Koop só by die Disney-droom in

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

die ge­lief­de Walt Disney Com­pa­ny, kort­weg as Disney be­kend, is (wat in­kom­ste be­tref) die groot­ste me­di­a­maat­skap­py ter wê­reld en ’n huis­hou­de­li­ke naam wat si­no­niem is met ge­sins­ver­maak. Die on­der­ne­ming be­staan uit vier hoof­de­le, naam­lik: Me­dia Net­works, Parks Ex­pe­rien­ces & Con­su­mer Pro­duct, S­tu­dio En­ter­tai­n­ment en nou ook die reg­streeks-aan-ver­brui­kers-af­de­ling Di­rect-to-con­su­mer & In­ter­na­ti­o­nal.

Die me­di­a­net­wer­ke-seg­ment be­staan uit die uit­saai-, ka­bel-, ra­dio-, uit­ge­wers- en di­gi­ta­le on­der­ne­mings wat oor twee on­der­af­de­lings ver­sprei is – die Disney/abc Te­le­vi­si­on Group en ESPN Inc.

Dié af­de­ling was nog al­tyd die groot­ste by­dra­er tot die maat­skap­py se in­kom­ste, of­skoon die ge­tal intekenare on­der druk be­gin kom het. Om op vas­te tye na ge­reel­de pro­gram­me te kyk, maak al hoe meer p­lek vir pro­gram­me wat aan­lyn ge­stroom word.

Disney is be­wus hier­van en het in ant­woord daar­op die seg­ment Di­rect-to-con­su­mer & In­ter­na­ti­o­nal op die been ge­bring, wat be­staan uit Disney se in­ter­na­si­o­na­le me­dia-on­der­ne­mings en die maat­skap­py se ver­skil­len­de stro­mings­diens­te. Hier­die af­de­ling sal na ver­wag­ting in die toe­koms ’n be­lang­ri­ke aan­dry­wer van die groep se in­kom­ste en suk­ses wees. Dié seg­ment bring teg­no­lo­gie-, in­hou­den ver­sprei­dings­plat­forms in oor­een­stem­ming met me­kaar om Disney se in­ter­na­si­o­na­le teen­woor­dig­heid uit te brei en le­wer aan ver­brui­kers o­ral ter wê­reld ver­per­soon­lik­te ver­maak­lik­heids­er­va­rings van wê­reld­ge­hal­te.

Die par­ke en ver­brui­ker­s­pro­duk­te-af­de­ling gee deur mid­del van par­ke, ple­sier­oor­de, speel­goed, apps, kle­re, boe­ke en win­kels le­we aan Disney se sto­ries, ka­rak­ters en fran­chi­ses. Dit bly ’n ui­ters wins­ge­wen­de deel van die be­sig­heid en dra by tot die suk­ses van Disney se in­houd.

Walt Disney S­tu­di­os het die grond­slag ge­vorm waar­op die maat­skap­py ge­bou is.

Dit bring steeds flieks, mu­siek en ver­hoog­stuk­ke van uit­ne­men­de ge­hal­te aan ver­brui­kers o­ral ter wê­reld. In­houd uit Disney se Mar­vel-, Lu­cas Film- en Pix­ar-a­tel­jees bring mee dat dié seg­ment steeds goed vaar, met kwar­taal­lik­se in­kom­ste­sy­fers 20% ho­ër vir die kwar­taal en die groei in be­dryfs­in­kom­ste in die lae dub­bel­sy­fers van­af die der­de kwar­taal van 2018.

Ver­kry­ging van 21st Cen­tu­ry Fox

Ná ’n kort­ston­di­ge bo­d­oor­log teen Com­cast, lyk Disney nou goed op koers om die ver­kry­ging van 21st Cen­tu­ry Fox af te han­del. Fox en Disney se aan­deel­hou­ers het die tran­sak­sie reeds goed­ge­keur. Ver­skeie in­ter­na­si­o­na­le re­gu­leer­ders moet dit nog goed­keur, hoe­wel die A­me­ri­kaan­se de­par­te­ment van jus­ti­sie reeds toe­stem­ming ge­gee het.

Die ver­kry­ging sal aan Disney toe­gang gee tot Fox se groot ka­ta­lo­gus van in­houd, net­wer­ke en in­tel­lek­tu­e­le ei­en­dom. Die maat­skap­py sal hom eg­ter moet ont­doen van Fox se sport­net­werk (in die p­lek van sy Espn-ba­te). Par­ty van die uit­saai­net­wer­ke, soos Fox News, sal hy ook nie oor­neem nie.

Die ge­hal­te van sy in­houd is bes moont­lik die be­lang­rik­ste as­pek van e­ni­ge me­dia-maat­skap­py se suk­ses en met Disney reeds bo­aan die rang­leer wat a­tel­jee­ver­maak be­tref, lyk sy po­si­sie met die in­slui­ting van Fox se ver­maak­lik­heids­be­dry­wig­he­de nou on­aan­tas­baar.

S­tro­ming

S­tro­ming is te­le­vi­sie se toe­koms. En dit is reeds hier. Maat­skap­pye soos Netflix het ge­wys dat die ap­tyt vir ver­maak op aan­vraag voort­du­rend groei.

Disney is ge­reed om ge­lei­de­lik in die aan­lyn­stro­mings­ruim­te in te be­weeg en spog met ’n kwo­ta toon­aan­ge­wen­de in­houd waar­mee hy dit kan doen. Die stro­mings­diens ESPN+, wat uit­ge­soek­te sport­ge­beu­re dek (maar nog nie ESPN se vol­le­di­ge boe­ket nie), is in A­pril van­jaar be­kend ge­stel en het na ra­ming ná en­ke­le maan­de reeds na­ge­noeg vier mil­joen intekenare. Disney wil sy ge­stroom­de ver­maak­lik­heids­ka­na­le in 2019 be­kend stel met nu­we en eks­klu­sie­we in­houd soos nu­we reek­se van Star Wars, Mar­vel en High S­chool Mu­si­cal, om net en­ke­les te noem.

Dit lyk we­lis­waar of Disney Netflix se voor­sprong op die ge­bied van aan­lyn ver­maak gaan uit­daag, maar daar is se­ker­lik p­lek vir nog tal­le me­de­din­gers op dié ter­rein, wat vin­nig uit­brei en ver­re­weg nie nou al ver­sa­digspunt be­reik het nie.

Die saak vir ’n belegging

Walt Disney be­haal deur­lo­pend hoë dub­bel­sy­fer-ver­dien­ste­groei (met ’n kwar­taal­lik­se toe­na­mes in ver­dien­ste per aan­deel (VPA) van 18%, een­ma­li­ge i­tems uit­ge­sluit, en VPA van 28% met in­be­grip van een­ma­li­ge i­tems in die der­de kwar­taal van die hui­di­ge fi­nan­si­ë­le jaar). Hy ver­han­del op ’n taam­li­ke kon­ser­wa­tie­we prys-tot-ver­dien­ste-(p/v)-waar­da­sie van 14, ’n dis­kon­to op die uit­saai- en me­di­a­be­dryf wat op ’n p/v van so­wat 20 staan. Be­leg­gers word ook ’n be­skeie di­vi­dend­op­brengs van 1,45% ge­bied. Of­skoon die me­di­a­net­wer­ke-seg­ment se groei taam­lik stil­staan, is di­ver­si­fi­ka­sie in die aan­lyn stro­mings­on­der­ne­ming reeds aan die gang, en sal na ver­wag­ting in die ja­re vo­ren­toe die be­lang­rik­ste hef­boom wees om ver­dien­ste­groei te be­werk­stel­lig. vw0w­vw­w­v­ver­ryk deur die Fox-ver­kry­ging be­skik Disney waar­skyn­lik oor die in­druk­wek­kend­ste in­houds­aan­bod, wat uit die stro­mings­aan­bod wat in 2019 be­kend­ge­stel word, sal put. Die a­tel­jees- en te­ma­par­ke-on­der­ne­ming bly ’n sterk steun­ba­sis vir groep­ver­dien­ste. Disney is voor in die ver­maak- en me­di­a­mark. Op taam­lik lae veel­vou­de lyk hy na ’n re­de­li­ke waar­de­pro­po­si­sie. Die kans op groei bly sterk, om­dat hy pas na die aan­lyn ruim­te oor­ge­ska­kel het. As toe­voe­ging tot ’n lang­ter­myn­por­te­feul­je, teen wat tans ’n guns­ti­ge toe­tree­prys blyk, kan dit ge­son­de di­ver­si­fi­ka­sie op me­dia­ge­bied wees, met die aan­sien­li­ke waar­de­toe­na­me-po­ten­si­aal. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

S­haun Mu­ri­son is ’n mark­ont­le­der by IG.

Die Disney S­to­re-ket­ting­roep is in 1987 be­gin.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.