Neem die raai­werk uit ad­ver­ten­sie­pry­se

YAP ge­bruik groot­da­ta en kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie om die aan­lyn ad­ver­ten­sie­ruim­te te trans­for­meer.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

n die 0,04 se­kon­des wat dit vir ’n web­werf neem om oop te maak, word die soek­en­jin op­ge­veil aan hon­der­de re­kla­me-a­gent­skap­pe. Ter­wyl re­kla­me-a­gent­skap­pe hul­le eie da­ta het om te be­paal wat die waar­de van ’n soek­en­jin is, het aan­lyn me­dia-uit­ge­wers re­la­tief min ken­nis oor hul ge­ho­re, wat daar­toe lei dat die mees­te ge­stan­daar­di­seer­de be­dryfs­ta­rie­we vra en geld­maak­ge­leent­he­de mis.

Om dié pro­bleem op te los, het Paul Stem­met en Ke­vin Day­ton YAP ont­wik­kel, ’n maat­skap­py wat deur dui­sen­de da­ta­pun­te sif om me­diauit­ge­wers in staat te stel om soek­en­jins vir be­ter pry­se “te ver­koop”.

“Ons en­jin stel maat­skap­pye in staat om 80% min­der ad­ver­ten­sies te pu­bli­seer en ’n 50% ho­ër in­kom­ste te kry, deur die uit­ge­wers ’n be­ter aan­dui­ding van die waar­de van ’n soek­en­jin te gee. Die soek­en­jin trek voor­deel daar­uit dat hy s­legs ad­ver­ten­sies sien wat op hom van toe­pas­sing is,” sê Stem­met.

Die en­jin ver­toon ook in­tyds hoe die veld­tog vaar, wat uit­ge­wers in staat stel om meer in­ge­lig­te be­slui­te te neem wat in­houds­be­plan­ning aan­be­tref.

Die i­dee het in 2013 vorm ge­kry, ter­wyl Stem­met ’n twee maan­de sab­bats­ver­lof ge­neem het na­dat sy an­der maat­skap­py, S­hin­ka, sy groot­ste kli­ënt, Mx­it ver­loor het. Die her­in­ne­ring van hoe die Bank van En­ge­land be­weeg het van ’n blo­te druk­ker van geld tot fi­nan­siers soos be­skryf in Fe­lix Mar­tin se boek Mo­ney: The U­naut­ho­ri­zed Bi­o­grap­hy het Stem­met se ver­beel­ding ge­prik­kel.

Vol­gens die boek, het sir T­ho­mas Cook die ei­land Yap be­soek, waar men­se ryk­dom ge­meet het in rai, of­te­wel e­nor­me ge­po­leer­de kalk­steen­wie­le. De­le van die kalk­steen is uit­ge­leen, son­der dat dit be­weeg is om­dat dit so swaar is, wat ge­lei het tot ’n kom­plek­se skuld­stel­sel.

“Dié ver­haal het my ge­ïn­spi­reer om ’n op­los­sing te skep wat meer deur­sig­tig­heid sal ver­leen aan die waar­da­sie van soek­en­jins wat aan­lyn uit­ge­wers­web­wer­we be­soek.

Die be­sig­heid

YAP is nie net ’n ver­wy­sing na die ge­bruik van die rai nie, maar staan ook vir Yield Au­to­ma­ti­on Plat­form om­dat dit “groot­da­ta ge­bruik, ge­vor­der­de tei­ke­n­al­go­rit­mes en kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie om op­brengs vir uit­ge­wers te op­ti­ma­li­seer”.

Da­ta word van ver­skeie bron­ne ver­sa­mel, in­slui­tend S­ta­tis­tie­ke Suid-a­fri­ka , Blue Kai, Ora­cle Da­ta Cloud en nog een van Stem­met se pro­gram­me, Mar­ketwi­se. Die da­ta voor­sien in­lig­ting oor die fi­nan­si­ë­le en so­si­a­le de­mo­gra­fieë van el­ke soek­en­jin, as­ook hul­le soek­ge­drag.

“As men­se is ons ge­neig om te dink ons is spe­si­aal, maar ons is eint­lik hoogs voor­spel­baar. K­re­diet­bu­ro’s en kre­diet­gra­de­rings­in­stel­lings mag om pri­vaat­heids­re­des nie in­di­vi­du­e­le da­ta van kli­ën­te ver­koop nie, maar doen dit re­la­tief goed­koop in bon­dels van 5 000 tot 6 000 men­se. Die da­ta is a­no­niem maar ons is in staat om dit met men­se te ver­bind deur die pro­gram­me wat ons oor die ja­re heen ont­wik­kel het,” ver­dui­de­lik hy.

Te­sa­me met die soek­en­jin-in­lig­ting, word die aan­trek­kings­krag van ge­pu­bli­seer­de ar­ti­kels ook in die ver­ge­ly­king in­ge­span deur die ge­bruik van ’n klas­si­fi­ka­sie-skan­de­ring. Die skan­de­ring soek vir woor­de wat aan­trek­lik vir se­ke­re groe­pe men­se sal wees. Die woord “geld”, word ge­woon­lik ver­bind met meer wel­ge­stel­de le­sers, sê Stem­met.

Af­han­gend van die waar­de van die soek­en­jin, laat YAP uit­ge­wers toe om die ba­sis­prys vir ad­ver­ten­sie­ruim­te te ver­hoog van die ge­mid­del­de R20 tot R150.

“’n Ad­ver­ten­sie-a­gent­skap is ge­wil­lig om meer te be­taal vir soek­en­jins wat waar­skyn­li­ker op hul­le veld­tog sal re­a­geer. Wan­neer hul­le ’n va­kan­sie ver­koop, moet dit nie net pas by die be­lang­stel­ling van die soek­en­jin nie, maar dit moet ook be­kos­tig­baar wees vir hul­le,” ver­dui­de­lik hy.

Hy voeg by dat se­ke­re web­wer­we som­tyds sta­di­ger is om dié ad­ver­ten­sies te ver­toon, om­dat die “vei­lings­pro­ses” dalk lank ge­neem het.

Die en­jin ver­an­der die rol van die tra­di­si­o­ne­le ad­ver­ten­sie­ver­koops­per­so­neel by uit­ge­wers, wat daar­toe ge­lei het dat hul­le meer soos re­ke­nings­be­stuur­ders ge­word het. Dit be­te­ken dat ’n maat­skap­py min­der tra­di­si­o­ne­le ver­koops­men­se no­dig het, wat ver­koops­kos­te ver­min­der, sê hy.

R 2 0 R15 0.

Toe­koms­plan­ne

Stem­met het saai­ka­pi­taal van Ole! Me­di­a­groep en sy eie spaar­geld ge­bruik om YAP saam met Day­ton en nog twee werk­ne­mers, Le­ris­sa van S­chalk­wyk en S­te­fan Ha­ven­stein, te be­gin. Tilt S­hift A­gen­cy het ook la­ter in die maat­skap­py in­ge­koop en hul­le en Ole! Me­dia Group het saam ’n 25%-be­lang. Die uit­ge­wer Cax­ton was hul­le eer­ste kli­ënt en die mees­te werk het ge­wen­tel om aan­lyn ad­ver­ten­sie-in­kom­ste vir spe­si­fie­ke pu­bli­ka­sies te ver­hoog. Die en­jin word van­dag deur meer as 700 web­wer­we ge­ruik.

“Ek dink ons het daar­in ge­slaag om in die mark in te breek van­weë ons aan­lok­li­ke ver­goe­dings­mo­del, wat ge­grond is op ’n per­sen­ta­sie van die om­set wat deur ons diens ge­ge­ne­reer word. Ons gaan ge­woon­lik ’n 12 maan­de kontrak met ons kli­ën­te aan, wat jaar­liks her­nieu word,” sê hy.

YAP se groot­ste uit­da­ging is dat sy groei be­perk word deur die groot­te van die uit­ge­wers­be­dryf wat oor­heers word deur drie rol­spe­lers, Nas­pers*, Cax­ton en Ti­so Black­star. Om dit te oor­kom, het die maat­skap­py be­gin om oor­se­se kli­ën­te te kry, soos Pla­net Foot­ball en het on­langs ’n kan­toor in Ber­lyn be­gin om­dat die Duit­se uit­ge­wers­mo­del baie soort­ge­lyk aan die Suid-a­fri­kaan­se een is. Hy het sy diens ook uit­ge­brei na han­dels­mer­ke, met Ned­bank wat die eer­ste is om ’n kontrak van vyf jaar te te­ken.

Stem­met be­plan om groei­ka­pi­taal te ver­kry om die reik­wyd­te van die maat­skap­py te ver­groot, maar is ver­sig­tig hier­oor: “Die maat­skap­py doen re­de­lik goed, maar ons sal ’n groot belegging moet kry as ons dit na die vol­gen­de vlak toe wil neem en ons voet­spoor baie wil ver­groot. Die keu­se van ven­noot sal eg­ter ui­ters stra­te­gies wees, om se­ker te maak die nu­we maat­skap­py deel ons oor­tui­gings en vi­sie,” sê hy. ■ te­rug­[email protected]­week.co.za

*fin­week Me­de­stig­ter en uit­voe­ren­de hoof van Yap

Paul Stem­met

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.