’n Nu­we ge­slag ak­tu­a­ris­se

Vir­tu­al Ac­tu­a­ry het ’n plat­form ge­skep wat sy span­le­de in staat stel om uit die dol­le ge­jaag te ont­snap en hul eie baas te wees.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Tendens -

a­dat Adi Kai­mo­witz meer as agt jaar lank as ’n ak­tu­a­ri­ë­le wer­wer ge­werk het, wou hy iets doen met die net­werk ak­tu­a­ris­se wat hy op­ge­bou het. Hy het vier sa­ke­mo­del­le oor­weeg, voor­dat hy uit­ein­de­lik vo­ren­dag ge­kom het met een waar­van hy so­wel as die ak­tu­a­ris­se in die al­ge­meen ge­hou het.

“Ak­tu­a­ri­ë­le diens­te is ’n ge­vor­der­de be­dryf wat oor­heers word deur ’n hand­jie­vol baie groot en ’n paar boe­tiek­kon­sul­tan­te,” sê Kai­mo­witz. “Pro­fes­si­o­na­lis­me en in­te­gri­teit is die kern van hoe die be­sig­heid be­dryf word. In al­bei ge­val­le is die ak­tu­a­ris­se per­so­neel­le­de wat ’n bonus kry aan die ein­de van die jaar in­dien hul­le hul spe­si­fie­ke tei­kens be­reik. Die lang werks­u­re en deur­lo­pen­de stres van al hoe ho­ër pres­ta­sie­tei­kens kan ’n sleg­te uit­wer­king hê op die mees­te ak­tu­a­ris­se, en dit kan dalk ook oor­ei­sing tot ge­volg hê. Ek het be­sef dat wat no­dig is ’n nu­we ver­goe­dings­mo­del was.”

As ge­volg hier­van het Kai­mo­witz en ’n groep ak­tu­a­ris­se Vir­tu­al Ac­tu­a­ry in Ja­nu­a­rie van­jaar be­gin.

“Ons sê nie die ou ma­nier om die werk te doen, was ver­keerd nie,” sê hy. “Ons stel een­vou­dig ’n an­der soort kon­sul­ta­sie­mo­del voor. In plaas daar­van om die groot­ste deel van die gel­de vir die maat­skap­py te neem, is al ons ak­tu­a­ris­se deel­ven­no­te ge­maak. Ver­diens­te uit ’n be­paal­de taak word tus­sen die ak­tu­a­ris­se ge­deel, ter­wyl die maat­skap­py slegs ’n k­lein per­sen­ta­sie hou.”

Vir die­ge­ne wat met die Vir­tu­al Ac­tu­a­ry-stel­sel werk, is dit am­per soos vry­skut­werk, be­hal­we dat hul­le die voor­deel het van ’n gro­ter span wat ad­mi­nis­tra­sie, be­mar­king en hulp­bron­ne be­tref.

Hul­le skryf hul eie tjeks vol­gens die aan­tal werk­op­drag­te wat hul­le doen. Par­ty van hul­le werk dalk t­wee uur per dag; an­der ’n week van 50 uur. Die span­lei­er ver­deel die werk on­der die le­de op grond van hier­die re­ë­lings.

Die mees­te van die werk word as af­stands­werk ge­doen, van die huis af, hoe­wel som­mi­ge span­le­de moont­lik in die kli­ënt se kan­toor moet werk.

“Die buig­sa­me werks­om­stan­dig­he­de is ver­al aan­trek­lik vir ma’s; daar is 13 on­der ons so­wat 30 ak­tu­a­ris­se. Jy hoef dus nie ’n uur in die ver­keer te sit om by die werk te kom nie en kan by die huis wees as jou kind siek is. Dit is ook aan­trek­lik vir Ge­ne­ra­sie Y’ers en ou­er ak­tu­a­ris­se wat meer vry­heid in hul loop­baan soek,” ver­dui­de­lik Kai­mo­witz.

Be­gin

Die maat­skap­py het nie veel ge­kos om te be­gin nie, en daar is geen be­leg­gers nie. Die be­sig­heid word be­dryf deur die wins­te wat van kli­ën­te ver­dien word. Die af­we­sig­heid van ’n sen­tra­le kan­toor ver­min­der die kos­te, wat die maat­skap­py in staat stel om meer me­de­din­gen­de pry­se en ho­ër ver­diens­te vir werk­ne­mers te bied. Die meer ont­span­ne om­ge­wing ver­be­ter blyk­baar ook werk­ne­mers se doel­tref­fend­heid.

Hy be­klem­toon dat die maat­skap­py nie ’n vry­skut­plat­form is waar kli­ën­te ak­tu­a­ris­se uit­soek of werk­ta­ke aan­kon­dig waar­voor ak­tu­a­ris­se moet vra nie. Dit is ’n ge­or­ga­ni­seer­de be­sig­heid, soos e­ni­ge an­der ak­tu­a­ri­ë­le kon­sul­ta­sie: “Ons het heel­tyd­se span­ne in diens on­der lei­ding van ak­tu­a­ris­se met ja­re van on­der­vin­ding op hul spe­si­a­lis­ge­bie­de.”

Om ak­tu­a­ris­se te kry om aan te sluit, was mak­lik. “Ek dink die be­dryf was ge­reed vir ’n nu­we soort ak­tu­a­ri­ë­le kon­sul­ta­sie­be­sig­heid, en die aan­moe­di­ging en on­der­steu­ning van kli­ën­te tot dus­ver het ons ver­wag­tin­ge oor­tref,” sê Kai­mo­witz. Die maat­skap­py het be­gin met 20 ak­tu­a­ris­se en ju­ni­or ak­tu­a­ris­se en be­plan om op lang ter­myn as ’n groot in­ter­na­si­o­na­le kon­sul­tant te werk. Dit is be­lang­rik dat die ju­ni­ors kor­rek op­ge­lei word en tot be­kwa­me ak­tu­a­ris­se ont­wik­kel en dat die ge­hal­te van werk van die hoog­ste vlak is, sê hy. Daar­om wou hul­le nie te vin­nig groei nie: “Ons het ’n tien­jaar­plan om ’n groot spe­ler te word.”

Die mees­te van die le­de van die Vir­tu­al Ac­tu­a­ry-span werk al ja­re lank op hul af­son­der­li­ke ge­bie­de, wat baie ge­help het om kli­ën­te te kry. “Hier­die ak­tu­a­ris­se kom met ’n uit­ge­brei­de net­werk, wat ja­re ge­neem het om saam te stel,” sê hy.

Die maat­skap­py ge­bruik ver­skeie ka­na­le om uit te reik na kli­ën­te en het ’n mi­ni-fran­chi­se op­ge­stel om ak­tu­a­ris­se wat ver­troud is met se­ke­re in­ter­na­si­o­na­le ge­bie­de te on­der­steun. “Dit is dalk die eer­ste keer ooit dat daar nou ’n vol­le­di­ge span ak­tu­a­ris­se is wat ge­reed staan om ’n werk­vloei te han­teer wat baie groot kan wees. Dit be­mag­tig e­nig­ie­mand wat ’n groot kli­ënt wil aan­neem,” ver­dui­de­lik Kai­mo­witz. “Ons kan die werk­vloei ver­deel, so­dat meer as een per­soon aan ’n pro­jek werk en die gel­de re­de­lik bly.”

Vir die­ge­ne wat met die Vir­tu­al Ac­tu­a­ry-stel­sel werk, is dit am­per soos vry­skut­werk, be­hal­we dat hul­le die voor­deel het van ’n gro­ter span wat ad­mi­nis­tra­sie, be­mar­king en hulp­bron­ne be­tref.

Kom­mu­ni­ka­sie­teg­no­lo­gie

Die maat­skap­py maak ge­bruik van kom­mu­ni­ka­sie­teg­no­lo­gieë soos Zoom, Sky­pe, Slack en A­ma­zon Web Ser­vi­ces, wat span­le­de en kli­ën­te in staat stel om van feit­lik o­ral ter wê­reld te werk en in­lig­ting te deel.

Kai­mo­witz ver­wag dat die be­dryf oor die vol­gen­de vyf jaar teg­no­lo­gies meer sal vor­der, wat selfs gro­ter doel­tref­fend­heid sal bied. “Tien jaar ge­le­de moes ak­tu­a­ris­se voor ’n re­ke­naar sit om te werk. Dees­dae ge­bruik hul­le tot vier s­kerms te­ge­ly­ker­tyd, wat die werk baie mak­li­ker en vin­ni­ger maak. Bin­ne­kort sal hul­le vir­tu­e­le re­a­li­teit of aan­ge­vul­de teg­no­lo­gie kan ge­bruik om kon­sul­ta­sie­werk selfs doel­tref­fen­der te doen.” ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Adi Kai­mo­witz is ’n stig­ters­lid van Vir­tu­al Ac­tu­a­ry en deel van die on­der­steu­ning­sen be­dryf­span van die maat­skap­py.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.