees­de kre­diet­graad­af­gra­de­ring wat dit ’n stap­pie na­der ge­neem het om uit die pres­ti­ge wê­reld­ef­fek­te-in­deks ge­skop te word; ’n ge­beur­te­nis wat na ver­wag­ting tot ge­wel­di­ge uit­vloei van ka­pi­taal sal lei.

Die geld­eent­heid se re­ak­sie was des te meer in­druk­wek­kend ge­ge­we die on­ver­bid­de­li­ke golf van s­leg­te nuus die af­ge­lo­pe paar maan­de oor die e­ko­no­mie, die stand van re­ge­rings­fi­nan­sies en die toe­ne­men­de po­li­tie­ke on­se­ker­heid in die aan­loop tot die ANC se lei­er­skap­kon­fe­ren­sie van­dees­maand.

Selfs die­ge­ne wat voor­spel het dat die rand min­der sou ver­swak as voor­spel ná ’n be­sluit deur S­tan­dard & Poor’s om die land se geld­een­heid af te gra­deer tot rom­mel­sta­tus, was ver­baas deur die ma­te van ver­ste­wi­ging.

Moody’s se be­leg­gings­diens het te­rug­ge­hou toe die t­wee gra­de­rings­a­gent­skap­pe hul­le be­slui­te op 24 No­vem­ber be­kend ge­maak het, maar het sy plaas­li­ke en bui­te­land­se geld­een­heid­gra­de­ring vir Suid-a­fri­ka (wat hy steeds as be­leg­gings­graad het) op her­sie­ning ge­plaas vir ’n af­gra­de­ring na af­loop van die te­sou­rie se Fe­bru­a­rie-be­gro­ting vol­gen­de jaar. (Sien ook die voor­blad-ar­ti­kel op blad­sy 22).

’n Af­gra­de­ring sal Suid-a­fri­ka sy oor­bly­wen­de kri­te­ria laat ver­loor om in Ci­ti­group se Wor­ld Go­vern­ment Bond In­dex (WGBI) te bly. Dit sal be­leg­gers in pas­sie­we fond­se dwing om hul­le be­lang in rand­ge­de­no­mi­neer­de re­ger­in­s­ef­fek­te te ver­koop en tot ’n po­ten­si­ë­le uit­vloei van $10 mil­jard lei.

Daar is ’n paar re­de­lik voor die hand lig­gen­de ver­dui­de­li­kings vir die rand se lo­pie. Die een is dat die s­leg­te nuus reeds deur die fi­nan­si­ë­le mark­te in­ge­prys was, ter­wyl nog een die toe­ne­men­de oor­tui­gings is dat ad­junk­pre­si­dent Cy­ril Ra­map­ho­sa, die ANC se mees sa­ke­vrien­de­li­ke lei­er­skap­kan­di­daat, sy teen­stan­der N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni Zu­ma by die lei­er­skap­kon­fe­ren­sie gaan klop.

Ef­fek­te­be­leg­gers was ook be­moe­dig deur be­rig­te on­mid­del­lik ná die gra­de­rings­be­slui­te dat pre­si­dent Ja­cob Zu­ma, die mi­nis­ter van fi­nan­sies, Ma­lu­si Gi­ga­ba, op­drag ge­gee het om te keer dat skuld bui­te be­heer raak deur ma­nie­re te vind om ’n by­ko­men­de R15 mil­jard in be­las­ting­in­kom­ste te vind en be­ste­ding met ’n ver­de­re R31 mil­jard te sny.

Die te­sou­rie het ook plan­ne aan­ge­kon­dig om toe­gang tot hoë on­der­rig in ’n ge­fa­seer­de en vol­hou­ba­re ma­nier in wer­king te stel, wat vroe­ë­re be­rig­te dat Zu­ma be­plan om ’n on­be­kos­tig­ba­re pak­ket van R40 mil­jard vir gra­tis u­ni­ver­si­teits­on­der­rig aan te kon­dig, van die ta­fel ge­vee het.

Daar is eg­ter an­der, meer fun­da­men­te­le re­des waar­om die rand ver­ste­wig het en waar­om dit mag vas­klou aan die groot­ste deel van sy ver­ste­wi­ging, en moont­lik nog daar­by

Toe Suid-a­fri­ka die eer­ste keer in Ok­to­ber 2012 in die WGBI in­ge­sluit is, was die mark­re­ak­sie ge­demp. Dus mag uit­slui­ting dalk net so mar­gi­naal wees.

sal toe­voeg, selfs as Ra­map­ho­sa die ver­kie­sing ver­loor en Suid-a­fri­ka uit die WGBI ge­skop word, wat as on­af­wend­baar ge­sien word vol­gen­de jaar.

“Ek dink wan­neer dit die geld- en ef­fek­te­mark­te be­tref, smelt men­se die be­grip­pe saam; dit kom voor as­of hul­le ’n reg­uit lyn pro­beer trek tus­sen al die ne­ga­ti­wi­teit en hoe die rand moet op­tree,” sê Ge­or­ge G­lyn­os, uit­voe­ren­de di­rek­teur van E­co­no­me­trix T­re­a­su­ry Ma­na­ge­ment A­na­ly­ti­cs. “Wat ons vind uit ons uit­ge­brei­de po­gings om spe­si­fie­ke mo­del­le te bou is dat geld­een­he­de baie teen­in­tu­ï­tief kan be­weeg.”

Eer­stens is die ma­te van ’n ou­to­ma­tie­se af­ver­koop van ef­fek­te ná ’n Wgbi-uit­skop de­bat­teer­baar om­dat som­mi­ge van die uit­vloeie reeds plaas­ge­vind het. Voorts sal die oor­bly­wen­de deel sta­dig in die mark “in­ge­bloei” word om ont­wrig­ting tot die mi­ni­mum te be­perk, voer hy aan.

Hoe­wel baie bui­te­land­se be­leg­gers ge­dwing sal word om te ver­koop, is daar ’n groei­en­de om­ge­wing van sub-be­leg­gings­graad­be­stuur­ders wat waar­de in Suid-a­fri­kaan­se re­ge­rings­ef­fek­te sal sien, om­dat hul­le ’n aan­trek­li­ke op­brengs bied ge­meet aan ont­wik­kel­de so­wel as ont­wik­ke­len­de mark­stan­daar­de en ’n re­de­li­ke ba­lans tus­sen ri­si­ko en be­lo­ning bied, sê G­lyn­os.

Plaas­li­ke fonds­be­stuur­ders sal hui­di­ge op­brengs­te “oor­tui­gend” vind, ge­ge­we dat in­fla­sie in die land laag is, en waar­skyn­lik die uit­skop uit die WGBI sal ab­sor­beer, sê hy. Som­mi­ge kan selfs rand­swak­heid as ’n ge­leent­heid ge­bruik om oor­se­se be­leg­gings te re­pa­tri­eer na plaas­li­ke ef­fek­te toe. Laas­tens, toe Suid-a­fri­ka die eer­ste keer in Ok­to­ber 2012 in die WGBI in­ge­sluit is, was die mark­re­ak­sie ge­demp. Dus mag uit­slui­ting dalk net so mar­gi­naal wees.

“Ter­wyl uit­slui­ting uit die WGBI nie as ’n rand­steu­nen­de ge­beur­te­nis be­skou kan word nie, moet die kon­sen­sus­ver­kla­ring dat dit be­dui­den­de ter­rein sal ver­loor, erns­tig her­oor­weeg word,” sê hy. In ’n bes­te-ge­val­sce­na­rio waar Ra­map­ho­sa die ANC lei­er­skap wen, kan die rand ver­ste­wig tot R12,50 teen­oor die dol­lar, ter­wyl die hup­stoot vir sa­ke­ver­troue e­ko­no­mie­se groei met ’n vol­le per­sen­ta­sie­punt kan laat toe­neem, sê G­lyn­os.

Rand Mer­chant Bank se geld­een­hei­dont­le­der John Cairns dink ook dat die rand deur die be­lang­ri­ke vlak van R13 teen­oor die dol­lar kan breek as daar ’n guns­ti­ge mark­uit­koms by die Anc-kon­fe­ren­sie is. Selfs al is daar uit­vloeie van $10 mil­jard met ’n Wgbi-ver­la­ting, mag die rand dit goed han­teer ge­ge­we dat die daag­lik­se om­set in die mark nou $55 mil­jard be­loop, sê hy. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Ma­ri­am Isa is ’n vry­skut­joer­na­lis wat in 2000 na Suid-a­fri­ka ge­kom het as die fi­nan­si­ë­le hoof­kor­re­spon­dent vir die Reu­ters-nuus­a­gent­skap na­dat sy in die Mid­de-oos­te, B­rit­tan­je en S­we­de ge­werk het. Sy het haar in 2007 as e­ko­no­mie­se re­dak­teur by Bu­si­ness Day aan­ge­sluit en het in 2014 be­dank om oor ’n bre­ër reeks on­der­wer­pe vir ver­skeie pu­bli­ka­sies in Suid-a­fri­ka en B­rit­tan­je te skryf.

Ge­or­ge G­lyn­os Uit­voe­ren­de di­rek­teur van E­co­no­me­trix T­re­a­su­ry Ma­na­ge­ment A­na­ly­ti­cs

Pre­si­dent Ja­cob Zu­ma

Cy­ril Ra­map­ho­sa Ad­junk­pre­si­dent

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.