Belegging: Oor­weeg dié vyf buitelandse aandele

Die S&P 500 is tans hoog ge­prys. Maar daar is steeds aandele wat goeie waar­de bied.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

om buitelandse aandele te koop, het deur die ja­re vir Sui­d­a­fri­ka­ners baie makliker ge­word, mits hul­le die toe­pas­li­ke re­gu­la­to­rie­se en be­las­ting­im­pli­ka­sies in ge­dag­te hou. Uit ’n kos­te­oog­punt is daar nie ’n groot ver­skil tus­sen die koop van iets soos B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co in Suid-a­fri­ka of in B­rit­tan­je nie. Be­leg­gers wat hul­le daar­op toe­spits om ’n ste­wi­ge, me­de­din­gen­de portefeulje van buitelandse aandele op te bou, is dus nie lan­ger be­perk tot aandele wat net plaas­lik ge­no­teer is nie.

Ek het on­langs ’n ui­ters in­te­res­san­te gra­fiek te­ë­ge­kom wat vir my die styg-daal-lyn op ons plaas­li­ke in­deks aan­ge­toon het. Dié gra­fiek neem al­le aandele in ’n spe­si­fie­ke in­deks in aan­mer­king en trek op ’n daag­lik­se ba­sis dié wat ne­ga­tief ge­pres­teer het van dié wat po­si­tief ge­pres­teer het af (dié sy­fer word dan by die vo­ri­ge dag se sy­fers ge­tel).

Dit wys dat selfs al was ’n in­deks se to­ta­le pres­ta­sie mis­kien po­si­tief, dit ’n ne­ga­tie­we sen­ti­ment skep as daar meer aandele is wat ne­ga­tief eer­der as po­si­tief ge­pres­teer het. Die FTSE/JSE-IN­DEKS van al­le aandele is ’n baie goeie voor­beeld hier­van: al het die in­deks die af­ge­lo­pe drie jaar ef­fens po­si­tief ge­pres­teer, toon die styg-daal-aan­wy­ser dui­de­lik dat ons oor dié drie­jaar­tyd­perk ál na­der aan ne­ga­tie­we vlak­ke be­weeg het wat laas ná die reg­stel­ling van 2008 ge­sien is.

Kyk ons na die S&P 500, sien ons dié in­deks is vol­gens prys-ver­dien­ste-waar­da­sies baie hoog ge­prys en het vol­gens die styg-daal-aan­wy­ser ook die af­ge­lo­pe klom­pie ja­re ’n ui­ters po­si­tie­we ten­dens ge­toon. So, is daar in buitelandse mark­te steeds be­leg­gings­ge­leent­he­de be­skik­baar?

Met die hulp van PJ van Nie­kerk, ’n aandele-ont­le­der by PSG We­alth Old Oak, het ons vyf maat­skap­pye ont­leed wat na ons me­ning steeds waar­de bied:

Volks­wa­gen (DE: VOWG)

Volks­wa­gen be­staan uit twee af­de­lings: Die mo­tor­af­de­ling en die fi­nan­si­ë­le­diens­te-af­de­ling. Die mo­tor­af­de­ling sluit in na­me soos Au­di, S­ko­da, SEAT, Bent­ley, Porsche, S­ca­nia, MAN en Volks­wa­gen. Die fi­nan­si­ë­le­diens­te-af­de­ling be­staan uit fi­nan­sie­ring vir han­de­laars en klan­te, bank­diens­te en ver­se­ke­rings­be­dry­wig­he­de. Die mees­te van die groep se ver­ko­pe vind in Eu­ro­pe­se mark­te plaas. Die maat­skap­py het die eer­ste kwar­taal van 2018 op ’n ste­wi­ge voet weg­ge­spring. Sy voer­tuig­ver­ko­pe het met 6,1% toe­ge­neem en ver­koops­in­kom­ste het met 3,6% teen­oor die­self­de tyd­perk in 2017 ge­styg. Die groep ver­wag ’n toe­na­me in ver­koops­in­kom­ste van min­stens 5% op ’n jaar­grond­slag vir die 2018-boek­jaar. Dié maat­skap­py ver­han­del tans teen ’n prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding (p/v) van 6,43 en ’n ver­wag­te p/v van 5,54.

Rio Tin­to Plc (LSE: RIO)

Rio Tin­to is een van die groot­ste pro­du­sen­te van nood­saak­li­ke stow­we ter wê­reld, waar­on­der ys­ter­erts, a­lu­mi­ni­um, ko­per, di­a­man­te, goud, ny­wer­heids­mi­ne­ra­le, ter­mie­se en me­tal­lur­gie­se steen­kool en u­raan. Hy het werk­saam­he­de in 35 lan­de, met C­hi­na wat die groot­ste by­dra­er tot sy in­kom­ste is. Ys­ter­erts dra 44% tot die groep se in­kom­ste by, ter­wyl sy twee­de groot­ste seg­ment, a­lu­mi­ni­um, 26% by­dra. Vir sy jong­ste boek­jaar het die maat­skap­py op­brengs op e­kwi­teit van 21,9% ge­le­wer, teen­oor die be­dryfs­ge­mid­deld van 13,3%. Rio Tin­to bied waar­de met sy p/v van 10,43, wat ef­fens la­er is as dié van sy e­we­knieë.

Brook­field As­set Ma­na­ge­ment (NYSE: BAM)

Brook­field is ’n al­ter­na­tie­we ba­te­be­stuurs­maat­skap­py wat op die aan­de­le­beur­se van Toron­to en New York ge­no­teer is. Die groep be­dryf sa­ke in meer as 30 lan­de en het na­ge­noeg $285 mil­jard on­der be­stuur. Die ba­tes on­der be­stuur word se­dert 2013 teen ’n saam­ge­stel­de jaar­lik­se groei­koers van 8,6% uit­ge­bou. Die groep kon­sen­treer op ba­te­be­leg­gings in ei­en­dom, in­fra­struk­tuur vir her­nu­ba­re e­ner­gie en pri­va­te aandele. Die groep blyk be­ter waar­de te bied as sy me­de­din­gers. Di­vi­den­de en kon­tant­vloei uit be­dry­wig­he­de het die af­ge­lo­pe vyf jaar ver­hoog.

Samsung E­lec­tro­ni­cs Co Ltd (KS: 005930)

Samsung is ’n maat­skap­py wat uit Ko­rea werk en hoof­saak­lik met die ver­vaar­di­ging en ver­sprei­ding van e­lek­tro­nie­se pro­duk­te ge­moeid is. Sy drie ver­naam­ste seg­men­te is ver­brui­ker­se­lek­tro­ni­ka, IT- en sel­foon­kom­mu­ni­ka­sie en toe­stel-op­los­sings. Die groep se in­kom­ste is goed ge­di­ver­si­fi­seer met 19% van sy ver­ko­pe uit Noord- en Suid-a­me­ri­ka, 19% Eu­ro­pa, 16% C­hi­na, 13% Ko­rea en 18% uit A­sië en A­fri­ka. Samsung se ver­ko­pe vir die eer­ste kwar­taal van van­jaar is 20% ho­ër. Ver­ko­pe van half­ge­lei­ers het die groot­ste toe­na­me ge­toon en dra nou 34% tot al­le ver­ko­pe by. Be­dryfs­wins het met 58% ge­styg. Samsung het ’n p/v en ver­wag­te p/v van on­der­skei­de­lik 7 en 6,44 en ’n di­vi­dend­op­brengs van 2,32%. Sy hui­di­ge prys-tot-boek-veel­voud staan op 1,46.

B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co (LSE: BATS)

B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co is in 2008 uit Ri­che­mont en Rem­gro ont­bon­del. Die Ru­pert-be­heer­de maat­skap­py bied ta­bak- en ni­ko­tien­pro­duk­te aan ver­brui­kers wê­reld­wyd. Die groep het op 25 Ju­lie 2017 die oor­bly­wen­de 57,8%, wat hy nog nie in Reynold A­me­ri­can Inc be­sit het nie, teen £41,8 mil­jard ver­kry. Die groep se han­dels­mer­ke sluit Roth­mans, Ca­mel, Dun­hill, Kent, Pall Mall, Pe­ter S­tuy­ve­sant, Lucky S­tri­ke en Benson & Hed­ges in. Die maat­skap­py ver­han­del tans op ’n di­vi­dend­op­brengs van 4,4%; sy p/v is ver on­der die lang­ter­myn­ge­mid­deld.

Soos al­tyd is my aan­be­ve­ling dat e­ni­ge van dié aandele as deel van ’n ge­ba­lan­seer­de portefeulje oor­weeg moet word. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

S­chalk Louw is ’n por­te­feul­je­be­stuur­der by PSG We­alth.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.