Ont­wik­ke­ling van die maat­skap­li­ke weef­sel van maat­skap­pye

Vir die fi­nan­si­ë­le­diens­te-be­dryf, is die be­rei­king van die vier uit­koms­te van die King Iv-ko­de die be­gin van ’n reis op pad na ’n ge­we­te-kul­tuur wat die grond­slag vir sa­ke­suk­ses vorm.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kollektiewe Insig -

ap­hta­li Hoff, pre­si­dent van Im­pact­ful Co­a­ching & Con­sulting, het ge­skryf dat be­ne­wens sub­stan­sie en es­sen­sie, die kon­sep om jou in­waarts toe te spits om jou diep­ste oor­tui­gings en harts­tog­te te i­den­ti­fi­seer dik­wels “Jou Weet Waar­om” ge­noem word.

Die lei­er­skaps­ghoe­roe, Si­mon Si­nek, sê dat dit nie vol­doen­de is om te weet wat jy doen en hoe om dit te doen nie; in ons we­se word ons die mees­te ge­mo­ti­veer as ons weet waar­om ons iets doen. Dit is deur dié be­wust­heid dat ons ten bes­te aan an­der kan kom­mu­ni­keer dat een van die be­lang­rik­ste ge­vol­ge van be­wus­te lei­er­skap is dat dit ’n be­wus­te kul­tuur skep.

Die de­fi­ni­sie waar­van ek die mees­te hou, is dat ’n be­wus­te kul­tuur ’n kul­tuur is wat waar­des, be­gin­sels en prak­ty­ke in­sluit wat die grond­slag van die maat­skap­li­ke weef­sel van ’n en­ti­teit vorm. Be­wus­te kul­tuur deur­trek ’n en­ti­teit se han­de­lin­ge en ver­bind be­lang­heb­ben­des (al­mal, nie net die aan­deel­hou­ers nie) met me­kaar en met die maat­skap­py se doel, men­se en pro­ses­se.

Om die be­gin­sels van King IV toe te pas en die aan­be­vo­le (of an­der) prak­ty­ke te be­nut, is die be­gin van die reis, ’n reis son­der ein­de, om die vier uit­koms­te van King IV te be­reik; naam­lik, ’n e­tie­se kul­tuur, goeie pres­ta­sie, doel­tref­fen­de be­heer en le­gi­ti­mi­teit.

King IV is die vier­de weer­ga­we van die King­ko­de en -ver­slag, ’n i­ni­si­a­tief van Ma­di­ba, ten uit­voer ge­bring deur pro­fes­sor Mer­vyn King. Hoe­wel die King Iv-ko­de ’n vry­wil­li­ge vol­doe­nings­ko­de en as­pi­re­rend van aard is, moet drie kern­kwes­sies van King IV in ge­dag­te ge­hou word.

Eer­stens, met hul ver­wy­sings van die ko­de in hul be­vin­dings, het reg­ters van die hoog­ge­regs­ho­we van Suid-a­fri­ka in­der­daad die ko­de deel ge­maak van ons ge­me­ne­reg; hier­die ver­tak­king van die wet is net so bin­dend as die sta­tu­tê­re deel van Suid-a­fri­kaan­se reg. Die twee­de is dat di­rek­teu­re van en­ti­tei­te, voor­ge­skre­we amp­te­na­re (dié wat doel­tref­fen­de be­heer oor die be­stuur en fi­nan­sies uit­oe­fen) en ko­mi­tee­le­de die dra­ko­nie­se ge­vol­ge ont­hou wat in die Maat­skap­py­wet uit­een­ge­sit is in­dien hul­le nie hul plig­te en ver­plig­tin­ge na­kom nie. King IV dien as gids in die na­ko­mings­pro­ses.

Laas­tens, wan­neer sa­ke ver­keerd loop, haas di­rek­teu­re, voor­ge­skre­we amp­te­na­re en ko­mi­tee­le­de hul­le na die sa­ke-oor­deel­re­ël soos dit in die Maat­skap­py­wet voor­kom. Dié re­ël be­paal dat die­ge­ne wat se­ke­re voor­ge­skre­we be­gin­sels volg wat in die wet uit­een­ge­sit is, kan aan­voer dat hul­le geen aan­spreek­lik­heid in ge­val­le het waar daar be­weer word dat hul­le nie hul plig­te en ver­plig­tin­ge be­hoor­lik na­ge­kom het soos in óf die wet óf in die ge­me­ne­reg be­paal word nie. Na­ko­ming van die ko­de is ver­al be­lang­rik om te be­wys dat daar na­ko­ming van die voor­ge­skre­we be­gin­sels was. Om die ko­de te ver­staan en toe te pas, is dus nie net iets mooi om te doen nie. Die na­ko­ming daar­van moet as ver­plig­tend be­skou word.

Vir die­ge­ne wat nie op ’n be­wus­te wy­se in ’n be­wus­te kul­tuur op­ge­tree het nie, is dit nooit te laat om te bieg, a­po­lo­gie aan te te­ken en om ver­gif­nis te vra nie. Om hier­die po­si­tie­we pad te volg dra by tot ’n ver­skui­wing in jou fo­kus van net wins, na men­se, die pla­neet én wins. Dit is werk­lik op­win­den­de tye waar­in ons le­we.

Daar is ge­skryf dat groot, ou­er maat­skap­pye wat vin­ni­ger en in­no­ve­ren­der wil raak, uit­da­gings op ’n pre­di­gi­ta­le grond­slag in die ge­sig gaan staar.

Met die reg­te lei­ers en in­diens­ne­mings­prak­ty­ke kan er­fe­nis­or­ga­ni­sa­sies die kul­tu­re van di­gi­ta­le reu­se soos A­ma­zon en Google aan­neem om met hul aan­bie­din­ge mee te ding en selfs daar­op te ver­be­ter. Ver­bind dit met ’n goeie en ge­son­de stra­te­gie om ’n or­ga­ni­sa­sie se al­ge­he­le be­stuur, on­der­ne­mings­ri­si­ko en vol­doe­ning aan re­gu­la­sies te be­stuur – al­les op ’n grond­slag van goeie kor­po­ra­tie­we be­stuur – en ons het die re­sep om nie net self suk­ses­vol te wees nie, maar om vol­hou­ba­re en­ti­tei­te te skep wat om­gee vir die pla­neet en sy men­se. Dít is wat Suid-a­fri­ka so des­pe­raat in die toe­koms no­dig het. Dit is nóú tyd om op te tree. In­dien ons nie reeds die vier uit­koms­te van die ko­de be­reik het nie, sal die angs wat ou­to­ma­ti­se­ring ver­oor­saak, oor­wel­di­gend wees. Kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie ver­oor­saak selfs meer on­ge­rief, sê Ro­nel­le K­leyn, uit­voe­ren­de hoof van Fluidrock Go­ver­nan­ce. Sy ver­dui­de­lik die vier­de ny­wer­heids­om­wen­te­ling as ’n di­gi­ta­le om­wen­te­ling ge­ken­merk deur ’n sa­me­stel­ling van teg­no­lo­gieë wat die gren­se tus­sen in­tel­li­gen­te fi­sie­ke, di­gi­ta­le en bi­o­lo­gie­se ter­rei­ne groot­liks uit­wis.

As grond­slag vir al­les wat hier­uit gaan voort­spruit, kan ons net ruim­te hê vir ’n be­wus­te be­na­de­ring en ’n to­ta­le en al­ge­he­le toe­wy­ding om te stre­we om al hoe meer sukses te be­haal op ons pad om daar­die vier uit­koms­te van die ko­de te be­reik.

Ek sluit af deur ons al­mal daar­aan te her­in­ner dat kul­tuur die rug­graat vorm van hoe ’n on­der­ne­ming sa­ke doen; e­ties en na­ko­mend, of bui­te die re­ëls en moont­lik in oor­tre­ding van tal­le plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le wet­te. In ’n on­lang­se wit­skrif van SAI Glo­bal, ge­ti­teld P­re­dicting Risk A S­tra­te­gic Cul­tu­re Fra­me­work for the C-sui­te, skryf dr. Ca­te­ri­na Bul­ga­rel­la: “...kul­tuur by die e­pi­sen­trum van dit al­les is waar­skyn­lik soos om ’n gees op te roep. Kul­tuur is nie net moei­lik om waar te neem nie maar moei­lik om te ver­staan en te meet. Maar vir al sy on­tas­ba­re ken­mer­ke is dit be­lang­rik om dit nie te ge­ring­skat nie.” ■

Mi­cha­el Ju­din is ’n se­ni­or ven­noot in die regs­fir­ma, Ju­din Com­brinck Inc. Hy is lid van die ko­mi­tee wat die Ko­de vir Ve­r­ant­woor­de­li­ke Be­leg­ging in Suid-a­fri­ka (CRISA) ge­skryf het, lid van die King-hoof­ko­mi­tee, hy was voor­sit­ter van die sub­ko­mi­tee wat die hoof­stuk vir King III oor On­der­han­de­ling, Be­mid­de­ling en Ar­bi­tra­sie ge­skryf het en was lid van die taak­span wat King IV ge­skryf het.

Reg­ters van die hoog­ge­regs­ho­we het die ko­de in­der­daad deel ge­maak van ons ge­me­ne­reg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.