Swart E­ko­no­mie­se Be­mag­ti­ging 3.0

’n Nu­we tyd­vak van e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie vra vir ’n an­der styl, an­der pa­ra­me­ters, doel­wit­te en maat­staw­we – dit ver­eis ’n eie trans­for­ma­sie om te kan tred hou met die me­de­din­gen­de pri­o­ri­tei­te van e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur A­man­da K­ho­za A­man­da K­ho­za is groeps­be­stuurs­hoof vir be­mag­ti­ging by A­lex­an­der For­bes.

die twee goed wat die mees­te span­ning en mis­ver­stand in Suid-a­fri­ka ver­oor­saak, is ras en geld. Die a­gen­da vir die in­wer­king­stel­ling van SEB is ’n ras­ge­ba­seer­de stra­te­gie wat die bil­li­ke oor­drag van e­ko­no­mie­se deel­na­me en ei­e­naar­skap wil aan­help. Die­ge­ne wat oor die voor­reg van be­sluit­ne­ming be­skik maar ter­self­der­tyd voor die mag van be­leid­ma­kers moet buig, kan dit ge­volg­lik nog­al moei­lik vind om aan dié stuk­kie wet­ge­wing te vol­doen.

Vol­gens Me­gan Bo­ler in haar boek Fee­ling

Po­wer, te­o­re­ti­seer die pe­da­go­giek van on­ge­mak oor die han­te­ring van moei­li­ke kwes­sies, soos maat­skap­li­ke on­ge­reg­tig­heid. Aan­ge­sien SEB re­me­di­ë­rend van aard is, kan die on­ge­mak wat dit ver­oor­saak her­aan­ge­spreek en be­ter aan­ge­wend word om ver­skil­le be­ter te ver­staan en dus doel­tref­fen­der te re­a­geer. Feit is, ons het die kom­mu­ni­ka­sie oor trans­for­ma­sie ver­keerd han­teer en dit het die suk­ses wat sa­me­wer­ken­de trans­for­ma­sie teen dié tyd kon op­ge­le­wer het, ge­knou.

Aan wie doen SEB ver­ant­woor­ding?

SEB streef ver­skeie doel­wit­te na, maar word deur ver­skil­len­de re­gu­leer­ders be­heer – wat ver­war­rend kan wees wat be­tref fo­kus en wie ’n be­lang by die suk­ses daar­van het. Die na­si­o­na­le te­sou­rie stel maat­staw­we en per­ke vir aan­ko­pe en voor­keur­ver­kry­ging; die de­par­te­ment van ar­beid se man­daat is bil­li­ke in­diens­ne­ming en vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling; die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid het al­ge­me­ne toe­sig; en dees­dae doen die Seb-kom­mis­sa­ris aan die pre­si­den­sie ver­slag oor die vor­de­ring met trans­for­ma­sie.

Ver­der word die be­guns­tig­des van SEB ook soos die mid­del tot ’n doel han­teer – wat ne­ga­tie­we kon­no­ta­sies en er­va­rings met SEB mee­bring. Dink maar aan front­voor­hou­ding, to­ke­nis­me, leer­ling­skap­pe vir pun­te, ro­ta­sie­pro­gram­me vir on­der­ne­mings­ont­wik­ke­ling, ge­frus­treer­de be­stuur­ders met vor­de­rings­be­lof­tes wat nie na­ge­kom word nie, ne­de­ri­ge ta­kies vir ge­strem­de per­so­ne, in­kom­ste­ver­skil­le wat deur bo­nus- en aan­de­leske­mas ver­berg word en só die aan­dag van ar­beids­re­gu­leer­ders en o­pen­ba­re ver­slag­doe­ning ont­wyk.

Dié soort han­te­ring van die kwes­sie, te­sa­me met die romp­slomp van re­gu­la­to­rie­se af­dwin­ging, het iets ver­po­li­ti­seer wat eer­der ’n stra­te­gie van sa­me­wer­king moet wees tus­sen lands­bur­gers, die land en die kor­po­ra­tie­we sek­tor ten ein­de ’n ge­ly­ker ge­meen­skap te skep wat e­ko­no­mie­se in­slui­ting en ont­wik­ke­ling in die hand werk.

SEB is nie fi­lan­tro­pie nie

In haar boek T­rick or T­re­at haal Jen­ny Car­gill vir K­ga­le­ma Mot­lant­he, des­tyds ad­junk-pre­si­dent, soos volg aan:

“Nog ’n leem­te in die be­mag­ti­ging­pro­gram is dat dit op oor­drag eer­der as trans­for­ma­sie ge­rig is. Met ‘oor­drag’ be­doel ek dat be­staan­de ba­tes oor­ge­dra word aan in­di­vi­due op ’n ma­nier wat glad nie die e­ko­no­mie­se struk­tuur ver­an­der nie. Met ‘trans­for­ma­sie’ be­doel ek die skep van nu­we mark­te, nu­we be­leg­gings en nu­we aan­dry­wers van die bin­ne­land­se vraag in die e­ko­no­mie.”

Voor­stan­ders van SEB weet vol­hou­ba­re trans­for­ma­sie verg her­be­leg­ging, op­brengs en im­pak om toe­gang te ver­breed en waar­de te be­hou. Die ver­an­de­ren­de wet­ge­wen­de to­neel maak van die mo­ni­te­ring van vol­doe­ning ’n im­mer teen­woor­di­ge werk­lik­heid en die sa­ke­wê­reld moet op­nuut oor sy stra­te­gieë vir trans­for­ma­sie na­dink as bin­ne-in eer­der as nef­fens aan die sa­ke­stra­te­gie.

Wat as SEB ’n be­leg­ging was?

Ge­ïn­te­greer­de ver­slae ver­wys op ’n guns­ti­ge en pa­tri­o­tie­se wy­se na SEB as iets wat ver­wel­kom word, iets waar­toe die on­der­ne­ming ver­bind is en wat as be­wys dien van sy goeie kor­po­ra­tie­we bur­ger­skap. Sul­ke sen­ti­men­te val eg­ter weg uit di­rek­sie-a­gen­das wan­neer kor­po­ra­tie­we be­gro­tings krimp na­ma­te die e­ko­no­mie ál sta­di­ger groei en stra­te­gieë op wins kon­sen­treer, wat in­si­nu­eer dat SEB die on­der­ne­ming­stra­te­gie knie­hal­ter eer­der as aan­vul.

Wat as SEB ’n be­leg­ging was wat vir die on­der­ne­ming ’n na­speur­ba­re op­brengs ge­ne­reer? Sou el­ke e­le­ment by die sa­ke­doel­wit­te kon in­ska­kel, het maat­skap­pye mis­kien die waar­de daar­van be­gin in­sien en ver­re­ken. Aan­de­leske­mas vir werk­ne­mers is be­kend dat dit die werk­ne­mers lan­ger by ’n maat­skap­py hou en só wer­wings­kos­te be­snoei, lo­ja­li­teit ver­sterk en pro­duk­tie­wer by­dra­es be­vor­der.

Ont­wik­ke­ling met die oog op ge­ly­ker ver­teen­woor­di­ging in die di­rek­sie en op se­ni­or be­stuurs­vlak be­vor­der di­ver­si­teit, ei­e­naar­skap van die on­der­ne­mings­man­daat en toe­wy­ding aan die maat­skap­py, wat die kos­te van her­op­lei­ding be­teu­el. Steun aan klein­sa­ke­on­der­ne­mings dank­sy voor­keur­ver­kry­ging en on­der­ne­mings­ont­wik­ke­ling sti­mu­leer die e­ko­no­mie, ab­sor­beer die werk­lo­ses en help om die be­las­tingslas te ver­deel. Wan­neer pro­jek­te in kor­po­ra­tie­we maat­skap­li­ke in­ves­te­ring (KMI) boon­op ’n vol­hou­ba­re im­pak as doel­wit het, be­vor­der dit so­si­a­le in­slui­ting, so­si­a­le mo­bi­li­teit en skep dit ’n be­sten­di­ger sa­me­le­wing waar­in sa­ke­on­der­ne­mings en lands­bur­gers flo­reer.

Die vol­gen­de era van be­mag­ti­ging

Soos met e­ni­ge be­leg­ging word maat­skap­pye se Se­b­pres­ta­sie op grond van pun­te en vlak­ke ge­meet en in ’n rang­lys ver­ge­lyk. On­ge­luk­kig fo­kus dit op­nuut die be­leg­ger se ma­te van suk­ses op sy po­si­sie in die rang­lys, eer­der as op die ma­te waar­in hy sy doel­wit­te vir sy by­drae tot SEB be­reik het.

As ons voort­gaan om suk­ses deur dié lens te be­trag, sal maat­skap­pye die spel met sy­fers, die vol­doe­ning­stra­te­gie, die vin­nig­ste roe­te na die be­stem­ming voort­sit – en sal die nar­ra­tief van SEB die­self­de re­sul­ta­te as voor­heen op­le­wer. ’n Nu­we, sa­me­wer­ken­de be­na­de­ring en uit­kyk word drin­gend be­no­dig voor­dat ons ons greep ver­loor op die jeug­di­ge di­vi­dend en die ge­vrees­de ge­vol­ge van werk­loos­heid hand­uit ruk. Wan­neer ons die ma­nier trans­for­meer waar­op ons na SEB kyk en daar­mee om­gaan, sal dit ’n ver­an­de­ring be­gin maak aan hoe ons dit dryf en im­pak­waar­de ont­trek, en kan die al­ge­me­ne, on­pro­duk­tie­we span­ning wat we­sen­li­ke trans­for­ma­sie ver­hin­der, be­gin skiet­gee.

Wat as SEB ’n be­leg­ging

was wat vir die on­der­ne­ming ’n na­speur­ba­re op­brengs ge­ne­reer? Sou el­ke e­le­ment by die sa­ke­doel­wit­te kon in­ska­kel, het maat­skap­pye mis­kien die waar­de daar­van be­gin in­sien en ver­re­ken.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.