Twy­fel­ag­ti­ge me­to­do­lo­gie

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

Ascen­dis He­alth het ’n han­dels­ver­slag uit­ge­reik wat drie ver­skil­len­de ver­dien­stes (ge­nor­ma­li­seer­de, we­sens- en reg­streek­se ver­dien­ste) ver­strek het. Die vol­gen­de dag het hul­le ’n twee­de ver­slag uit­ge­reik “om die me­to­do­lo­gie te ver­dui­de­lik” wat vir die ge­nor­ma­li­seer­de ver­dien­ste ge­bruik is. Die pro­bleem is dat ge­nor­ma­li­seer­de ver­dien­stes nie in die In­ter­na­si­o­na­le Fi­nan­si­ë­le Ver­slag­doe­ning­stan­daar­de (IFVS) ge­bruik word nie, wat be­te­ken dat die maat­skap­py self kan be­sluit wat hy daar­mee be­doel; son­der om kon­se­kwent te wees. In die ge­val van Ascen­dis het hy sy me­to­do­lo­gie vir die be­re­ke­ning van ge­nor­ma­li­seer­de ver­dien­ste ver­an­der. Dit is waarom ek net die eg­te Ifvs-sy­fers as waar­de­vol be­skou. E­ni­ge ver­dien­ste­sy­fer wat die be­stuur kan aan­pas soos hy wil, is nie vir be­leg­gers van e­ni­ge nut nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.