Ont­gin nu­we ge­leent­he­de

Redefine Pro­per­ties se o­pe­ning van ’n kan­toor in Eu­ro­pa be­ves­tig sy bui­te­land­se stra­te­gie, met die maat­skap­py wat nou ver­al in lo­gis­tie­ke ei­en­dom in Po­le wil uit­brei.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

die JSE ge­no­teer­de ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit), Redefine Pro­per­ties, het on­langs plan­ne be­kend ge­maak om ’n kan­toor in Eu­ro­pa te o­pen en het die uit­tre­den­de uit­voe­ren­de hoof van Hy­prop, Pie­ter Prins­loo, oor­ge­haal om Redefine Eu­ro­pe te lei.

Die reit het aan­ge­dui dat hy sy bui­te­land­se stra­te­gie gaan be­vor­der deur reg­streeks in Sen­traal- en Oos-eu­ro­pa te be­lê.

Redefine het sy vi­sier op bui­te­land­se ba­tes van 25% tot 30%. Dit lyk of hy op Po­le staat maak om dié sy­fer te be­haal. Sy be­leg­gings in Po­le maak reeds ’n ste­wi­ge 13% van sy hui­di­ge bui­te­land­se bloot­stel­ling van 21% uit, wat ’n jaar ge­le­de op 19% ge­staan het.

In Po­le het Redefine hoof­saak­lik bloot­stel­ling aan die klein­han­del­sek­tor deur die Pools-ge­se­tel­de

EPP, waar­in hy ’n meer­der­heids­be­lang het, so­wel as die C­ha­ri­ot Top-groep deur sy 25%-aan­deel.

Hy be­oog eg­ter om ’n aan­sien­li­ke lo­gis­tie­ke plat­form op te bou en het in ne­ge lo­gis­tie­ke eien­dom­me oor Po­le heen reeds R3,1 mil­jard be­lê.

Die ny­wer­heids­mark in Po­le trek voor­deel uit ’n groot toe­na­me in die vraag na lo­gis­tie­ke ruim­tes van­weë sterk klein­han­del­groei.

Redefine se lo­gis­tie­ke veld­tog het baie te ma­ke met die be­per­kings wat die Pool­se re­ge­ring on­langs op die ver­han­de­ling van land­bou­grond ge­plaas het.

Vroe­ër van­jaar het die maat­skap­py ’n vyf jaar lan­ge oor­een­koms oor die eks­klu­sie­we voor­keur­reg vir ’n pyp­lei­ding van 24 nu­we pak­huis- en lo­gis­tie­ke ont­wik­ke­lings aan­ge­gaan met Pa­nat­to­ni, ’n toon­aan­ge­wen­de ont­wik­ke­laar van lo­gis­tie­ke ei­en­dom in Eu­ro­pa. Twee van dié ont­wik­ke­lings­pro­jek­te is reeds vas­ge­knoop.

“Die be­sker­ming van land­bou­grond be­te­ken her­so­ne­ring tot ny­wer­heids­grond raak moei­lik,” sê Andrew K­ö­nig, uit­voe­ren­de hoof van Redefine, aan fin­week. “Ons glo daar gaan ’n skaars­te aan ny­wer­heids­grond wees wat pry­se sal op­jaag, ver­al aan­ge­sien ’n toe­ne­men­de ge­tal ver­vaar­di­gers be­dry­wig­he­de in Po­le be­gin.”

Wes­sel Ba­den­horst, ba­te­be­stuurs­ont­le­der by 36ONE, sê “as ’n re­ge­ring eers be­gin om die toe­gang tot grond te be­perk, sal die waar­de van die (ge­so­neer­de) grond la­ter styg.”

Redefine, sê Ba­den­horst, is meer op­por­tu­nis­ties in die bui­te­land as an­der fond­se.

“Redefine wil gaan na waar daar op e­ni­ge ge­ge­we tyd­stip ge­leent­he­de is,” sê Ba­den­horst. “Hy lyk nie juis ver­bind tot ’n spe­si­fie­ke streek nie,” sê hy en noem die reit se dis­in­ves­te­ring uit S­pan­je en Duits­land.

Dié reit is e­wen­eens ge­reed om hom van A­fri­ka (bui­ten Suid-a­fri­ka) en B­rit­tan­je los te maak. Redefine be­plan om weg te doen met sy ba­tes in A­fri­ka (Suid-a­fri­ka uit­ge­sluit) en be­skou sy belegging in B­rit­tan­je deur Rdi-reit nie lan­ger as ’n kern­ba­te nie.

Dan is daar Aus­tra­lië. Redefine het sy ba­tes daar nog nie uit­druk­lik as nie- kern­ba­tes be­stem­pel nie, maar sy da­de is dui­de­lik ge­noeg. Hy het sy belegging in Crom­well van­jaar be­ëin­dig en sy 50%-be­lang in Nort­hpoint ver­koop. Dit het R5,2 mil­jard in­ge­bring wat na die Pool­se lo­gis­tie­ke plat­form her­lei is.

Maar wat van sy twee be­hui­sings­ont­wik­ke­lings in Aus­tra­lië vir stu­den­te?

Ba­den­horst sê: “Redefine kry ’n goeie op­brengs op sy ba­tes, maar is be­sorg dat die mark kan oor­ver­hit. Hy is ook be­sorg oor be­las­ting­ver­an­de­rings wat dreig. “Redefine sê stu­den­te-ei­en­dom is oor­prys, wat moont­lik ’n ge­leent­heid bied om die ba­tes te her­si­kleer. Dit dui vir my daar­op dat hul­le dit ook as nie-kern­ba­tes kan be­skou.”

Als in ag ge­neem, dui Redefine se op­tre­de daar­op dat hy be­plan om op me­di­um- tot lang ter­myn ’n Suid-a­fri­kaan­se en Pool­se fonds te word, sê Ba­den­horst.

Redefine, wat sy re­sul­ta­te vir die jaar tot 31 Au­gus­tus 2018 on­langs uit­ge­reik het, het sy vol­jaar­ver­sprei­ding met 5,5% ver­hoog en sy to­ta­le ba­tes tot R98,7 mil­jard laat groei. Eien­doms­ba­tes is R91,3 mil­jard. Sy le­ning-tot-waar­de-ver­hou­ding (LWV) was 40%, teen­oor 41,1% in die vo­ri­ge ver­slag­doe­nings­tyd­perk.

Ty­dens die voor­leg­ging van sy re­sul­ta­te het die groep ge­sê sy pri­o­ri­tei­te vir 2019 is om nie­her­ha­len­de in­kom­ste uit te fa­seer, ka­pi­taal te op­ti­ma­li­seer (dit on­der meer te her­si­kleer en sy LWV tot na­der aan 37% te ver­laag) en trans­for­ma­sie te ver­snel. Hy ver­wag ver­sprei­dings­groei van 4% tot 5% vir 2019. ■ te­rug­[email protected]­week.co.za

Als in ag ge­neem, dui Redefine se op­tre­de daar­op dat hy be­plan om op me­di­um- tot lang ter­myn ’n Sui­d­a­fri­kaan­se en Pool­se fonds te word.

Andrew K­ö­nig Uit­voe­ren­de hoof van Redefine

Wes­sel Ba­den­horst Ont­le­der van 36ONE As­set Ma­na­ge­ment

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.