En­kel-ko­per mag kan ge­sond­heids­org­kos­te sta­bi­li­seer

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Gesondheidsorg -

die in­stel­ling van wet­ge­wing oor die na­si­o­na­le ge­sond­heid s ver­se­ke­rings­fonds( NG V) kan Suid-a­fri­ka­ners be­voor­deel deur gesondheidsorg kos­te te sta­bi­li­seer. Dié kos­te het me­die­se-fonds­pre­mies die laas­te ja­re op­ge­jaag.

Die kern oog­merk van die NVG is om ’n en­ke­le ko­per – in e­ko­no­mie­se ter­me ’n mo­nop­so­nie – te skep wat ge­wel­di­ge be­din­gings­mag by me­die­se diens­ver­skaf­fers het. Die re­ge­ring sal in die hui­di­ge fis­ka­le jaar R205,4 mil­jard (ge­lyk­staan­de aan 4,2% van die land se e­ko­no­mie­se uit­set vir van­jaar) aan ge­sond­heids­diens­te be­stee, vol­gens die na­si­o­na­le te­sou­rie se be­gro­tings­oor­sig vir die jaar.

Al­te­saam R128,7 mil­jard daar­van (62,6% van die ge­sond­heid s be­gro­ting) sal aan sa­la­ris­se en werk­ne­mers­voor­de­le be­stee word.

Die re­ge­ring be­plan om R4,466 mil­jard aan ma­sji­ne­rie en toe­rus­ting, en R8,388 mil­jard aan ge­boue te be­stee.

Dit be­te­ken 6,25% van die be­gro­ting sal be­stee word aan o­pen­ba­re gesondheidsorg in­fra­struk­tuur.

Daar­teen­oor het die pri­va­te hos­pi­taal­groep Ne­t­ca­re in sy vo­ri­ge boek­jaar R1,13 mil­jard in sy plaas­li­ke be­dry­wig­he­de ge­ïn­ves­teer. Dit is ge­lyk­staan­de aan 5,9% van sy plaas­li­ke ver­ko­pe.

Li­fe He­alt­hca­re het R1,1 mil­jard (6,9% van sy plaas­li­ke ver­ko­pe) ge­ïn­ves­teer en Me­di­cli­nic In­ter­na­ti­o­nal het in sy vo­ri­ge

Die re­ge­ring sal in die hui­di­ge fis­ka­le jaar R205,4 mil­jard 4,2% (ge­lyk­staan­de aan van die land se e­ko­no­mie­se uit­set vir van­jaar) aan ge­sond­heids­diens­te be­stee, vol­gens die na­si­o­na­le te­sou­rie se be­gro­tings­oor­sig vir die jaar.

boek­jaar R1,057 mil­jard (7% van sy plaas­li­ke in­kom­ste) te­rug­ge­ploeg.

Een van die kern­be­pa­lings van die NG Vis om vin­nig sty­gen­de gesondheidsorg kos­te vas­te vat, sê Rus­se l Rens­burg, pro­gram­be­stuur­der vir ge­sond­heid­stel­sel sen-be­leid van Ru ral He­alth Ad­vo­ca­cy Pro­ject.

Die re­ge­ring het in 2010 groot suk­ses be­haal toe die na­si­o­na­le ge­sond­heids­de­par­te­ment on­der­han­de­lin­ge oor M i v-me­di­sy­ne by die pro­vin­sies oor­ge­neem het – wat vol­gens hom ’n kos­te­ver­la­ging van tot 40% mee­ge­bring het.

Die re­ge­rings e na­si­o­na­le ge­sond­heid s ver­se­ke­rings be­leid, wa tin Ju­nie ver­le­de jaar af­ge­kon­dig is, ver­klaar dat by­na die helf­te van die gesondheidsorg be­ste­ding vir 16% van die be­vol­king deur me­die­se fonds dek­king is. Die an­der helf­te is o­pen­ba­re be­ste­ding vir 84% van die be­vol­king.

Daar­by is die o­pen­ba­re gesondheidsorg fi­nan­sie­ring a s’ n per­sen­ta­sie van die e­ko­no­mie­se uit­set veel min­der as die ge­mid­del­de van 6,1% van an­der mid­del in­kom­ste lan­de, lui die be­leids­do­ku­ment.

“In be­gin­sel sal die NGV men­se toe­gang gee tot gesondheidsorg op grond van be­hoef­te en nie hul maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se stand nie,” sê Rens­burg.

Om die Ngv-fonds doel­tref­fend in te stel – waar­voor nog agt jaar no­dig is – moet die re­ge­ring aan o­pen­ba­re gesondheidsorg in­fra­struk­tuur aan­dag gee, sê hy.

Die pro­vin­sies, wat die mees­te van die geld ont­vang wat aan gesondheidsorg toe­ge­wys word, het ’n te­kort van R20 mil­jard, wat el­ke jaar oor­ge­dra word, sê Rens­burg.

Dit be­te­ken prak­ties dat voor­dat ’n fis­ka­le jaar se toe­wy­sing aan e­nig­iets an­ders be­stee kan word, die ag­ter­stand in fak­tu­re by pro­vin­si­a­le ge­sond­heids­de­par­te­ment e eers uit­ge­wis moet word.

“O­pen­ba­re gesondheidsorg is baie broos,” sê hy.

Dit bly kuit diens­le­we­ring s be­to­gings vroe­ër van­jaar in Ma­hi­keng, hoof­stad van Noord­wes, as­ook ’n be­stuurs­fi­as­ko by die C­har­lot­te Max­i­ke-hos­pi­taal in Jo­han­nes­burg in Mei toe diens­le­we­ring ge­staak is.

Daar­by het die Noord-kaap se ge­sond­heids­de­par­te­ment lui­dens nuus­be­rig­te te kam­pe met regs­me­die­se ei­se van R1,4 mil­jard deur pa­si­ën­te wat aan se­re­bra­le ver­lam­ming lei wat al van 2004 da­teer.

Swak be­stuur van ge­sond­heids­org­be­gro­tings en on­doel­tref­fen­de ka­pi­taal­be­ste­ding in die o­pen­ba­re gesondheidsorg sek­tor plaas­ge­weld i ge­druk op diens­le­we­ring, vol­gens Rens­burg. In­ge­vol­ge die be­staan­de Ng­vwets­ont­werp sal die pro­vin­sies steeds hos­pi­ta­le be­stuur, en die slegte ma­nier waar­op hul­le dit doen, sal na die nu­we stel­sel oor­ge­dra word, sê hy.

Daar­teen­oor het die pri­va­te gesondheidsorg sek­tor, wat 16% van die be­vol­king dien ,“te­veel ver­skaf­fers wat­te min pa­si­ën­te na­jaag”, sê Rens­burg.

Uit die Me­de­din­ging s kom­mis­sies e ver­slag blyk dit dat daar in die pri­va­te ge­sond­heid­sek­tor 1,75 me­die­se prak­ti­syns per 1 000 men­se is en in die o­pen­ba­re ge­sond­heid­sek­tor 0,3 prak­ti­syns per 1 000 men­se.

In B­rit­tan­je is die oor­koe­pe­len­de ver­hou­ding 2,8, in Frank­ryk 3,2 en in S­we­de 4,2, lui­dens die ver­slag.

Die Ngv-wets­ont­werp is ’n po­ging om die ver­sprei­ding en ver­skaf­fing van diens­te vir die he­le be­vol­king doel­tref­fen­der te maak, vol­gens Rens­burg.

Hy sê men­se in plat­te­land­se ge­bie­de, ver­al in die voor­ma­li­ge tuis­lan­de, sal dalk die mees­te voor­deel uit gro­ter gesondheidsorg fi­nan­sie­ring trek.

“Baie geld sal na dié ge­bie­de gaan,” sê Rens­burg.

Die plat­te­land­se mark is be­perk, want men­se kan­nie me­die­se fonds by­dra­es be­kos­tig nie en moet o­pen­ba­re gesondheidsorg ge­bruik.

Wan­neer ’n toe­ge­wy­de be­drag geld ge­reeld na dié ge­bie­de vloei, sal dit dalk die o­pe­ning van al­ge­me­ne prak­ty­ke aan­moe­dig, vol­gens Rens­burg.

Die wets­ont­werp maak voor­sie­ning vir ’n be­gro­ting vir el­ke dis­trik s mu­ni­si­pa­li­teit in die land. Fi­nan­sie­ring sal on­der meer be­paal word deur’ n dis­trik se be­vol­kings­groot­te en siek­te las.

Rens­burg sê ook dat die voor­koms van se­ke­re siek­tes in die land ver­an­der, met ’n toe­na­me die laas­te paar jaar in siek­tes soos hoë bloed­druk en di­a­be­tes.

Nog iets wat in die Ngv-wets­ont­werp aan­dag kry, is die kwes­sie van pa­si­ënt­ver­voer.

Di tis nood­saak­lik om vir pa­si­ën­te voor­sie­ning te maak om­te kom waar gesondheidsorg diens­te ge­le­wer word, ver al­waar daar ’n te­kort aan o­pen­ba­re ver­voer­diens­te is, hoof­saak­lik in die voor­ma­li­ge tuis­lan­de, sê Rens­burg.

“Baie werk moet ge­doen word,” sê hy. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Rus­sell Rens­burg Pro­gram­be­stuur­der vir ge­sond­heid­stel­sels en -be­leid van Ru­ral He­alth Ad­vo­ca­cy Pro­ject.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.